Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dones i Espais

Codi de l'assignatura: 568987

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: MIREIA BAYLINA FERRE

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

No presencial

 

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

12

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

No presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge aut˛nom

73

 

 

Recomanacions

 

És imprescindible poder llegir i comprendre textos en anglès, català i castellà.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
G6 - Demostrar un compromiso ético contra las desigualdades.
G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas.
E6 - Saber aplicar los diferentes modelos teóricos al análisis de discursos diversos y complejos (sociales, políticos, jurídicos, filosóficos,
psicológicos, pedagógicos...) desde una perspectiva de género.
E7 - Ser capaz de elaborar propuestas y planes de igualdad en un contexto institucional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu de l’assignatura és introduir l’alumnat en l’estudi de la geografia des d’una perspectiva de gènere. Es pretén donar a conèixer les teories i investigacions més rellevants per a l’anàlisi de gènere en espais rurals i urbans. Això es farà a partir d’una selecció d’estudis empírics i exemples de diferents regions del món.

 

Referits a habilitats, destreses

-Capacitat d’anàlisi i de síntesi.

-Comunicació oral i escrita.

-Mirada crítica.

-Habilitats de recerca.

-Adquisició de bases teòriques i continguts pràctics.

-Capacitat de participar en polítiques transversals de gènere.

 

Referits a actituds, valors i normes

-Actitud respectuosa amb els/les companys/es i professores.

-Obertura davant opinions divergents expressades a classe.

-Interès per altres realitats geogràfiques.

-Interès per relacionar la temàtica de l’assignatura amb les notícies d’actualitat.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Geografia i gŔnere: aproximacions te˛riques i metodol˛giques.

1.1. Aproximacions teòriques

1.2. Diversitat de temes i de metodologies

2. GŔnere, espai i vida quotidiana en Órees urbanes

2.1. Reflexions teòriques entorn la ciutat i el gènere

2.2.

Gènere i espais públics.

3. GŔnere, espai i vida quotidiana en Órees rurals

3.1.

Gènere i espais rurals: principals temes d’anàlisi

3.2. Gènere i món rural als països del sud

4. GŔnere i medi ambient

4.1. Gènere, percepció i consciència ambiental

4.2. Gènere, recursos naturals i riscos

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Docència impartida pel professorat. La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada


La metodologia docent combinarà les explicacions orals (o escrites) per part de les professores amb la discussió de textos i/o la realització d’exercicis a classe. L’avaluació consistirà d’una banda en la realització de dues activitats (activitat 1: 35%; activitat 2: 35%) que cal lliurar obligatòriament per a poder ser avaluat/da). D’altra banda, també formarà part de l’avaluació la participació activa en els debats, la presentació oral de les lectures obligatòries i la presentació escrita dels comentaris crítics d’aquestes lectures obligatòries (lectures primera part :15%; lectures segona part: 15%)

 

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

Avaluació Unica
Les persones que facin avaluació única hauran de fer les dues activitats esmentades (35% + 35%), la presentació escrita dels comentaris crítics de les lectures obligatòries (15%) i la ressenya d’un llibre (15%). L’alumnat en avaluació única lliurarà les activitats en el període corresponent segons el calendari acadèmic d’aplicació.

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació es l’oficial de la Facultat de Geografía i Història

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DOMOSH, Mona & SEAGER, Joni (2001) Putting women in place. Londres, Guilford Press.

LAURIE, Nina et al. (1999) Geographies of new femininities, Londres, Longman.

SILVA, Joseli Maria; ORNAT, Marcio; CHIMIN JUNIOR, Alides Baptista (eds.) (2017), Diálogos Ibero-Latinoamericanos sobre geografías feministas e das sexualidades, Ponta Grossa, Todapalavra.

BRYANT, Lia; PINI, Barbara (2011), Gender and rurality, London, Routledge.

BROWNE, Kath & FERREIRA, Eduarda (eds.) (2015), Lesbian geographies. Gender, place and power, London, Routledge.

BENERÍA, Lourdes; BERIK, Günseli; Floro, Maria S. (2016), Gender, development and globalisation. Economics as if all people mattered, London, Routledge.

Revista

GENDER, PLACE AND CULTURE. A JOURNAL OF FEMINIST GEOGRAPHY. Carfax Publishing. 
  Enlla├ž