Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Desconstrucció de la Psicopatologia, Gènere i Poder

Codi de l'assignatura: 568992

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: TERESA CABRUJA UBACH

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

No presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

 

-  Tutorització per grups

No presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge autònom

73

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

-       Introduir a les aportacions amb perspectiva de gènere sobre “salut mental” “psicopatologia”.
-       Comprendre les relacions entre ciència, cultura i societat i la construcció del binomi normalitat-anormalitat/patologies
-       Conèixer i identificar el rol de les relacions de poder i la influència del sexisme, l’androcenstrisme, el patriarcat i l’heteronormativitat en els processos de diagnosi i recerca
-       Conèixer el rol de les estructures, dinàmiques i organitzacions socioeconòmiqes i la transmissió cultural i cientifica d’un imaginari sociosexuat i de gènere.
-       Conèixer diferents perspectives i revissions crítiques respecte a la psicopatologització de les dones, el femení i les sexualitats

 

Referits a habilitats, destreses

-       L’alumnat serà capaç d’identificar com creences, prejudicis, estereotips i pràctiques androcèntriques participen en la interacció quotidiana i la activitat professional
-       L’alumnat desenvoluparà capacitats per a poder cercar informació, identificar i intervenir o transformar les idees de normalitat i normativitat, marcades per raó de sexe, gènere i sexualitats

 

Referits a actituds, valors i normes

-       L’alumnat desenvoluparà una actitud crítica cap al “donat per sabut” respecte a les idees de les subjectivitats i comportaments en base a la diferència sexual i de gènere, així com cap els supòsits invisibles (currículum ocult) de la formació científica (medecina, psicologia, psiquiatria,..)
  • L’alumnat aplicarà la capacitat auto-reflexiva i la reflexivitat a pràctiques professionals, actituds i creences

 

 

Blocs temàtics

 

1. La construcció social de la psicopatologia del "femení" a la història de la psiquiatria, la psicologia i la cultura

1.1.

-       La representació cultural de la “boja” i la psicopatologització del femení i de les sexualitats -L’anàlisi de les ciències “psi”, les relacions de poder i el gènere.

1.2.

-       La psicologia crítica feminista: la deconstrucció .

2. Salut mental, gènere i actualitat ( malestars específics)

2.1.

-       Prevalença de trastorns mentals en funció del gènere: una qüestió atzarosa? -Prevalença de trastorns mentals i gènere: anàlisi de dades i interpretacions.

2.2.

-       Malestars en les dones: reinterpretacions de la histèria, la diferència sexual i altres simptomatologies

3. La diferència sexual i de gènere a l’atenció i la recerca en ciències de la salut.

3.1.

-       De la victimització de la salut de les dones a la salut com a unitat bio-psicosocial. Les condicions culturals, socials i mediambientals com condicionants invisibles.

3.2.

-       La invisibilitat de la salut de les dones, dins la recerca biomèdica. L’absència de les dones com a subjecte de la recerca i l’absència de les seves condicions de vida i treball.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Docència impartida pel professorat. La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’estudiant presentarà 4 exercicis; tres exercicis de 20% cadascú i un altre de 40%.

 

 

Avaluació única

L’estudiant pot sol·licitar l’avaluació única seguint les dates de sol·licitud previstes pel Màster.

L’avaluació única consistirà en demanar  un treball específic a més dels sol.licitats en avaluació continuada.

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació es l’oficial de la Facultat

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BIGLIA, B. Y SAN MARTIN, C. (coor). Estado de Wonderbraa. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género. Barcelona: Virus.

BURIN, M. Y col (1990). La tranquilidad recetada. Buenos Aires: Paidós.

CABRUJA UBACH, T. (2005). (ed) Psicología: perspectivas deconstruccionistas. Subjetividad, psicopatología y ciberpsicología. Barcelona: EDIUOC