Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llenguatge, GŔnere i Mitjans de Comunicaciˇ

Codi de l'assignatura: 568993

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Eva Espasa Borras

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

No presencial

 

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

12

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

No presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge aut˛nom

73

 

 

Recomanacions

 

La participació activa de l’estudiant és un requisit imprescindible per al bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per tant, es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

                    Conèixer els diversos conceptes que fonamenten una anàlisi feminista del llenguatge.
                    Proporcionar eines d’anàlisi per llegir críticament textos amb perspectiva de gènere.

 

                    Fomentar una perspectiva activa en la creació de textos amb perspectiva de gènere.
                    Desenvolupar una actitud crítica i de denúncia davant de llenguatges verbals i audiovisuals sexistes i androcèntrics.
                    Prendre consciència de la pròpia posició discursiva.

 

Referits a habilitats, destreses

                    Analitzar críticament els textos orals, escrits i audiovisuals amb perspectiva de gènere.
                    Ser capaç de subvertir els discursos de gènere hegemònics.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Dones i cultura

1.1. Imaginari cultural i ordre simbòlic

1.2.

Les bases dels discursos sobre les dones: la mitologia clàssica i la religió judeocristiana

1.3. Misogínia

2. Llenguatge verbal i comunicaciˇ.

2.1. Llengua escrita, oral i audiovisual

2.2. Androcentrisme i sexisme

2.3. Representació de les dones en les ficcions

3. Mitjans de comunicaciˇ: periodisme

3.1. L’accés i el treball de les dones en els mitjans de comunicació

3.2. El tractament i la representació de les dones en els mitjans de comunicació

3.3. Mitjans de comunicació i violència masclista

4. Publicitat.

4.1. Creació i utilització d’estereotips

4.2. Les imatges de les dones a la publicitat

4.3. Pràctiques i observatoris

5. Cinema

5.1.  Evolució dels estudis fílmics amb enfocament de gènere

5.2. Propostes cinematogràfiques amb perspectiva de gènere

5.3. El cinema com a eina, recurs i objecte d’investigació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Docència impartida pel professorat. La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.
 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada:

El sistema d’avaluació serà el mateix per a tots els temes del programa, encara que es combinaran els lliuraments individuals i en grup. L’avaluació de cada tema inclourà:

 a) la presentació oral i escrita de les lectures obligatòries en cada sessió (10% sobre el total de la nota).  

b) el lliurament de treballs (2 en total en l’assignatura, 40% cadascun), basats en les lectures obligatòries i complementàries i en el contingut de les classes impartides pel professorat (90% de la nota).

Els treballs consisteixen en activitats de reflexió teòrica i anàlisi de textos, amb pautes que es lliuraran a l’alumnat en les sessions corresponents.

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

 En cas que l’alumnat vulgui d’acollir-se a l’avaluació única, ha d’entregar el Formulari de sol·licitud d’avaluació única (document adjunt) fins un màxim de 20 dies després de l’inici de curs.

Cal lliurar tots els treballs escrits, que es trobaran a l’aula virtual de l’assignatura, més un treball que aglutini les diverses lectures complementàries de l’assignatura, que es tutoritzarà de manera individual.

 

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tot l’estudiantat que no hagi superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.
 

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DURÁN, M. Á. (2000): Si Aristóteles levantara la cabeza. Madrid: Cátedra.

LLEDÓ, E. (2005). De llengua, diferència i context. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones.

ALTÉS, E. (2000), Imágenes de las mujeres en los medios de comunicación. Líneas actuales de investigación, Madrid, Instituto de la Mujer.