Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Construcció de Cossos

Codi de l'assignatura: 569033

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: DIEGO FALCONI

Departament: Facultat de Geografia i Histņria

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricoprąctica

No presencial

 

25

 

(La impartició es farą en modalitat on line)

 

-  Prąctiques amb documents

No presencial

 

15

 

(La impartició es farą en modalitat on line)

 

-  Altres prąctiques

No presencial

 

10

 

(La impartició es farą en modalitat on line)

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autņnom

40

 

 

Recomanacions

 

Llegir les guies abans de les classes.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad
G8 - Ser capaz de diseñar un proyecto o plan de acción de manera autónoma, y ejecutarlo, afrontando los problemas que surgen durante el
proceso de ejecución.
G9 - Identificar y analizar las demandas y las necesidades de personas, grupos o comunidades en diferentes contextos y en función de su carácter reactivo (problemas) o proactivo (prevención i/o promoción del bienestar).
G10 - Desarrollar procedimientos y técnicas de investigación e intervención en políticas públicas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E3 - Reconocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E4 - Saber identificar las desigualdades de género y diferenciar entre igualdad legal e igualdad real
E12 - Saber detectar necesidades en diferentes contextos aplicando técnicas de recogida de información y análisis e integración de
resultados
E13 - Aplicar las nuevas propuestas de las representaciones de género en ámbitos como los discursos científicos, las prácticas educativas, las prácticas ético-políticas, los medios de comunicación, así como sus fundamentos ideológicos- saber como afrontar y resolver de manera creativa cuestiones actuales y complejas de estudio de la cultura y de la actualidad en el contexto multicultural contemporáneo.
(Especialidad "Teoría, crítica y cultura").
E14 - Saber desarrollar su propia aportación original en el contexto de la investigación avanzada y/o a la aplicación profesional.
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura es proposa oferir una introducció a la teoria feminista i a les seves implicacions amb la literatura comparada i la teoria de la literatura. Els coneixements a impartir tindran un caràcter teòric, metodològic i empíric, i són objectius més concrets:
a) la comprensió del paper de la teoria gènere com instrument d’anàlisi de la relació identitat/cos/sexualitat;
b) l’anàlisi d’aquesta relació en textos artístics procedents de l’art, la literatura i el cinema des del sistema que proposa la literatura comparada;
c) la visibilització de la relació cos/identitat /sexualitat en els relats del nostre present.
Per a això tres són els eixos o dimensions transversals als quals atendrà el programa:
1.   La teoria de gènere, el seu metallenguatge, l’esquema de pensament del que ens proveeix
2.   Els vincles entre aquesta i la teoria de la literatura i la literatura comparada.
3.   La manera que l’art (cinema, pintura, literatura…) donen del relat cos/identitat/sexualitat

 

Referits a habilitats, destreses

-       Capacitat de pensament crític.
-       Anàlisi de textos.
-       Comprensió i aplicació d’esquemes d’anàlisis i pensament.
-       Redacció de treballs d’investigació.

 

Referits a actituds, valors i normes

La participació activa dels/as estudiants és un requisit imprescindible per al bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes.

 

 

Blocs temątics

 

1. Teoria

1.1.

1.   Tenir, ésser i esdevenir: conjugacions pràctiques i concepcions teòriques del sexe, el gènere i el cos. Les tecnologies del subjecte i els processos de textualització.

1.2.

1.   La categoria dona. Una categoria identitària? Aquestes altres categories que no són altres. El cos com camp de batalla. De la crítica literària feminista a la teoria queer.

1.3.

1.   Panorama (acte)crític interdisciplinar per a una política cultural de la diferència: teoria de la literatura, literatura comparada i estudis culturals. Els vincles entre l’Acadèmia i la societat.

2. Casos prąctics

2.1.

1.   “La mística de la feminitat. Fronteres en la construcció-actuació del cos en M. Butterfly”.

2.2.

1.   Autografies de Frida Kahlo: la creació d’una identitat. Guia de lectura i activitats.

2.3.

1.   Dieta per a ser santa. La Mare Castillo

2.4.

1.   Disciplines corporals en el segle XXI. Les revistes de culturisme

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual en sesions col.lectives,  individuals o per grups  ocupa un total de 50 hores de treball semanal. A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 73 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line).
Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat. Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continua

Per a superar l’assignatura s’haurien de presentar totes les activitats de quatre guies de lectura corresponents, dues a triar de cada bloc. Cadascuna serà valorada sobre 2,5 punts (25%).

 

 

Avaluació śnica

L’avaluació única consistirà en un examen final (50%) i en el lliurament en la data fixada per a aquest examen dels mateixos treballs que s’exigeixen per a l’avaluació continuada (50%).

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.


Les dates  de reavaluació seran les oficials de la Facultat d’Història 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

FE, Marina (coord.) (1999). Otramente: lectura y escritura feministas. Mèxic DF: Fondo de Cultura Económica.

Ferrús Antón, Beatriz (2007): Heredar la palabra: cuerpo y escritura de mujeres, València: Tirant lo Blanch.

Capķtol

CARBONELL, Neus i Meri TORRAS (1999). «Introducción». Feminismos literarios. Madrid: Arcolibros.