Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Educació i Gènere en una Societat en Canvi

Codi de l'assignatura: 569019

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: MARTA BERTRAN TARRÉS

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

42

 

(Impartició modalitat en línia)

 

-  Exercicis pràctics

No presencial

 

8

 

(Impartició modalitat en línia)

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge autònom

73

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
G6 - Demostrar un compromiso ético contra las desigualdades.
G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas.
E6 - Saber aplicar los diferentes modelos teóricos al análisis de discursos diversos y complejos (sociales, políticos, jurídicos, filosóficos,
psicológicos, pedagógicos...) desde una perspectiva de género.
E7 - Ser capaz de elaborar propuestas y planes de igualdad en un contexto institucional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

        El pensament de les dones pedagogues al llarg de la història
        Experiències de les noies i les dones en l’escola i efectes en la seva identitat
        Teories feministes que sustenten la investigació que aborda el tema de l’educació i gènere. Recerques sobre educació i gènere
        Escola segregada, escola mixta, escola coeducativa
        Polítiques educatives i igualtat d’oportunitats
        Principis educatius per a una igualtat d’oportunitats
        Contextos i instruments escolars per a la igualtat d’oportunitats
        L’aprenentatge dels gèneres al centre educatiu
        Gènere, ètnia i classe social a l’escola

 

Referits a habilitats, destreses

        Reflexió i autoanàlisi
        Recerca, investigació i anàlisi de fonts d’informació i realitats diverses Argumentació de pensaments, opinions i accions
        Construcció crítica d’hipòtesis, opinions i propostes

 

Referits a actituds, valors i normes

Interès en el qüestionament de la normalitat i dels pensaments hegemònics propis i d’altres
 Motivació envers la recerca de mirades diferents davant realitats diverses
 Rigor en l’aplicació dels coneixements professionals per evitar aplicació d’esquemes i categoritzacions estereotipades
 Respecte de la diferència sexual i la igualtat com a valors
 Valoració de la inclusió i del dret a tenir drets

 

 

Blocs temàtics

 

1. Escola i diferència sexual en la història de l’educació i el present

2. Pensaments i polítiques a l’entorn de la igualtat de drets de dones i homes

3. La construcció del gènere i la igualtat d’oportunitats a l’escola

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

METODOLOGIA

La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual en sesions col.lectives,  individuals o per grups  ocupa un total de 50 hores de treball semanal. A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 73 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line).

Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat. Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 Activitat associada al bloc 1: assaig personal sobre el paper de l’escola i l’educació en la pròpia trajectòria vital, incorporant bibliografia proposada i conceptes utilitzats en l’assignatura. Ponderació en la nota final: 30% 

 Activitat associada al bloc 1: participació al Forum. Discussió entorn del debat de les escoles segregades per sexe. 10%

 Activitat associada al bloc 2: assaig amb recerca bibliogràfica, lectura i reflexions sobre recerques recents sobre gènere i educació. Ponderació en la nota final:  30 % 

Activitat associada al bloc 3: assaig reflexiu entorn a literatura científica sobre educació, gènere i immigració/minories. Ponderació sobre la nota final: 30%

 

Avaluació única

Per l’avaluació única caldrà dur a terme les quatre activitats referenciades així com presentar­se a un examen final, en el cas de l’assignatura presencial

 

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

El sistema de reavaluació serà el mateix que per a l’avaluació única.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Acker S. (1995): Género y Educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo. Madrid. Narcea.

Arenas, Gloria (2006): Triunfantes perdedoras. La vida de las niñas en la escuela. Barcelona, Graó

Arnot, M., Weiner, G. (1987) (eds.): Gender and the Politics of Shooling. London, Hutchinson, The Open University.

Bertran, M.; Ponferrada-Arteaga, M.; Pàmies, J. (2016) Gender, family negotiations and academic success of young Moroccan women in Spain. Race, Ethnicity and Education 19 (1): 161-181.

Carrillo, I. (ed) (2017) Desfer la teranyina de l’educació. Vic: Eumo Editorial.

Harris A., Leonardo Z (2018) Intersectionality, Race-Gender Subordination, and Education. Review of Research in Education 42 (1) pp: 1-27

Helmer, K. (2016) Reading queer counter-narratives in the high-school literature classroom: possibilities and challenges. Discourse 37(6):902-916.