Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia Feminista

Codi de l'assignatura: 569017

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa Maria Ortiz Monera

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

15

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación

de sus conocimientos y juicios

G6 - Demostrar un compromiso ético contra las desigualdades.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E3 - Reconocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.

E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas.

E6 - Saber aplicar los diferentes modelos teóricos al análisis de discursos diversos y complejos (sociales, políticos, jurídicos, filosóficos,

psicológicos, pedagógicos...) desde una perspectiva de género.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir un enfocament de l’economia que permeti entendre els límits estrets en els quals funciona l’economia oficial.

Ampliar la visió econòmica integrant les activitats realitzades des de les llars com part de l’economia.

Desenvolupar capacitats necessàries per a poder realitzar l’anàlisi de les polítiques econòmiques i d’ocupació amb una perspectiva de gènere.

 

Referits a habilitats, destreses

Desenvolupar capacitats per a:
                    lectura crítica dels textos i informacions habituals d’economia
                    treballar dintre d’un marc d’anàlisi no androcèntric en economia
                    analitzar els biaixos androcèntric de les estadístiques econòmiques i d’ocupació
                    comparar la situació de dones i homes en relació als treballs amb informació estadística més adequada

 

Referits a actituds, valors i normes

                    Adquirir consciència del paper ideològic de l’economia i la legitimació de situacions de desigualtat a través d’un pretès coneixement científic.
                    Adquirir consciència de la desigualtat econòmica entre dones i homes i entre les pròpies dones

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’economia feminista: El biaix androcèntric de l’economia.

2. El treball familiar domèstic. Diferents enfocaments metodològics i la seva valoració econòmica.

3. Capitalisme patriarcal i crisi muldimensional

*  En aquest bloc analitzarem la relació entre el capitalisme patriarcal i les múltiples crisi des d’una perspectiva feminista. Veurem l’atac a la vida d’aquest sistema i mostrarem les seves conseqüències, com són les crisis provocades per l’ofensiva neoliberal, la crisi de cures o la crisi sanitària actual. 

4. Anàlisi del mercat laboral des d’una perspectiva de gènere

5. Polítiques econòmiques, pressupostos de gènere i sostenibilitat de la vida.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. La interacció del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual es desenvolupa durant 50 hores de treball total. A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 35 hores de treball tutelat i 40 hores de treball autònom (lectures, guies, treballs, intervenció en fòrums, etc….)  per a la realització de les activitats evaluables. Els fòrums són necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai central de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i també ho és de l’alumnat participar-hi activament en cada un dels fòrums oberts pel professorat.
La metodologia d’aquesta assignatura on line consisteix en una combinació d’activitats. D’una banda hi ha una guia per cada un dels cinc temes que inclou les activitats a desenvolupar i que poden ser fòrums o exercicis escrits. Les activitats s’han de fer a partir de l’anàlisi i reflexió d’algunes de les lectures prèvies que es van indicant en l’aula virtual al principi de cada tema i en les que l’alumnat ha de relacionar les idees que contenen. Així mateix en cada guia hi ha diverses preguntes i plantejaments sobre qüestions concretes suscitades a través d’alguna de les lectures seleccionades que s’han de contestar en un espai i temps determinat. Els fòrums del llarg del curs, s’obre el debat entre tot l’alumnat sobre qüestions polèmiques i actuals dels temes tractats en l’assignatura. S’han de dur a terme com a mínim dues intervencions en els  fòrums, una més individual, comentant l’opinió personal sobre el tema plantejat i, l’altra més col.lectiva i grupal, interactuant amb les altres persones sobre el que s’ha anat dient al llarg del fòrum. A part d’aquests  fòrums relacionats amb els temes de l’assignatura, també n’hi ha dos: un fòrum de presentació on l’alumnat es presenta breument durant les dues primeres setmanes del curs i, un altre on es poden fer aquelles preguntes i qüestions vinculades a l’assignatura que l’alumnat cregui convenient. .


 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es durà a terme a través de:

−  un exercici escrit individual per tres dels cinc temes del curs sobre la base de lectures i/o materials previs

−  diverses participacions en discussions col·lectives, a través dels fòrums de debat sobre qüestions relacionades amb els continguts de l’assignatura i, especialment, referents a dos dels temes

Al llarg de l’assignatura, hi ha tres exercicis i dos fórums per dos dels temes. Pel que fa a l’avaluació, la puntuació dels dos temes que compten amb fòrum, compten per un 15% de la nota cada un d’ells. Els que tenen exercici escrit compten 20% i l’últim, donada la seva major complexitat, compta un 30% de la nota final. 

 

Avaluació única

D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la web del màster.

L’avaluació única pot ser: (1) examen final (2) treballs específics sol·licitats en la data fixada per a l’examen o una combinació d’ambdues, en aquest darrer terme cada prova computa un 50% de la nota final.

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El sistema de reavaluació serà el mateix que per a l’avaluació única.

 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Pérez Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate
sobre el confl icto capital-vida. Madrid: Traficantes de sueños  Enllaç

Carrasco, C. (ed) (2014). Con voz propia. La economía feminista como apuesta teórica y política. Madrid: La oveja Rosa Viento Sur  Enllaç

Beneria, Lourdes (2006): Género, desarrollo y globalización. Hacer, Barcelona.  Enllaç

Carrasco, Cristina; Borderias, Cristina, Torns, Teresa (2011). El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. Madrid: Catarata  Enllaç

Gavez, Lina y Rodriguez, Paula (2011). “La desigualdad de género en las crisis económicas”, Revista de Investigaciones Feministas.  Enllaç

Herrero, Yayo (2012). “Propuestas ecofeministas para un sistema cargado de deudas”, Revista de Economía Crítica, 13. (www.revistaeconomiacritica.org)

Perdices, Luis y Elena Gallego (2007): Mujeres economistas, Ed. Ecobook.

Federici, Silvia (2018). El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. Madrid: Traficantes de Sueños. Disponibles a: https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map49_federici_web_0.pdf

Capítol

Carrasco, Cristina (2006): “La economía feminista: una apuesta por otra economía”, en María Jesús Vara, Estudios sobre género y economía, Ediciones Akal

Amoroso, María Inés et al. (2003): Malabaristas de la vida. Mujeres, tiempos y trabajos, Icaria editorial. Carrasco, Cristina y Mónica Serrano: La Cuenta Satélite de la Producción Doméstica de Cataluña http://www.gencat.net/icdones/docs/pub_estudis1.pdf

Article

González, A. M., Vergés Bosch, N., & Martínez, J. S. (2017). Las mujeres en el mercado de trabajo de las tecnologías. Revista Española de Investigaciones Sociologicas, 2017, vol. 159, p. 73-90.

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_159_061499424249779.pdf  Enllaç

Gálvez-Muñoz, L., & Rodríguez-Modroño, P. (2016). Una crítica desde la economía feminista a la salida austericida de la crisis. Atlánticas, (1), 8-33.

Cielo, C., Bermúdez, H. F., Guerrero, A. A., & Moya, M. (2016). Aportes de la economía feminista para el análisis del capitalismo contemporáneo. Revista de la Academia, 21, 157-175.

http://revistas.academia.cl/index.php/academia/article/view/63/pdf_1  Enllaç

Ezquerra, Sandra (2012). Acumulación por desposesión, género y crisis en el Estado español. Revista de Economía Crítica, 14 (2), 124-147. Disponible a: http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n14/Semimonografico-2.-Ezquerra.pdf

Verge, Tània; Riu, Carme; Pineda, Montse; Ortiz, Rosa i Romaní, Montse (2020). Imaginant un república feminista. Revista idees, núm. 47. https://revistaidees.cat/imaginant-una-republica-feminista/