Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estudis Gays, Lesbians i Queer

Codi de l'assignatura: 569035

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rafael M. Merida Jimenez

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

42

 

( Impartició modalitat en línia)

 

-  Tutorització per grups

No presencial

 

8

 

(Impartició modalitat en línia)

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge autònom

73

 

 

Competències que es desenvolupen

 

L’assignatura està dissenyada amb l’objectiu que els/les estudiants matriculats/des, amb independència de la seva carrera de procedència o de les seves perspectives professionals i d’investigació, puguin adquirir: (1) una perspectiva històrica bàsica, però alhora sòlida, que permeti una millor comprensió dels discursos i les representacions socio-culturals al voltant de les relacions (homo)eròtiques; (2) els instruments necessaris per comprendre la trajectòria dels moviments reivindicatius i les vies d’estudi associats a la diversitat sexual; i (3) un coneixement de les reflexions crítiques més influents desenvolupades en aquest àmbit al llarg de les darreres quatre dècades.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Al llarg de les tres últimes dècades, un nombre creixent d’individus i grups han anat vindicant un espai de lluita, reflexió, debat i investigació entorn de les sexualitats marginades i/o condemnades pels discursos dominants més tradicionals i conservadors (per exemple, religiosos, mèdics o legals). Gràcies a aquests múltiples esforços, l’estudi de l’«homosexualitat» ha començat a conquistar un territori propi i interdisciplinari en l’àmbit acadèmic. Així i tot, malgrat la seva breu trajectòria, no hi ha dubte que les propostes sorgides en el que denominem «estudis gais i lesbians» o «teoria queer» resulten tan plurals com, de vegades, contraposades.

Per aquest motiu, els continguts d’aquesta assignatura introductòria han estat desenvolupats en dos grans blocs: els dos temes del bloc inicial corresponen a d’altres tantes qüestions fonamentals («La condemna» i «L’estudi de l’“homosexualitat”», juntament amb «La identitat “homosexual”, essència o construcció?»), mentre que els tres següents pretenen enriquir el pensament crític per mitjà de «cruïlles» («Els estudis gais i lesbians enfront dels estudis de la dona i els estudis de gènere», «Els estudis gais i lesbians enfront dels estudis queer» i «Els estudis gais, lesbians i queer a Espanya»).

 

Referits a habilitats, destreses

                    Capacitat de comunicació escrita en llengua catalana i/o en llengua castellana
                    Capacitat de lectura en llengua anglesa
                    Capacitat d’anàlisi i síntesi
                    Coneixement i habilitat per utilitzar les diferents fonts d’informació i de documentació
                    Capacitat d’organització i planificació del treball i de la recerca
                    Capacitat de gestió i de recerca de la informació
                    Capacitat per resoldre problemes de forma efectiva
                    Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

 

Referits a actituds, valors i normes

                    Curiositat pel saber i pel coneixement del patrimoni humà
                    Capacitat de treball individual
                    Reconeixement i respecte a la diversitat i la interculturalitat
                    Raonament crític
                    Compromís ètic
                    Sensibilitat sobre la problemàtica de la discriminació de gènere
                    Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball
                    Maduresa intel·lectual i aprenentatge autònom

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’«homosexualitat»: condemnes, estudis i identitats

1.1.

De la condemna de l’«homosexualitat» als estudis gais i lesbians

1.2. Les identitats «homosexuals», ...

2. Cruïlles teòriques i crítiques del estudis gais, lesbians i queer

2.1. Els estudis gais i els estudis lesbians enfront dels estudis de la dona i els estudis de gènere

2.2. Els estudis gais i els estudis lesbians enfront dels estudis queer

2.3. Els estudis gais, lesbians i queer a Espanya

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual ocupa 3 hores de treball setmanal (42 total). A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 82 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les 42 hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line)
Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat.
Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes.
Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne.
Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El curs ofereix una introducció general als continguts, acompanyada d’una bibliografia de fonts primàries i secundàries. Cada tema serà presentat mitjançant una guia de lectura amb activitats i exercicis, que hauran de ser entregats al professor en els dies fixats oportunament (al voltant de cada dues/tres setmanes).


1.   Proves a partir de les lectures obligatòries de cada tema: 80% (20% cada tema)

2.   Participació en el foros de cada tema: 20% (5% cada tema)


 

 

 

Avaluació única

Les persones que creguin que no poden assolir l’objectiu del sistema d’avaluació continuada han de sol·licitar l’avaluació única dins el termini previst (20 dies després de l’inici de curs). No s’acceptaran peticions posteriors d’avaluació única.

L’alumnat haurà d’entregar les proves (totes obligatòries, incloent-hi les síntesis dels foros), indicades al sistema d’avaluació continuada, en un únic dia, a final del curs, d’acord amb el calendari fixat per l’IIEDG.


1.   Proves a partir de les lectures obligatòries de cada tema: 80% (20% cada tema)

2.   Síntesis crítiques de les participacions en el foros de cada tema: 20% (5% cada tema)

 

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

El sistema de reavaluació serà el mateix que per a l’avaluació única.

 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

FOUCAULT, Michel, Historia de la sexualidad, 1. La voluntad de saber, México: Siglo XXI, 1977.

LAURETIS, Teresa de, Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo, Madrid: horas y Horas, 2000.

LLAMAS, Ricardo & Francisco Javier VIDARTE, Homografías, Madrid: Espasa Calpe, 1999.