Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes

Codi de l'assignatura: 568999

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Clara Camps Calvet

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 5

Programa únic: S

Més informació enllaç

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

105

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

105

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

10

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

G1 - Interrelacionar les diferents disciplines. Desenvolupar i aplicar mètodes interdisciplinars. 

G2 - Desenvolupar la capacitat de prendre decisions i de tenir iniciativa.

G3 - Treballar en equip i argumentar i defensar las pròpies propostes.

G4 - Realitzar el treball de manera autònoma.

G5 - Demostrar un compromís ètic davant la discriminació de gènere. 

G6- Posar en relació els coneixements teòrics amb el desenvolupament pràctic i la intervenció en diferents àmbits.  

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

Implementar mitjançant les pràctiques en empreses, organitzacions sense ànim lucre o grups de recerca, els coneixements adquirits durant el curs.
Saber intervenir en les qüestions relacionades amb el gènere en la societat actual i la complexitat dels mecanismes que incideixen en les desigualtats de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les pràctiques externes en empreses, organismes sense ànim de lucre i entitats es realitzen de manera individual. Les entitats, empreses i organismes amb qui ja s’ha treballat apareixen en la web del màster. En el cas de que l’alumna tingui interès per introduir una empresa que no queda recollida en la tipologia de les que es presenten, pot demanar de fer-ho.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de les pràctiques es farà mitjançant la nota corresponent a l’entrega d’una memòria de pràctiques de com s’ha desenvolupat el treball i vindrà ponderada per el informe que farà el centre de pràctiques. La ponderació de la memòria i l’informe és el 100% de la nota. 

La memòria s’entrega quan s’han finalitzat les pràctiques. 

 

Avaluació única

L’avaluació de les pràctiques es farà mitjançant la nota corresponent a l’entrega d’una memòria de pràctiques de com s’ha desenvolupat el treball i vindrà ponderada per el informe que farà el centre de pràctiques. La ponderació de la memòria i l’informe és el 100% de la nota. 

La memòria s’entrega quan s’han finalitzat les pràctiques