Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estudis Gays, Lesbians i Queer

Codi de l'assignatura: 569004

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: GERARD COLL-PLANAS

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

No presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

 

-  Tutorització per grups

No presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge autònom

73

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad
G8 - Ser capaz de diseñar un proyecto o plan de acción de manera autónoma, y ejecutarlo, afrontando los problemas que surgen durante el
proceso de ejecución.
G9 - Identificar y analizar las demandas y las necesidades de personas, grupos o comunidades en diferentes contextos y en función de su
carácter reactivo (problemas) o proactivo (prevención i/o promoción del bienestar).
G10 - Desarrollar procedimientos y técnicas de investigación e intervención en políticas públicas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E4 - Saber identificar las desigualdades de género y diferenciar entre igualdad legal e igualdad real
E12 - Saber detectar necesidades en diferentes contextos aplicando técnicas de recogida de información y análisis e integración de
resultados
E13 - Aplicar las nuevas propuestas de las representaciones de género en ámbitos como los discursos científicos, las prácticas educativas,
las prácticas ético-políticas, los medios de comunicación, así como sus fundamentos ideológicos- saber como afrontar y resolver de
manera creativa cuestiones actuales y complejas de estudio de la cultura y de la actualidad en el contexto multicultural contemporáneo.
(Especialidad "Teoría, crítica y cultura").
E14 - Saber desarrollar su propia aportación original en el contexto de la investigación avanzada y/o a la aplicación profesional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Al llarg de les tres últimes dècades, un nombre creixent d’individus i grups han anat vindicant un espai de lluita, reflexió, debat i investigació entorn de les sexualitats marginades i/o condemnades pels discursos dominants més tradicionals i conservadors (per exemple, religiosos, mèdics o legals). Gràcies a aquests múltiples esforços, l’estudi de l’«homosexualitat» ha començat a conquistar un territori propi i interdisciplinari en l’àmbit acadèmic. Així i tot, malgrat la seva breu trajectòria, no hi ha dubte que les propostes sorgides en el que denominem «estudis gais i lesbians» o «teoria queer» resulten tan plurals com, de vegades, contraposades.

Per aquest motiu, els continguts d’aquesta assignatura introductòria han estat desenvolupats en dos grans blocs: els dos temes del bloc inicial corresponen a d’altres tantes qüestions fonamentals («La condemna» i «L’estudi de l’“homosexualitat”», juntament amb «La identitat “homosexual”, essència o construcció?»), mentre que els tres següents pretenen enriquir el pensament crític per mitjà de «cruïlles» («Els estudis gais i lesbians enfront dels estudis de la dona i els estudis de gènere», «Els estudis gais i lesbians enfront dels estudis queer» i «Els estudis gais, lesbians i queer a Espanya»).

 

Referits a habilitats, destreses

−                    Capacitat de comunicació escrita en llengua catalana i/o en llengua castellana

−                    Capacitat de lectura en llengua anglesa

−                    Capacitat d’anàlisi i síntesi

−                    Coneixement i habilitat per utilitzar les diferents fonts d’informació i de documentació

−                    Capacitat d’organització i planificació del treball i de la recerca

−                    Capacitat de gestió i de recerca de la informació

−                    Capacitat per resoldre problemes de forma efectiva


Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

 

Referits a actituds, valors i normes

−                    Curiositat pel saber i pel coneixement del patrimoni humà

−                    Capacitat de treball individual

−                    Raonament crític

−                    Compromís ètic

−                    Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball

−                    Maduresa intel·lectual i aprenentatge autònom

−                    Motivació per la qualitat i pel rigor

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’«homosexualitat»: condemnes, estudis i identitats

1.1.

De la condemna de l’«homosexualitat» als estudis gais i lesbians

1.2.

De la condemna de l’«homosexualitat» als estudis gais i lesbians

1.3. Les identitats «homosexuals», ...

2. Cruïlles teòriques i crítiques del estudis gais, lesbians i queer

2.1. Els estudis gais i els estudis lesbians enfront dels estudis de la dona i els estudis de gènere

2.2. Els estudis gais i els estudis lesbians enfront dels estudis queer

2.3. Els estudis gais, lesbians i queer a Espanya

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Docència impartida pel professorat. És obligatòria l’assistència a un 80% de les classes teòriques. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques.

Guies de lectura presentades pel professorat i realitzades per l’alumnat.

Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne.

Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Segons la normativa vigent, com a norma general, l’avaluació ha de ser continuada. És obligatori que l’alumnat participi en el 80% de les activitats pautades (lliuraments dels temes 1, 2, 3 i 4) els dies fixats. Cada tema es comptabilitzará un 25% del total. 

 

 

Avaluació única

La avaluació única consistirà en el lliurament dels temes 1,2,3 i 4. Cada tema es comptabilitzará un 20% del total. El 20% restant correspondrà a un treball complementari. 

 

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació es fixa oficialment.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

FOUCAULT, Michel, Historia de la sexualidad, 1. La voluntad de saber, México: Siglo XXI, 1977.

LAURETIS, Teresa de, Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo, Madrid: horas y Horas, 2000.

LLAMAS, Ricardo & Francisco Javier VIDARTE, Homografías, Madrid: Espasa Calpe, 1999.