Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Promoció de la Salut i Morbiditat Diferencial

Codi de l'assignatura: 569040

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: DOLORS JUVINYA CANAL

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

25

 

(modalitat en línia)

 

-  Pràctiques amb documents

No presencial

 

15

 

(modalitat en línia)

 

-  Altres pràctiques

No presencial

 

10

 

(modalitat en línia)

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad
G8 - Ser capaz de diseñar un proyecto o plan de acción de manera autónoma, y ejecutarlo, afrontando los problemas que surgen durante el proceso de ejecución.
G9 - Identificar y analizar las demandas y las necesidades de personas, grupos o comunidades en diferentes contextos y en función de su carácter reactivo (problemas) o proactivo (prevención i/o promoción del bienestar).
G10 - Desarrollar procedimientos y técnicas de investigación e intervención en políticas públicas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E7 - Ser capaz de elaborar propuestas y planes de igualdad en un contexto institucional.
E8 - Saber elaborar herramientas para combatir la desigualdad de género.
E9 - Ser capaz de analizar las relaciones de las mujeres con las prácticas educativas, las prácticas de la salud y la economía del trabajo y/o las políticas públicas. (Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas públicas¿)
E10 - Saber aplicar de manera transversal la perspectiva de género en proyectos y programas de las empresas o del sector público.
(Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas públicas¿).
E11 - Ser capaz de aplicar la perspectiva de género en las tareas administrativas y sociales. (Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas
públicas¿).
E12 - Saber detectar necesidades en diferentes contextos aplicando técnicas de recogida de información y análisis e integración de
resultados
E13 - Aplicar las nuevas propuestas de las representaciones de género en ámbitos como los discursos científicos, las prácticas educativas,
las prácticas ético-políticas, los medios de comunicación, así como sus fundamentos ideológicos- saber como afrontar y resolver de
manera creativa cuestiones actuales y complejas de estudio de la cultura y de la actualidad en el contexto multicultural contemporáneo.
(Especialidad "Teoría, crítica y cultura").
E14 - Saber desarrollar su propia aportación original en el contexto de la investigación avanzada y/o a la aplicación profesional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir coneixement per intervenir socialment en temes de salut i dones. Conèixer drets i deures en relació a temes de salut

 

Referits a habilitats, destreses

Identificar situacions de desigualtat en salut entre homes i dones. Ser capaç de proposar perspectives transversals a les polítiques sanitàries.

 

Referits a actituds, valors i normes

Incorporar la perspectiva de gènere en aspectes relacionats amb la salut Prendre consciència del rol individual per gaudir de més salut Promoure la participació dels col·lectius per afavorir l’equitat en salut

 

 

Blocs temàtics

 

1. Anàlisi de situació dels problemes de salut a Catalunya

1.1. Enquesta de salut Catalunya

1.2. Pla de salut de Catalunya

2. Morbilitat diferencial

2.1. Morbiditat diferencial i mortalitat prematura

2.2.

Morbiditat diferencial més prevalent

2.3. Morbiditat invisible

3. Determinants de salut

3.1. Anàlisi de situació

3.2. Determinants de salut

4. Promoció de la Salut

4.1. Conceptes bàsics de la Promoció de la Salut

4.2. Salutogènesi

4.3. Entorns

5. Polítiques de Salut

5.1. El Sistema de Salut a Espanya

5.2. El model Sanitari a Catalunya

5.3. El treball intersectorial en salut

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat.

Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes.

Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne.

Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Assistència de al menys un 80% de les classes, per tal de poder fer l’avaluació continuada de l’assignatura. Les persones que no puguin garantir aquesta presència han de sol·licitar l’avaluació única, dins el termini previst.
L’avaluació consistirà en una ampliació de les activitats presentades en el temari i  portades a terme l’aula.

Es valorarà la participació i les aportacions individuals i de grup en les dinàmiques proposades.

L’avaluació es realitzarà a través de la realització d’un treball individual de cada tema:

  • Activitat Tema 1: 20%
  • Activitat Tema 2: 20%
  • Activitat Tema 3: 20%
  • Activitat Tema 4: 20%
  • Activitat Tema 5: 20%


Per aprovar l’assignatura es imprescindible la realització i superació de cadascuna de les activitats proposades en cada tema.

 

 

Avaluació única

D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la web del màster.
L’avaluació única consisteix en la realització dels mateixos treballs que per a l’evaluació continuada que s’ha de lliurar en la data fixada al calendari acadèmic (100%).

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Borrell, C.; Benach J. Desigualtats de salut a Catalunya, Informe CAPS 2002

Ministerio de Sanidad y Consumo. Promoción de la salud: glosario. Ministerio de sanidad y consumo Madrid:. 1999

Revista

Borrell C, Artazcoz L. Las políticas para disminuir las desigualdades en salud. Gaceta Sanitaria, Barcelona Sept.-Oct. 2008, vol.22 no.5. Generalitat de Catalunya: Salut en Xifres.