Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria Feminista II

Codi de l'assignatura: 568995

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Angela Lorena Fuster Peiro

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

No presencial

 

24

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

14

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

No presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
G6 - Demostrar un compromiso ético contra las desigualdades.
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Coneixements
L’alumnat adquirirà els coneixements següents:

  • Estat de la qüestió de la teoria feminista contemporània en qualsevol part del món, respecte a les seves representants més destacades i influents.
  • Estat de la qüestió de la teoria feminista contemporània en qualsevol part del món, respecte als conceptes i temes de debat més destacats.


 

 Habilitats, destreses
  • Capacitat d’anàlisi contextual de textos i documents
  • Capacitat d’anàlisi teòric-crític de textos teòrics, filosòfics i polítics
  • Capacitat de relacionar teories i pràctiques polítiques
  • Capacitat d’aportar una visió crítica a una exposició teòrica
  • Capacitat d’exposar en un text escrit un raonament teòric personal


 

Actituds, valors i normes

La participació activa de les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això, es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. 1. FIGURES DEL PENSAMENT DE LA DIFER╚NCIA SEXUAL

*                        Carla Lonzi

                      Luce Irigaray

                      Adriana Cavarero

2. 2. LA COMPLEXITAT DEL SUBJECTE FEMEN═

*  

 

            2.1 Feminisme post-colonial

Gayatri Chakravorty Spivak

bel hooks

Chandra Tapalde Mohanty

           2.2. El sistema sexe- gènere

Monique Wittig

Judith Butler

Crítiques i reconsideracions: continuar amb el debat sobre la identitat?

                     
       

3. 3. PER UNA TEORIA DE LA INTERSECCIONALITAT

*  

3.1 Feminisme, Postmodernisme, Interseccionalitat

Feminisme i postmodern. Un debat

Rosi Braidotti

La interseccionalitat: una panacea?

     3.2 Per la praxi de la diferència

Françoise Collin

Discussió general

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Docència impartida pel professorat. És obligatòria l’assistència a un 80% de les classes teòriques i teòricopràctiques. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en l’aula presencialment o on-line.

Guies de lectura realitzades i presentades per les professores acompanyades d’un exercici de preguntes que haurà de ser emplenat per l’alumnat.

Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumnat.

Pel que fa a tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Segons la normativa vigent, com a norma general, l’avaluació ha de ser continuada. Consisteix en proposar a l’alumnat una sèrie d’activitats que ha de realitzar i entregar durant el quadrimestre a través de les tasques en líniea que apareixeran a cada apartat del campus.

És obligatori que l’alumnat assisteixi a un mínim del 80% de les classes per a poder fer l’avaluació continuada de les assignatures. Les persones que no puguin garantir aquesta assistència han de sol·licitar l’avaluació única dins del termini previst.

L’avaluació consistirà en:

a) Assistència i participació a les classes i activitats, així com a les tutories de correcció on-line que es de manera individualitzada per orientar l’alumnat des del primer exercici (20%)

b) La realització de  les activitats proposades a les guies dels tres blocs (3 activitats consistents en comentaris de textos: 80% de la qualificació final, es troben en les carpetes corresponents del campus virtual) 

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la web del màster.

L’avaluació única consistirà en el lliurament en la data fixada dels mateixos treballs que s’exigeixen per a l’avaluació continuada (50%) més un examen (25%) i un treball suplementari (25%) que es fixarà en cada cas.

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tot aquell alumnat que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.