Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prąctiques Externes

Codi de l'assignatura: 569028

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria Morero Beltran

Departament: Departament de Sociologia

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

105

 

-  Prąctiques externes

Presencial

 

105

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autņnom

10

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS 1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodos interdisciplinares

G1 - Interrelacionar les diferents disciplines. Desenvolupar i aplicar mètodes interdisciplinars.

G2 - Desenvolupar la capacitat de prendre decisions i tenir iniciativa. 

G3 - Treballar en equip i argumentar i defensar les pròpies propostes

G4 - Desenvolupar el treball de manera autònoma

G5 - Demostrar un compromís ètic davant la discriminació de gènere

G6 - Posar en relació els coneixements teòrics amb el desenvolupament pràctic i la intervenció en diferents àmbits. 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Implementar mitjançant les pràctiques en empreses, organitzacions sense ànim lucre o institucions públiques, els coneixements adquirits durant el curs. Saber intervenir en les qüestions relacionades amb el gènere en la societat actual i la complexitat dels mecanismes que incideixen en les desigualtats de gènere.

 

 

Blocs temątics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les pràctiques externes en empreses, organismes sense ànim de lucre, institucions públiques, etc. es realitzen de manera individual en centres del llistat que es publica al Web del Màster. En el cas de que l’alumna tingui interés per introduir una empresa que no queda recollida en la tipologia de les que es presenten, pot demanar de fer-ho.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de les pràctiques es farà mitjançant la nota corresponent a l’entrega d’una memòria de pràctiques que explica com s’ha desenvolupat el treball i una valoració del centre de pràctiques. La ponderació de la memòria i l’informe és el 100% de la nota. La memòria s’ha d’entregar un cop finalitzades les pràctiques.

 

Avaluació śnica

L’avaluació de les pràctiques es farà mitjançant la nota corresponent a l’entrega d’una memòria de pràctiques que explica com s’ha desenvolupat el treball i una valoració del centre de pràctiques. La ponderació de la memòria i l’informe és el 100% de la nota. La memòria s’ha d’entregar un cop finalitzades les pràctiques.