Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Polítiques Públiques des de la Perspectiva Feminista

Codi de l'assignatura: 569006

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: PATRICIA GONZALEZ PRADO

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

No presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge autònom

73

 

 

Recomanacions

 

Les lectures complementàries podran estar en francès, anglès o italià.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad
G8 - Ser capaz de diseñar un proyecto o plan de acción de manera autónoma, y ejecutarlo, afrontando los problemas que surgen durante el
proceso de ejecución.
G9 - Identificar y analizar las demandas y las necesidades de personas, grupos o comunidades en diferentes contextos y en función de su
carácter reactivo (problemas) o proactivo (prevención i/o promoción del bienestar).
G10 - Desarrollar procedimientos y técnicas de investigación e intervención en políticas públicas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E7 - Ser capaz de elaborar propuestas y planes de igualdad en un contexto institucional.
E8 - Saber elaborar herramientas para combatir la desigualdad de género.
E9 - Ser capaz de analizar las relaciones de las mujeres con las prácticas educativas, las prácticas de la salud y la economía del trabajo y/o
las políticas públicas. (Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas públicas¿)
E10 - Saber aplicar de manera transversal la perspectiva de género en proyectos y programas de las empresas o del sector público.
(Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas públicas¿).
E11 - Ser capaz de aplicacar la perspectiva de género en las tareas administrativas y sociales. (Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas
públicas¿).
E12 - Saber detectar necesidades en diferentes contextos aplicando técnicas de recogida de información y análisis e integración de
resultados
E13 - Aplicar las nuevas propuestas de las representaciones de género en ámbitos como los discursos científicos, las prácticas educativas,
las prácticas ético-políticas, los medios de comunicación, así como sus fundamentos ideológicos- saber como afrontar y resolver de
manera creativa cuestiones actuales y complejas de estudio de la cultura y de la actualidad en el contexto multicultural contemporáneo.
(Especialidad "Teoría, crítica y cultura").
E14 - Saber desarrollar su propia aportación original en el contexto de la investigación avanzada y/o a la aplicación profesional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Introduir els continguts essencials de la perspectiva feminista en l’anàlisi de les polítiques públiques.
-Estudiar el desenvolupament de les polítiques públiques de gènere, així com els instruments i tècniques utilitzades.
-   Conèixer l’estat de la recerca i de la inclusió de la perspectiva feminista en els diferents àmbits de les polítiques públiques.

 

Referits a habilitats, destreses

         -Anàlisi conceptual i històric. Metodologies qualitatives i quantitatives. Disseny de polítiques públiques. Avaluació de polítiques públiques. Indicadors en les polítiques públiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

-   Adquirir la capacitat de reflexió crítica, per integrar la perspectiva de gènere en les mesures, iniciatives i respostes davant les situacions de desigualtat sexual.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments per l’anàlisi feminista de les polítiques de gènere.

1.1.

Evolució de les polítiques de dones: el paper dels moviments feministes i de les polítiques públiques.

1.2.

Models en les polítiques d’igualtat de gènere.

2. Àmbits de les polítiques de dones.

2.1. El plans i les lleis de les polítiques de dones.

2.2. Àmbits específics de les polítiques de dones I: violències contra les dones

2.3.

Àmbits específics de les polítiques de dones II: les polítiques locals.

3. Mètodes i tècniques

3.1.

Impacto de género: Criterios, parámetros, indicadores .

3.2. Tècniques d’avaluació amb perspectiva de gènere.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Docència impartida pel professorat. La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Les sessions de classe tindran dues parts:

- Introducció que emmarqui els temes a treballar a cada sessió

- Dinàmiques amb participació individual i col·lectiva adreçades a l’anàlisi i comentari de materials.

 


Es demanarà la participació activa durant les classes (total 20%). Al costat d’això es requereix el lliurament de quatre treballs escrits, de 20%, un dels quals inclou la presentació d’un col·loqui"

 

 

Avaluació única

L’avaluació única consistirà en l’entrega en la data fitxada dels mateixos treball que es demanen per l’avaluació continuada (50%), més un treball extra que es fitxarà en cada cas (50%).

Reavaluació:


La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

 


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Astellarra, Judith (2005) Veinte años de políticas de igualdad Madrid: Cátedra.

BODELÓN, ENCARNA I GIMÉNEZ, PILAR, ( 2007) Construint els drets de les dones: dels conceptes a les polítiques locals, Barcelona, Diputació de Barcelona.

BODELÓN, ENCARNA I GIMÉNEZ, PILAR, ( 2007) Desenvolupant els drets de les dones: àmbits d’intervenció de les polítiques de gènere, Barcelona, Diputació de Barcelona.