Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Desigualtats, Globalització i Gènere

Codi de l'assignatura: 568996

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: M. Del Socorro Perez Rincon Fernandez

Departament: Departament de Geografia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

48

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

67

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodos interdisciplinares

G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.

G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.

G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.

G6 - Demostrar un compromiso ético contra las desigualdades.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres

E2 - Argumentar sobre las principales corrientes teóricas que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.

E3 - Reconocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.

E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


El significat dels conceptes de desenvolupament i de globalització i les seves implicacions des d’una perspectiva de gènere:
 

- Les dinàmiques del treball femení en la globalització i les desigualtats que generen

- Els indicadors sobre desenvolupament i desigualtat

- Les migracions femenines internacionals i el paper actiu de les dones en la transformació d’una organització econòmica i social mundial profundament desigual en el que concerneix al gènere

 

Referits a habilitats, destreses

Desenvolupar les capacitats de:
-       lectura crítica de textos acadèmics
-       comprensió de quadres i gràfics
-       registre acadèmic (oral i escrit) de les anàlisis realitzades a partir dels textos bàsics

 

Referits a actituds, valors i normes

Saber analitzar de forma crítica els significats de la globalització i dels estereotips imperants sobre el paper social de les dones en els processos de desenvolupament i en els processos migratoris, des de la perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Globalització, gènere, desenvolupament

1.1.

-       La globalització com a resultat dels processos de reestructuració econòmica i geogràfica del capitalisme actual

1.2.

-       Globalització, construccions de gènere i diferències culturals: l’etnocentrisme occidental

1.3.

-       Teories explicatives del desenvolupament

1.4.

-       Desenvolupament i gènere. Diferències de classe, diferències de gènere; desigualtat i interseccionalitat

2. El treball i la situació social de les dones en un món globalitzat

2.1.

-       La globalització de la producció i la feminització de la força de treball. El treball femení en la globalització

2.2.

-       Informatització del mercat de treball i drets laborals internacionals

2.3.

-       Protecció social i gènere -La crisi de l’estat del benestar i la crisi econòmica.

2.4.

- Injustícies de l’economia global i moviments socials de dones

3. Processos migratoris actuals des d’una perspectiva de gènere

3.1.

-       Emigració internacional, l’economia de la cura i les famílies transnacionals

3.2.

-       Globalització, prostitució i tràfic de persones

3.3.

- Els circuits inversos de les migracions internacionals: turisme i economia corporal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


 Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els blocs i temes inclouen lectures obligatòries i lectures complementàries per tal d’ampliar coneixements.

A partir de les lectures cada estudiant haurà de lliurar 3 treballs per escrit relacionats amb els temes de cada un dels blocs, el tercer treball és treballará en equip. Cada treball individual suposarà un 25% de la nota final i el treball en equip 50%. Es recomana l’assistència a classe i la participació activa en els forums de cada bloc.

 

 

Avaluació única

Consistirà en un assaig sobre un tema proposat per la professora en el qual es faci ús de les lectures obligatòries (modalitat presencial) o dels materials recollits en les guies d’aprenentatge (modalitat on-line).

Les i els estudiants poden sol·licitar l’avaluació única a la professora en qüestió fent servir un formulari que es troba a la pàgina del màster.

 

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALBET, A., & BENACH, N. (2012). Doreen Massey. Un sentido global del lugar. Barcelona: Icaria.

BENERIA, L. (2005). Género, desarrollo y globalización. Barcelona: Hacer.

BENERIA, L.  & KUDVA, N. (comps), Rethinking InformalizationPrecarious Jobs, Poverty and Social Protection, Cornell e-Publishing 2007, pp. 112- (online).

 
BLUNT, Alison and Gillian ROSE (eds.) (1994), Writing Women and Space: Colonial and Postcolonial Geographies.  LondonGuildford Press.

CARRASCO, C., BORDERIAS,C. & TORNS, T. (eds) El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas, Madrid: Libros de la Catarata.

DOMOSH, M. and SEAGER, J. (2001) Putting Women in Place: Feminist Geographers make Sense of the World. London: The Guilford Press

GALVEZ, L. & TORRES, J. (2010)  Desiguales, Barcelona: Icaria.

HARVEY, D. (2005) Breve historia del neoliberalismo, Madrid: Akal.

Kofman, Eleonore, Annie Phizucklea, Parvati Raghuran, and Rosemar Sales. (2001). Gender and International Migration in Europe: Employment, Welfare, and Politics.  Routledge.

MOHANTY, Chandra. 2003. Feminism Beyond Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity.  Durham: Duke University Press.

MOMSEN, J. (2003). Gender and Development. Londres: Routledge.

NASH, M., BENACH, N., & TELLO, R. (comps.) (2005) Inmigración, género y espacios urbanos Barcelona: Ediciones Bellaterra.

PEET, R., & HARTWICK, E. (1999). Theories of Development. New York: Guilford

POLANYI, K.  (2003)  La Gran Transformación: Los origenes politicos y económicos de nuestro tiempo, México: FCE.

SASSEN, S. (2003). Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de Sueños 

SEAGER, J. (2009) The Penguin Atlas of Women in the World. Fourth Edition. New York: Penguin. 

SUAREZ NAVAZ, L. y HERNANDEZ, R.A. (eds,) (2008) Descolonizando el feminismo, Madrid: Cátedra.

BUTLER, J. (2016). Precarious Life, Vulnerability, and the Ethics of Cohabitation. , vol. 26, no. 2, pp. 134-151. DOI 10.1353/jsp.2012.0009.

FEDERICI, S. (2013). Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Madrid: Traficantes de sueños. ISBN 9788496453517.

PÉREZ OROZCO, A., (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de sueños. ISBN 9788578110796.

VALVERDE, C. (2015). De la necropolítica neoliberal a la empatía radical: violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitización. España: Icaria. ISBN 9788498886825.

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

 

FUNARI, V., DE LA TORRE, S (2006) Maquilapolis, 68 min. [http://www.youtube.com/watch?v=CDIEW09MQNQ]

VERICAT, I. (2007) Bajo el Tacaná. La otra frontera.México - Guatemala [http://www.laotrafrontera.com.mx/]

Capítol

KATZ, C. (2000). “Reestructuración global y conflictos en la reproducción social”, en   N. Smith and C. Katz: Globalización: transformaciones urbanas, precarización social y discriminación de género. La Laguna, Universidad de La Laguna. Departamento de Geografía: 31-41.

OKIN, S.M. (1996), “Desigualdad de género y diferencias culturales”, ​C. CASTELLS (ed.), Perspectivas feministas en teoría política, Barcelona, Paidós, cap. 6, pp. 185-206.

Article

KATZ, C. (2001). On the Grounds of Globalization: A Topography for Feminist Political Engagement. Signs26(4), 1213–1234

CASTELLS, A. & CASANUEVA, A. (2010) , "La crisis en femenino plural", Revista de Economia Critica, REC 2010, pp. 53-74.

BENACH, N. (2002) “Paradojas de la relación local-global. Elementos para una teoría crítica de la globalización,” GEOUSP - Espaço e tempo, No. 12: 219-230, Depto. de Geografia, Univ. de Sao Paulo

BENERIA, L.  & SEN, G. (1983) “Desigualdades de clase y de género y el rol de la mujer en el desarrollo económico: implicaciones teóricas y prácticas",  MientrasTanto, nº 15, p. 91-111.

FRASER, N. (2009) "Feminism, Capitalism and the Cunning of History," New Left Review, 56.

LOPEZ-ACOTTO, A. I. (1997). "Género y desarrollo: el círculo vicioso de la interdependencia desigual". Leviatán, 67.

M. E. DE LA O (2006). “El trabajo de las mujeres en la industria maquladora de México: Balance de cuatro décadas de estudio” AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana,Vol.1,Nº.3 [http://www.aibr.org/antropologia/01v03/articulos/010302.pdf]

RODRIGUEZ ALVAREZ, O.L. La ciudad que hace la maquila: El caso de Ciudad Juárez (México), Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias socialesISSN-e 1138-9788, Nº. Extra 6, 119, 2002 (Ejemplar dedicado a: IV Coloquio Internacional de Geocrítica (Actas del Coloquio))

Pérez-Rincón Fernández, M. del S. (2020). Feminismo popular contra la desposesión y la transformación urbana neoliberal: la experiencia del Pedregal de Santo Domingo de la Ciudad de México. Ciudades, 23, 185–205. https://doi.org/10.24197/ciudades.23.2020.185-205

Text electrònic

BANCO MUNDIAL: Informe Anual 2000-2012: Gender Equality and Development [http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821388105]

PNUD (2013) Informe del Desarrollo Humano [http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013_es_complete.pdf]

Document sonor (disc, CD, etc.)

VERICAT, I, (2007) Bajo el Tacaná. La otra frontera.México - Guatemala [http://www.laotrafrontera.com.mx/]