Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Desconstrucció de la Psicopatologia, Gènere i Poder

Codi de l'assignatura: 569021

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Concepcion San Martin Martinez

Departament: Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

25

 

(Impartició modalitat en línia)

 

-  Pràctiques amb documents

No presencial

 

15

 

(Impartició modalitat en línia)

 

-  Altres pràctiques

No presencial

 

10

 

(Impartició modalitat en línia)

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodos interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E3 - Reconocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Introduir a les aportacions amb perspectiva de gènere sobre “salut mental” “psicopatologia”.

- Comprendre les relacions entre ciència, cultura i societat i la construcció del binomi normalitat-anormalitat/patologies

- Conèixer i identificar el rol de les relacions de poder i la influència del sexisme, l’androcenstrisme, el patriarcat i l’heteronormativitat en els processos de diagnosi i recerca

- Conèixer el rol de les estructures, dinàmiques i organitzacions socioeconòmiqes i la transmissió cultural i cientifica d’un imaginari sociosexuat i de gènere

- Conèixer diferents perspectives i revissions crítiques respecte a la psicopatologització de les dones, el femení i les sexualitats

 

Referits a habilitats, destreses

- L’alumnat serà capaç d’identificar com creences, prejudicis, estereotips i pràctiques androcèntriques participen en la interacció quotidiana i l’activitat professional
- L’alumnat desenvoluparà capacitats per a poder cercar informació, identificar i intervenir o transformar les idees de normalitat i normativitat, marcades per raó de sexe, gènere i sexualitats.

 

Referits a actituds, valors i normes

- L’alumnat desenvoluparà una actitud crítica cap al “donat per sabut” respecte a les idees de les subjectivitats i comportaments en base a la diferència sexual i de gènere, així com cap els supòsits invisibles (currículum ocult) de la formació científica (medecina, psicologia, psiquiatria, etc.)
- L’alumnat aplicarà la capacitat auto-reflexiva i la reflexivitat a pràctiques professionals, actituds i creences.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La construcció social de la psicopatologia del "femení" a la història de la psiquiatria, la psicologia i la cultura

1.1.

-       La representació cultural de la “boja” i la psicopatologització del femení i de les sexualitats -L’anàlisi de les ciències “psi”, les relacions de poder i el gènere.

1.2. La psicologia crítica feminista: la deconstrucció

2. Salut mental, gènere i actualitat ( malestars específics)

2.1.

-       Prevalença de trastorns mentals en funció del gènere: una qüestió atzarosa? -Prevalença de trastorns mentals i gènere: anàlisi de dades i interpretacions.

2.2.

-       Malestars en les dones: reinterpretacions de la histèria, la diferència sexual i altres simptomatologies

3. La diferència sexual i de gènere a l’atenció i la recerca en ciències de la salut.

3.1.

-       De la victimització de la salut de les dones a la salut com a unitat bio-psicosocial. Les condicions culturals, socials i mediambientals com condicionants invisibles.

3.2.

-       La invisibilitat de la salut de les dones, dins la recerca biomèdica. L’absència de les dones com a subjecte de la recerca i l’absència de les seves condicions de vida i treball.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual ocupa 3 hores de treball setmanal (42 en total). A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 82 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les 3 hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line).
Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. L’instrument bàsic és el fòrum, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat.
Les guies de lectura podran ser presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes. Si s’escau es realitzaran tutories individuals i/o col·lectives, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne/a.
Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Evaluación Continuada
La/el estudiante presentará 3 actividades, una por bloque temático (Bloque 1: La construcción social de la psicopatología de lo “femenino” en la historia de la psiquiatría; Bloque 2: Salud mental, género y actualidad; Bloque 3: Síntesis de contenidos (profundización específica). Estas actividades representan, en su total, un 80% de la nota,y se considera que para superar la asignatura deben presentarse y superarse las 3.

Cada bloque temático constará de un fórum específico (Fórum Bloque 1; Fórum Bloque 2; Fórum Bloque 3: Síntesis de contenidos). La realización y participación en las propuestas programadas dentro del fórum representará un 20% de la nota

 

Avaluació única

Evaluación Unica
La/el estudiante puede solicitar la evaluación única siguiendo las fechas de solicitud previstas por la secretaría del Máster.

La evaluación única consistirá en la realización de: a) actividades específicas y, b) la realización de la actividad de síntesis (con modificaciones) de la asignatura. Ambos apartados (actividades específicas y actividad de síntesis) son necesarios para superar la asignatura y, entre ambos, se constituirá el 100% de la nota.

Reevaluación:

La normativa reguladora de los planes docentes de las asignaturas y de la evaluación y calificación de los aprendizajes contempla un sistema de reevaluación dirigido a las y los estudiantes que no hayan superado la evaluación final en la fecha de cierre de los procesos de evaluación continuada y de evaluación única.

La reevaluación consistirá en la realización de: a) actividades específicas y, b) la realización de la actividad de síntesis (con modificaciones) de la asignatura. Ambos apartados (actividades específicas y actividad de síntesis) son necesarios para superar la asignatura y, entre ambos, se constituirá el 100% de la nota.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BIGLIA, B. Y SAN MARTIN, C. (coor). Estado de Wonderbraa. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género. Barcelona: Virus.

BURIN, M. Y col (1990). La tranquilidad recetada. Buenos Aires: Paidós.

CABRUJA, T. (2005). (ed) Psicología: perspectivas deconstruccionistas. Subjetividad, psicopatología y ciberpsicología. Barcelona: EDIUOC

Esteban, N., J.M. Comelles, y Díez, C. (2010). Antropología, género, salud y atención. Barcelona: Ed. Bellaterra.

García Dauder, S. y Pérez Sedeño (2017). Las mentiras científicas sobre las mujeres. Madrid: Cátedra.

Ussher, J. (2011). The madness of woman. Myth and experience. Routledge: N.Y.

Valls, C. (2009). Mujeres, salud y poder. Madrid: Cátedra