Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anąlisi Feminista del Discurs en la Cičncia i la Cultura

Codi de l'assignatura: 569020

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: CATERINA RIBA SANMARTI

Departament: Facultat de Geografia i Histņria

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricoprąctica

No presencial

 

25

 

-  Prąctiques amb documents

No presencial

 

15

 

-  Altres prąctiques

No presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autņnom

40

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodos interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E3 - Reconocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Donar a conèixer a l’alumnat els conceptes fonamentals per a l’anàlisi feminista del discurs i el seu ús per a una crítica acadèmica i quotidiana

Introduir les eines metodològiques procedents de la teoria de la literatura i de la psicologia social per a l’anàlisi del discurs des d’una perspectiva genèrica.

 

Referits a habilitats, destreses

L’alumnat serà capaç d’identificar les pràctiques discursives i les posicions que fan possibles, en termes de desigualtat, dominació i resistència, per tal de transformar-les.

L’alumnat podrà analitzar d’una manera crítica els discursos presents a la realitat quotidiana, produïts des del coneixement científic fins els mitjans de comunicació de masses des d’una perspectiva crítica de gènere.

 

Referits a actituds, valors i normes

L’alumnat adquirirà consciència del valor del discurs en la construcció de les subjectivitats i de les “diferències”, i dels seus efectes respecte a l’exclusió o la desigualtat social.

L’alumnat desenvoluparà una actitud crítica cap a pràctiques discursives que fomentin la desigualtat i la submissió de gènere provinents de diferents fonts, com poden ser la ciència, la cultura, els mitjans de comunicació o altres.

 

 

Blocs temątics

 

1. Prąctiques discursives i relacions de poder

1.1. Anàlisis feministes del discurs: alguns conceptes i eines

1.2. Imaginaris socials, institucions i discursos

2. Posicions discursives en la construcció del jo i la diferčncia

2.1. Gènere i usos lingüístics

2.2. La producció discursiva del self

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual en sesions col.lectives,  individuals o per grups  ocupa un total de 50 hores de treball semanal. A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 73 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line).
Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat. Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continua

Consisteix en la presentació de 4 activitats, realitzades individualment, seguint les 4 guies d’activitats preparades per l’assignatura que inclouen lectures amb els seus comentaris i exercicis d’aplicació dels conceptes.

Puntuació de cadascuna d’aquestes activitats:

Activitat 1: 25%

Activitat 2: 25%

Activitat 3: 25%

Sis fòrums obligatoris: 25%

Descripció d’aquestes activitats: Es proposa una lectura obligatòria a cadascuna de les activitats amb un guió que inclou la lectura de dos articles més per a respondre i comparar en l’informe demanat.

 

Descripció de l’activitat: Treball d’aplicació amb un corpus d’anàlisi dels conceptes treballats a les lectures anteriors. S’entrega Guió per a l’activitat.

 

 

Avaluació śnica

 
D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la web del màster.

L’avalució única consitirà en un treball que comprengui els continguts de l’assignatuara globalment.considerats.

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

El sistema de reavaluació serà el mateix que per a l’avaluació única.