Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història dels Feminismes

Codi de l'assignatura: 569012

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sandra Ezquerra Samper

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

25

 

(modalitat en línia)

 

-  Pràctiques amb documents

No presencial

 

15

 

(modalitat en línia)

 

-  Altres pràctiques

No presencial

 

10

 

(modalitat en línia)

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G5 - Hacer aportaciones creativas y originales en ámbitos diferentes
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E4 - Saber identificar las desigualdades de género y diferenciar entre igualdad legal e igualdad real

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els coneixements a adquirir tenen vessants múltiples, i comprenen: 1) el desenvolupament històric dels moviments socials en general i, especialment, dels protagonitzats per les dones; 2) les principals aportacions metodològiques de l’historiografia feminista; 3) l’anàlisi dels factors polítics i socials que van incidir en l’evolució i principals canvis tàctics dels moviments feministes.
Sobre la base d’aquests plantejaments el programa planteja les relacions existents entre:
1. Moviments liberals i democràtics i socialistes, d’una banda, i moviments feministes per un altra.
2. La recepció dels canvis socials (econòmics i urbans així com el desenvolupament dels transports i dels mitjans de comunicació que van afectar directament a les condicions individuals i col·lectives) i polítics per part dels moviments de dones.
3. L’elaboració d’uns discursos feministes que recollien temes com el benestar social, l’educació de les dones, el dret al cos i a la llibertat individual i col·lectiva.
4. Les relacions dels moviments de dones amb les institucions socials.

 

Referits a habilitats, destreses

Capacitat analítica, coneixement històric i perícia metodològica en les discussions plantejades en classe i en els treballs a realitzar individualment.

 

Referits a actituds, valors i normes

El seguiment de les classes i la participació activa en les discussions, debats i intercanvis d’idees plantejats es considera indispensable per al desenvolupament de l’assignatura i per a obtenir una avaluació positiva. No s’admetran faltes d’assistència que sobrepassin el 20% de les classes i tampoc el desconeixement de la bibliografia requerida per al desenvolupament de cada sessió. De manera puntual, s’anunciarà la distribució de les lectures. Es considera així mateix indispensable la presentació dels treballs en les dates anunciades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El protagonisme dels dones en els moviments pre-industrials.

2. Els primers moviments feministes.

3. Les dones a les societats de masses.

4. Entre la foscor i el renaixement: els feminismes dins de la segona Guerra Mundial.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual en sesions col.lectives,  individuals o per grups  ocupa un total de 50 hores de treball semanal. A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 73 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line).

Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat. Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per a superar l’assignatura s’haurien de presentar totes les activitats de les guies de lectura corresponents a cadascun dels temes que s’estructura l’assignatura i haver participat en un 60% de les intervencions que es fixin en els fòrums de l’assignatura. L’avaluació inclourà:

a)    l’entrega de les guies de lectura que contenen:

  1. 1) la ressenya d’algunes de les lectures obligatòries (40% del total de la nota)

  1. 2) la resposta a una sèrie de preguntes que es facilitaran basades en les lectures obligatòries i complementàries (40% del total de la nota)


b) les intervencions en el fòrum de l’assignatura  (20% del total de la nota). Sobre cada tema la professora llençarà una qüestió o qüestions al fòrum per a ser comentades pels estudiants a partir de les guies i les lectures realitzades. Així mateix, es pot utilitzar el fòrum per a qualsevol intervenció al llarg de tota l’assignatura.

Tots els temes tenen la mateixa puntuació.

La qualificació final és la mitjana de les qualificacions obtingudes a cada guia de lectura junt amb la participació als fòrums de l’assignatura.

 

Avaluació única

D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la web del màster.
L’avaluació única pot ser: (1) examen final (2) treballs específics sol·licitats en la data fixada per a l’examen o una combinació d’ambdues, en aquest darrer terme cada prova computa un 50% de la nota final.

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única. El sistema de reavaluació serà el mateix que per a l’avaluació única.

 


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CASTELLS, IRENE Y GLORIA ESPIGADO Y MARÍ CRUZ ROMEO, coords., Heroínas y patriotas. Mujeres de 1808, Madrid, Cátedra, 2009.

Capítol

BOCK , GISELA, “ Rupturas y estallidos: tercera disputa de los sexos” a La mujer en la historia de Europa, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 116-119.

COTT, NANCY F.,.“Mujer moderna, estilo norteamericano: los años veinte” en Duby, Georges y Michele Perrot, Historia de las Mujeres en Occidente. 5: El siglo XX,Madrid, 1993, pp. 91-107.