Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi Feminista del Dret

Codi de l'assignatura: 569014

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: BARBARA DIAZ SANTIS

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

25

 

-  Pràctiques amb documents

No presencial

 

15

 

-  Altres pràctiques

No presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G5 - Hacer aportaciones creativas y originales en ámbitos diferentes
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E4 - Saber identificar las desigualdades de género y diferenciar entre igualdad legal e igualdad real

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura es proposa oferir una reflexió feminista sobre el paper del dret a la vida de les dones. Els coneixements a impartir versaran sobre:
 
a)    Qüestions teòriques bàsiques del dret des d’un punt de vista feminista,
b)   Alguns dels debats actuals de la bioètica, com exemples de regulació jurídica d’especial impacte a la vida de les dones
c)    Els sistemes internacional i europeu de protecció dels drets de les dones, donant a conèixer els principals instruments normatius i les pràctiques seguides per les institucions internacionals i europees.
d)   Les bases conceptuals dels mecanismes socio-jurídics que permeten entendre el fonament de les polítiques d’igualtat des d’una perspectiva internacional i europea.

 

Referits a habilitats, destreses

Capacitat analítica i sintètica. Anàlisi de textos. Lectura jurídica bàsica. Contextualització històrica i geogràfica de cada un dels instruments legals estudiats.

 

Referits a actituds, valors i normes

La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Los derechos de las mujeres en el ámbito internacional

1.1. El tema de la igualdad de género en el sistema internacional universal

1.2. Los instrumentos jurídicos internacionales universales que abordan los derechos de la mujer: La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y otros convenios universales

1.3. La práctica de los organismos de control internacionales universales no jurisdiccionales que han abordado los derechos de la mujer

1.4. Ejemplos de avances significativos de la evolución de los derechos de la mujer en las estructuras internacionales (I): El caso de la Corte Penal Internacional

1.5. Ejemplos de avances significativos de la evolución de los derechos de la mujer en las estructuras internacionales (I): el caso de la Unión Europea

2. Teorías jurídicas feministas

2.1. Evolución del concepto de igualdad en el movimiento feminista y el derecho.

2.2. Teorías jurídicas feministas (I).

2.3. Teorías jurídicas feministas (II).

2.4. Leyes de igualdad en España.

2.5. Teorías de la justicia y feminismo.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual ocupa 3 hores de treball setmanal (42 en total). A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 82 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les 3 hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line)
Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat.
La interatividad entre profesorado y alumnado se desarrolla en 42 horas de trabajo en el Campus Virtual. El alumnado ha de desarrollar, además, 82 horas de trabajo autónomo (lecturas, escritos etc….) para la realización de las actividades evaluables.
Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes.
Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne.
Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per superar l’assignatura s’hauran de presentar totes les activitats de les guies de lectura corresponents a cada un dels temes en què s’estructura l’assignatura i haver participat en un 60% de les intervencions que es fixin als fòrums de l’assignatura.
L’avaluació inclourà:
a)    l’entrega de les guies de lectura que contenen:
  1. 1) la ressenya d’algunes de les lectures obligatòries (40% del total de la nota).
  1. 2) la resposta a una sèrie de preguntes que es facilitaran basades en les lectures obligatòries i complementàries (40% del total de la nota).
b) les intervencions en el fòrum de l’assignatura (20% del total de la nota). Sobre cada tema la professora llençarà una qüestió o qüestions al fòrum per a ser comentades pels estudiants a partir de les guies i les lectures realitzades. Així mateix, es pot utilitzar el fòrum per a qualsevol intervenció al llarg de tota l’assignatura.
Tots els temes tenen la mateixa puntuació.
La qualificació final és la mitjana de les qualificacions obtingudes a cada guia de lectura junt amb la participació als fòrums de l’assignatura.

 

Avaluació única


D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la web del màster.
L’avaluació única pot ser: (1) examen final (2) treballs específics sol·licitats en la data fixada per a l’examen o una combinació d’ambdues, en aquest darrer terme cada prova computa un 50% de la nota final.
Reavaluació:
La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.
El sistema de reavaluació serà el mateix que per a l’avaluació única.