Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Desigualtats, Globalització i Gènere

Codi de l'assignatura: 569025

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: M. Del Socorro Perez Rincon Fernandez

Departament: Departament de Geografia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

 

(La impartició es farà en modalitat on line)

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

15

 

(La impartició es farà en modalitat on line)

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

10

 

(La impartició es farà en modalitat on line)

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodos interdisciplinares

G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.

G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.

G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.

G6 - Demostrar un compromiso ético contra las desigualdades.

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres

E2 - Argumentar sobre las principales corrientes teóricas que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.

E3 - Reconocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.

E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Tenir coneixements suficients per a entendre:

El significat dels conceptes de desenvolupament i de globalització i les seves implicacions des d’una perspectiva de gènere

  •       Les dinàmiques del treball femení en la globalització i les desigualtats que generen
  •       Els indicadors sobre desenvolupament i desigualtat
  •     Les migracions femenines internacionals i el paper actiu de les dones en la transformació d’una organització econòmica i social mundial profundament desigual en el que concerneix al gènere

 

 

 

Referits a habilitats, destreses

Desenvolupar les capacitats de:

  • lectura crítica de textos acadèmics
  • comprensió de quadres, gràfics i mapes
  • exposició oral i escrita de les anàlisis realitzades

 

Referits a actituds, valors i normes

Saber analitzar de forma crítica els significats de la globalització i dels estereotips imperants sobre el paper social de les dones en els processos de desenvolupament i en els processos migratoris, des de la perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Globalització, gènere, desenvolupament

1.1.

-       La globalització com a resultat dels processos de reestructuració econòmica i geogràfica del capitalisme actual

1.2.

-       Globalització, construccions de gènere i diferències culturals: l’etnocentrisme occidental

1.3.

-       Teories explicatives del desenvolupament

1.4.

-       Desenvolupament i gènere. Diferències de classe, diferències de gènere; desigualtat i interseccionalitat

2. El treball i la situació social de les dones en un món globalitzat

2.1.

-       La globalització de la producció i la feminització de la força de treball. El treball femení en la globalització

2.2.

-       Informatització del mercat de treball i drets laborals internacionals

2.3.

-       Protecció social i gènere -La crisi de l’estat del benestar i la crisi econòmica.

2.4.

- Injustícies de l’economia global i moviments socials de dones

3. Processos migratoris actuals des d’una perspectiva de gènere

3.1.

-       Emigració internacional, l’economia de la cura i les famílies transnacionals

3.2.

-       Globalització, prostitució i tràfic de persones

3.3.

-       Els circuits inversos de les migracions internacionals: turisme i economia corporal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat.

Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes.

Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne.

Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es realitzarà a través del seguiment on-line i la correcció dels exercicis proposats. 

Els blocs i temes inclouen lectures obligatòries i lectures complementàries per tal d’ampliar coneixements.

A partir de les lectures cada estudiant haurà de lliurar 3 treballs per escrit relacionats amb els temes de cada un dels blocs, el tercer treball és treballará en equip. Cada treball individual suposarà un 25% de la nota final i el treball en equip 50%. Es recomana l’assistència a classe i la participació activa en els forums de cada bloc.

 

REAVALUACIÓ:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

 

Avaluació única

Consistirà en un assaig sobre un tema proposat per la professora en el qual es faci ús de les lectures obligatòries (modalitat presencial) o dels materials recollits en les guies d’aprenentatge (modalitat on-line).

Les i els estudiants poden sol·licitar l’avaluació única a la professora en qüestió fent servir un formulari que es troba a la pàgina del màster.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALBET, A. & BENACH, N. (eds.) (2012). Doreen Massey. Un sentido global del lugar. Barcelona: Icaria.

BENERIA, L. (2005). Género, desarrollo y globalización. Barcelona: Hacer.

SASSEN, Saskia (2003) Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid. Traficantes de sueños.

GALVEZ, L., TORRES, J. (2010) Desiguales. Barcelona, Icaria.

SEAGER, J. (2009) The Penguin Atlas of Women in the World. Fourth Edition. New York: Penguin. 

 

DOMOSH, M. and SEAGER, J. (2001) Putting Women in Place: Feminist Geographers make Sense of the World. London: The Guilford Press. 

 

KOFMAN, Eleonore, PHIZUCKLEA, Annie, RAGHURAN, Parvati, and SALES, RosemaR (2001). Gender and International Migration in Europe: Employment, Welfare, and Politics.  Routledge.

MOHANTY, Chandra. 2003. Feminism Beyond Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity.  Durham: Duke University Press.

NASH, M. et al. (2005) Inmigración, género y espacios urbanos. Barcelona, Ediciones Bellaterra.

CARRASCO, C., BORDERIAS, C., TORNS, T. (eds.) (2011) El trabajo de cuidados. Historia, teoría y prácticas. Madrid, Libros de la Catarata.

BLUNT, Alison and Rose, Gillian (eds.) (1994), Writing Women and Space: Colonial and Postcolonial Geographies.  LondonGuildford Press.

HARVEY, D. (2005) Breve historia del neoliberalismo. Madrid:Akal.

SUAREZ NAVAZ, L. y HERNANDEZ, R.A. (eds.) (2008) Descolonizando el feminismo. Madrid: Cátedra

MOMSEN, J. (2003). Gender and Development. Londres: Routledge.

PEET, R. & HARTWICK, E. (1999). Theories of Development. New York: Guilford.

POLANYI, K. (2003) La Gran Transformación. Los orígenes político uy económicos de nuestro tiempo. México: FCE.

FEDERICI, S. (2013). Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feminista. Madrid: Traficantes de Sueños.

PÉREZ OROZCO, A. (2014). Subversión feminista de la economía, Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de sueños.

VALVERDE, C. (2015), De la necropolítica neoliberal a la empatía radical: violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitización. Barcelona: Icaria

CHANT, S. (2007). Gender, generation and poverty : exploring the ’feminisation of poverty’ in Africa, Asia and Latin America. Edward Elgar.

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

FUNARI, V., DE LA TORRE, S. (2006) Maquilapolis, 68 min. 

PELED, M.X. (2005) China Blue. 1h 26min.

VERICAT, I. (2007) Bajo el Tacaná. La otra frontera México-Guatemala

Capítol

ANTHIAS, F. (2006). “Género, etnicidad, clase y migración: inteseccionalidad y pertenencia transnacional”. En: P. Rodríguez (ed.), Feminismos periféricos. Granada: Ed. Alhulia

KATZ, C. (2000). "Reestructuración global y conflictos de la reproducción social", en N. Smith & C. Katz: Globalización, transformaciones urbanas, precarización social y discriminación de género. La Laguna: Universidad de la Laguna.

OKIN, S.M. (1996). "Desigualdad de género y diferencias culturales", C. Castells (ed.). Perspectivas feministas en teoría políticaI. Barcelona: Paidós, pp. 185-206.

Article

BUTLER, J. (2016). Precarious Life, Vulnerability and the Ethics of Cohabitation, The Journal of Speculative Philosophy, vol. 26, no. 2, pp. 134-151 [https://muse.jhu.edu/article/486301]

Pérez-Rincón Fernández, M. del S. (2020). Feminismo popular contra la desposesión y la transformación urbana neoliberal: la experiencia del Pedregal de Santo Domingo de la Ciudad de México. Ciudades, 23, 185–205. https://doi.org/10.24197/ciudades.23.2020.185-205

Comunicacions, ponències

A.A.V.V. (2002). “Desarrollo humano y pobreza: Un enfoque de Género” VIII Jornadas de Economía Crítica. Valladolid, 28 de febrero a 2 de marzo de 2002 http://www.ucm.es/info/ec/jec8/Datos/documentos/comunicaciones/Feminista/Martinez %20Javier.PDF.

Text electrònic

BENERIA, L. & KUVDA, N. (comps). Rethinking Informalization. Precarious Jobs, Poverty and Socia Protection. Cornell e-Publishing 2007 (online) [https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/3716]