Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dones, Temps i Vida Quotidiana

Codi de l'assignatura: 568989

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: CATARINA ISABEL ALVES VIEIRA DA CUNHA

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

No presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

 

-  Tutorització per grups

No presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge autònom

73

 

 

Competències que es desenvolupen

 


 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
G6 - Demostrar un compromiso ético contra las desigualdades.
G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas.
E6 - Saber aplicar los diferentes modelos teóricos al análisis de discursos diversos y complejos (sociales, políticos, jurídicos, filosóficos,
psicológicos, pedagógicos...) desde una perspectiva de género.
E7 - Ser capaz de elaborar propuestas y planes de igualdad en un contexto institucional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

La presència femenina en el mercat laboral i la creixent flexibilització i desregulació del temps de treball i de la jornada laboral, han fet palesa la importància del temps com a eix que ordena la societat i la vida quotidiana de les persones. Des d’aquest punt de vista, el temps esdevé un eix bàsic de desigualtat entre gèneres. Així com un aspecte clau alhora de replantejar el benestar quotidià. L’objectiu bàsic del mòdul es conèixer aquesta problemàtica i fer balanç de les actuacions dutes a terme fins ara, especialment en el marc europeu.

 

Referits a habilitats, destreses

. Ús de fonts i dades estadístiques bàsiques
. Capacitat de síntesi i de lectura crítica
. Capacitat d’elaboració i discussió de propostes
. Capacitat d’organització i treball autònom

 

Referits a actituds, valors i normes

El mòdul es planteja en forma de seminari. Es requereix la participació activa de l’alumnat en el desenvolupament de les sessions i en el seguiment de la matèria, a través de les activitats, discussions pautades i treballs que es duguin a terme. En la modalitat presencial és clau l’assistència continuada a les sessions. Així quedarà reflectit en l’avaluació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temps i organització social del temps a les societats del benestar

2. Els usos socials del temps des d’una perspectiva de gènere

3. La conciliació de la vida laboral i familiar: les polítiques de conciliació a l’Europa contemporània

4. Les Polítiques de Temps: actuacions, límits i reptes de futur

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Docència impartida pel professorat. La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació consistirà en:

a) Comentari dades usos del temps (25%)

b) La preparació d’un cas pràctic (Seminari final) (25%)

c) La elaboració d’un assaig. (40%)

d) Participació (10%)

El comentari de les dades es planteja com un treball individual. Requerirà el lliurament d’un full on s’identifiquin els aspectes claus que s’entreveuen i la seva possible explicació teòrica (màxim 500 paraules). El lliurament es farà el dia previst per aquesta sessió, tal com s’especificarà en el programa de l’assignatura.
El cas pràctic es proposa com un treball en petit grup. Requerirà de la preparació i defensa d’un conjunt de propostes d’actuació que es discutiran en la darrera sessió del mòdul (Seminari final). El mateix dia de la presentació, caldrà lliurar les propostes, amb una breu argumentació (1000 paraules, màxim).
Finalment, l’assaig es pot plantejar sobre qualsevol dels temes del programa (3.000 paraules, màxim). El termini màxim pel lliurament de l’assaig serà l’1 de juny.

No s’acceptaran treballs fora del termini previst. Tots els treballs han de complir amb les normes acadèmiques bàsiques (presentació formal, citacions, bibliografia).


 

 

 

Avaluació única

L’avaluació única consistirà en un examen final (50%) i en el lliurament dels mateixos treballs que s’exigeixen per a la avaluació continuada més un treball suplementari (50%), a la data fixada per a l’examen corresponen a l’avaluació única.

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació  es l’oficial de la Facultat de Geografia i Història

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BALBO, L. (1991) Tempi di vita, Milán, Feltrinelli.
 

BIMBI, F., (1999): Measurament, Quality and Social Changes in Reproduction Time: the twofold presence of Women and Gift economy, a Hufton, O.; Kravaritou, Y. Gender and the use of time, La Haya: Kluwer Law Int.

CALLEJO, J.; PRIETO, C.; RAMOS, R (coords.) (2008) Nuevos tiempos del trabajo. Entre la flexibilidad competitiva de las empresas y las relaciones de género, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.

CARRASCO, C. (ed.) (2001): Tiempos, trabajos y género, Barcelona,Universitat de Barcelona.

NYMAN, CHARLOTT; REINIKAINEN, LASSE; ERIKSSON, KRISTINA (2018) The tension between gender equality and doing gender Swedish couples’ talk about the division of housework, Women’s Studies International Forum, nº 68, pp. 36-46.

MORENO COLOM, SARA (2015) The gendered division of housework time: Analysis of time use by type and daily frequency of household tasks, Time & Society , Vol 26, Issue 1, pp. 3 – 27.

CARRASQUER OTO, PILAR; TORNS, TERESA; GRAU, ANNA (2015) El trabajo de cuidados entre el trabajo profesional y el tiempo libre de libre disposición personal: Perspectiva de género, en C. Prieto Rodríguez (ed. Y coord.) Trabajo, cuidados, tiempo libre y relaciones de género en la sociedad española, Madrid, Ediciones Cinca, pp. 109-136.

 

GUERRINA, ROBERTA (2015) Socio-economic challenges to work-life balance at times of crisis, Journal of Social Welfare & Family Law, vol. 37, nº 3, pp. 368-377. DOI: 10.1080/09649069.2015.1081223.