Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història del Treball i Gènere

Codi de l'assignatura: 569026

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Monica Borrell Cairol

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

25

 

(La impartició es farà en modalitat on line)

 

-  Pràctiques amb documents

No presencial

 

15

 

(La impartició es farà en modalitat on line)

 

-  Altres pràctiques

No presencial

 

10

 

(La impartició es farà en modalitat on line)

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

G1 - Interrelacionar les diferents disciplines. Desenvolupar i aplicar mètodes interdisciplinaris
G2 - Avaluar críticament els propis pensaments, decisions i actes.
G3 - Treballar en equip i argumentar i defensar les pròpies propostes.
G4 - Realitzar aprenentatge i desenvolupar treball de manera autònoma.
G6 - Demostrar un compromís ètic contra les desigualtats.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E1 - Identificar els aspectes essencials de la història de les dones.
E2 - Argumentar sobre els principals corrents teòrics que han integrat i integren els estudis feministes i sobre el gènere.
E3 - Reconèixer les aportacions de diferents disciplines a l’estudi de la configuració sociocultural del gènere i la sexualitat.
E5 - Saber descriure els canvis de paradigma dels feminismes i les seves causes.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura es proposa oferir una introducció a la història del treball de les dones en l’època moderna i contemporània. Els coneixements a impartir tindran un caràcter teòric, metodològic i empíric, i són objectius més concrets: a) la comprensió del paper del gènere com clau de l’organització econòmica, social i política contemporània; b) l’anàlisi dels factors (oferta, demanda i institucions) que incideixen en les característiques de la divisió sexual del treball a nivell social global i en el mercat de treball en particular; c) la visibilització del paper del treball de les dones –pagat i no pagat- en la sostenibilitat i el benestar humà.

 

Per a això tres són els eixos o dimensions transversals als quals atendrà el programa:

 
1. Els discursos econòmics, polítics i socio-culturals sobre el treball de les dones en les diferents fases històriques i la seva relació amb el sistema de producció i reproducció.


2. Les institucions i el paper de les seves polítiques en la divisió sexual del treball - Església, Gremis, Associacions obreres i sindicats, associacions professionals, partits polítics, empreses, mercat, família, Estat i Institucions Internacionals.


3. Les experiències històriques de treball en diferents contextos temporals, econòmics i socials.

 

Referits a habilitats, destreses

Capacitat analítica i sintètica. Anàlisi de textos. Metodologies quantitatives i qualitatives. Metodologies macrosocials i microsocials. Conceptualització bàsica en les anàlisis dels mercats de treball històrics.

 

Referits a actituds, valors i normes

La participació activa dels/as estudiants és un requisit imprescindible per al bon funcionament de l’assignatura i és un element rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix la participació, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

El treball femení en les societats preindustrials europees

2

Discursos i polítiques del treball a Europa contemporània (XVIII-XX)

3

Activitat i segregació sexual dels mercats de treball en les societats
contemporànies.

4

La construcció històrica del treball de cures

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat.

Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes.

Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne.

Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per a superar l’assignatura s’han de presentar totes les guies de lectura corresponents a cadascun dels temes de l’assignatura en la data fixada i haver participat de les intervencions que es fixin en els fòrums.

L’avaluació inclourà:

a) el lliurament de les guies de lectura (80% del total de la nota) que contenen:
     1) la ressenya d’algunes de les lectures obligatòries; 
2) la resposta a una sèrie de preguntes que es facilitaran basades en les lectures obligatòries i        complementàries; 3) comentari crític sobre alguna temàtica proposada, etc.

b) les intervencions en el fòrum de l’assignatura (20% del total de la nota). En cada bloc la professora llançarà una qüestió o qüestions en el fòrum per a ser comentades pels estudiants a partir de les guies i les lectures realitzades. Així mateix es pot utilitzar el fòrum per a qualsevol intervenció al llarg de tota l’assignatura.

Tots els temes tenen la mateixa puntuació. Cal entregar totes les Guies de lectura en la data fixada. 

La qualificació final és la mitjana de les qualificacions obtingudes en cada guia de lectura juntament amb la participació en els fòrums de l’assignatura.

 

Avaluació única

D’acord a les normes del màster existeix una data límit -la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari ho podrà trobar l’alumnat en informació acadèmica.

L’avaluació única consistirà en el lliurament en la data fixada per la professora dels mateixos treballs (guies de lectura) que s’exigeixen per a l’avaluació continuada (80%) més un treball de reflexió suplementari que es fixarà en cada cas (20%).

 


Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.
 

 

 

 


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BELLAVITIS, Anna; ZUCCA MICHELETTO, Beatrice (2018): Gender, Law and Economic Well-Being in Europe from the Fifteenth to the Nineteenth Century. North versus South?, Oxford, Routledge, Taylor&Francis.

BORDERÍAS, Cristina (ed.) (2007): Género y políticas del trabajo en la España contemporánea, 1836-1936, Barcelona, Icaria. 

CAMOU, María Magdalena; MAUBRIGADES, Silvana; THORP, Rosemary (2016): Gender Inequalities and Development in Latin America During the Twentieth Century, Oxford, Routledge, Taylor&Francis Group.

CARRASCO, Cristina; BORDERÍAS, Cristina; TORNS Teresa, (2011): El trabajo de cuidados: historia, teoría y políticas, Madrid, Libros de la Catarata.

FRADER, Laura; ROSE, Sonya (eds.) (1996): Gender and Class in Modern Europe, Cornell University Press. 

SARASÚA, Carmen; GÁLVEZ, Lina (eds.) (2003): Mujeres y Hombres en los mercados de trabajo ¿Privilegios o eficiencia?, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante.

SARTI, Raffaella; BELLAVITIS, Anna; MARTINI, Manuela (2018): WHAT IS WORK? Gender at the Crossroads of Home, Family, and Business from the Early Modern Era to the Present, New York-Oxford, Berghan Edited.

WIKANDER, Ulla; KESSLER-HARRIS, Alice; LEWIS, Jane (1995): Protecting Women. Labor legislation in Europe, the United States and Australia, 1880-1920, Urbana y Chicago, University of Illinois Press