Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dones i Espais

Codi de l'assignatura: 569016

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: ISABEL SALAMAÑA SERRA

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

25

 

(Impartició modalitat en línia)

 

-  Pràctiques amb documents

No presencial

 

15

 

(Impartició modalitat en línia)

 

-  Altres pràctiques

No presencial

 

10

 

(Impartició modalitat en línia)

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Recomanacions

 

És imprescindible poder llegir i comprendre textos en anglès, català i castellà.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
G6 - Demostrar un compromiso ético contra las desigualdades.
G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas.
E6 - Saber aplicar los diferentes modelos teóricos al análisis de discursos diversos y complejos (sociales, políticos, jurídicos, filosóficos,
psicológicos, pedagógicos...) desde una perspectiva de género.
E7 - Ser capaz de elaborar propuestas y planes de igualdad en un contexto institucional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu de l’assignatura és introduir l’alumnat en l’estudi de la geografia des d’una perspectiva de gènere. Es pretén donar a conèixer les teories i investigacions més rellevants per a l’anàlisi de gènere en espais rurals i urbans. Això es farà a partir d’una selecció d’estudis empírics i exemples de diferents regions del món.

 

Referits a habilitats, destreses

-Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
-Comunicació oral i escrita.
-Mirada crítica.
-Habilitats de recerca.
-Adquisició de bases teòriques i continguts pràctics.
-Capacitat de participar en polítiques transversals de gènere.

 

Referits a actituds, valors i normes

-Actitud respectuosa amb els/les companys/es i professores.
-Obertura davant opinions divergents expressades a classe.
-Interès per altres realitats geogràfiques.
-Interès per relacionar la temàtica de l’assignatura amb les notícies d’actualitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Geografia i gènere: aproximacions teòriques i metodològiques

1.1. Aproximacions teòriques

2. Gènere, espai i vida quotidiana en àrees urbanes

2.1. Diversitat de temes i de metodologies

2.2. Reflexions teòriques entorn la ciutat i el gènere

2.3. Gènere i espais públics

3. Gènere, espai i vida quotidiana en àrees rurals

3.1. Gènere i espais rurals: principals temes d’anàlisi

3.2. Gènere i món rural als països del sud

4. Gènere i medi ambient

4.1. Gènere, percepció i consciència ambiental

4.2. Gènere, recursos naturals i riscos

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual ocupa 3 hores de treball setmanal (42 hores totas). A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 82 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les 42 hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line)
Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat.
Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes.
Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne.
Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Avaluació continuada

És obligatori que l’alumnat realitzi totes les activitats que es proposin dins els terminis previstos. La metodologia docent combinarà el treball amb els materials online, les lectures i la realització d’exercicis relacionats amb cadascun del temes. L’assignatura s’organitza en blocs temàtics amb les corresponents activitats de cada bloc, la ponderació de cada bloc significarà el 20% de la nota global final de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura caldrà haver lliurat tots els exercicis.

 

Avaluació única

Avaluació única

 

D’acord amb les normes del màster cal recordar que hi ha una data límit –la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumnat ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la web del màster. L’avaluació única consistirà en el lliurament de tots els treballs demanats per a l’avaluació continua, més la realització d’una prova final específica, en línia. La ponderació, en relació a la nota final, serà: treballs 50 % prova 50%

 

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El sistema de reavaluació serà el mateix que per a l’avaluació única

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DOMOSH, Mona & SEAGER, Joni (2001) Putting women in place. Londres, Guilford Press.

LAURIE, Nina et al. (1999) Geographies of new femininities, Londres, Longman.

Revista

GENDER, PLACE AND CULTURE. A JOURNAL OF FEMINIST GEOGRAPHY. Carfax Publishing. (www.tandf.co.uk/journals/titles/0966369X.asp).