Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llenguatge, Gènere i Mitjans de Comunicació

Codi de l'assignatura: 569022

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Palau Verges

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

25

 

(modalitat en línia)

 

-  Pràctiques amb documents

No presencial

 

15

 

(modalitat en línia)

 

-  Altres pràctiques

No presencial

 

10

 

(modalitat en línia)

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Recomanacions

 

La participació activa de l’estudiant és un requisit imprescindible per al bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per tant, es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodos interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E3 - Reconocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

                    Conèixer els diversos conceptes que fonamenten una anàlisi feminista del llenguatge.
                    Proporcionar eines d’anàlisi per llegir críticament textos amb perspectiva de gènere.

 

Referits a habilitats, destreses

                    Analitzar críticament els textos orals, escrits i audiovisuals amb perspectiva de gènere.
                    Ser capaç de subvertir els discursos de gènere hegemònics.

 

Referits a actituds, valors i normes

                    Fomentar una perspectiva activa en la creació de textos amb perspectiva de gènere.
                    Desenvolupar una actitud crítica i de denúncia davant de llenguatges verbals i audiovisuals sexistes i androcèntrics.
                    Prendre consciència de la pròpia posició discursiva.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Dones i cultura.

1.1. Imaginari cultural i ordre simbòlic

1.2. Les bases dels discursos sobre les dones: la mitologia clàssica i la religió judeocristiana

1.3. Misogínia

2. Llenguatge verbal i comunicació.

2.1.

Llengua escrita, oral i audiovisual

2.2. Androcentrisme i sexisme

2.3. Representació de les dones en les ficcions

3. Mitjans de comunicació: periodisme.

3.1. L’accés i el treball de les dones en els mitjans de comunicació

3.2. El tractament i la representació de les dones en els mitjans de comunicació

3.3.

Mitjans de comunicació i violència masclista

4. Publicitat.

4.1.

Creació i utilització d’estereotips

4.2. Les imatges de les dones a la publicitat

4.3.

Pràctiques i observatoris

5. Cinema.

5.1. Els estudis feministes sobre el cine

5.2.

La construcció de la mirada en el cinema clàssic

5.3. Noves mirades: cinema de dones i nous relats audiovisuals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

METODOLOGIA

La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual en sesions col.lectives,  individuals o per grups  ocupa un total de 50 hores de treball semanal. A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 73 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line).

Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat. Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada:
El sistema d’avaluació serà el mateix per a tots els temes del programa. L’avaluació inclourà:

a) la presentació de totes les activitats

b)  participació en els fòrums de l’assignatura

Els treballs consistiran en activitats de reflexió teòrica i anàlisi de textos, amb pautes que es lliuraran a l’alumnat en les sessions corresponents.

La qualificació final és la mitjana de les qualificacions obtingudes en cada tema.

El pes de les qualificacions és el següent:

         -Activitats tema 1: 25%

         -Activitats tema 2: 25%

         -Activitats tema 3: 25%

         -Activitats tema 4: 25%

         -En totes les activitats en tindrà en compte també la participació en el fòrum (intervencions, propostes, aportació de temes de debat i nous materials, notícies, etc.)

 

Tutories: En ser una assignatura no presencial, les tutories es realitzen mitjançant els fòrums (si són temes d’interès general) i el correu electrònic.

 

 

Avaluació única

 
Avaluació única:

Cal demanar, tal com és normatiu, la modalitat d’avaluació única a l’inici del curs.

Cal fer totes les activitats de les 4 guies de lectura. Les activitats presentades en avaluació única comptaran cadascuna un 20% en l’avaluació final.

L’alumnat d’avaluació única que no participi activament en els fòrums, si vol aconseguir el 20% d’aquest apartat destinat a la nota final, haurà de presentar per escrit un comentari d’opinió i reflexió sobre les aportacions de tots els temes que s’hagin donat durant tot el curs als diferents fòrums de l’assignatura. 

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

 


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DURÁN, M. Á. (2000): Si Aristóteles levantara la cabeza. Madrid: Cátedra.

LLEDÓ, E. (2005). De llengua, diferència i context. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones.

ALTÉS, E. (2000), Imágenes de las mujeres en los medios de comunicación. Líneas actuales de investigación, Madrid, Instituto de la Mujer.

Stefan Bollmann (2015): Mujeres y libros. Barcelona: Seix Barral.

Susan Ehrlich, Miriam Meyerhoff, and Janet Holmes (eds.) (2014): The handbook of language, gender, and sexuality. London: Blackwell.

John L. Locke (2011): Duels and duets: why men and women talk so differently. Cambridge: Cambridge University Press.

M.F. Arriaga; R.S. Browne; J.M. Estévez i V.E. Silva (2006): Sin carne: representaciones y simulacros del cuerpo femenino, tecnologia, comunicación y poder. Madrid: Arcibel Editores.