Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret de Contractaciˇ i Consum

Codi de l'assignatura: 569336

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Maria Dolores Gramunt Fombuena

Departament: Departament de Dret Privat

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge aut˛nom

55

 

 

Recomanacions

 

.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per parlar bé en públic.

CG2. Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi.

CE1. Capacitat per identificar, per distingir i per relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE2. Capacitat per formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE3. Capacitat per identificar els criteris bàsics de la decisió empresarial fundada en els principals instruments d’anàlisi economicofinancera i comptable.

CE4. Capacitat per identificar i racionalitzar els pressupòsits filosoficojurídics subjacents en els canvis estructurals de les empreses, l’estat i el dret en el món de la globalització. 

CE5. Capacitat per analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Explicar críticament i relacionar significativament els conceptes jurídics avançats en matèria de contractació civil i de consum, de modalitats especials de contractació i dels mitjans alternatius de resolució de conflictes en matèria de consum.

— Formular opinions expertes sobre el règim jurídic de l’empresa i dels negocis, i defensar-les en públic.

En concret:

— Establir els principis generals de la contractació i analitzar els principis generals de la contractació de consum.

— Fixar el concepte de consumidor i determinar-ne l’àmbit de tutela.

— Aprofundir en modalitats contractuals pròpies del dret de consum.

— Aprofundir en les condicions generals de la contractació i les clàusules abusives.

— Aprofundir en els instruments de protecció del consumidor i usuari: mitjans de resolució alternativa de conflictes (mediació i arbitratge de consum, codis de conducta).

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Els principis de la contractaciˇ en el mercat. El principi de llibertat civil i els principis bÓsics de la contractaciˇ de consum. TendŔncies legislatives del dret contractual. La informaciˇ prŔvia i el valor de la publicitat. Documentaciˇ i forma del contracte. Els conceptes de źconsumidor╗ i de źempresari╗. La relaciˇ de consum. └mbit d’aplicaciˇ de la normativa de consum

2. Modalitats contractuals (I). Els contractes fets a distÓncia; en particular la contractaciˇ per mitjans electr˛nics. Els contractes fets fora establiment mercantil. Els contractes de prestaciˇ de serveis

3. Modalitats contractuals (II). El contracte de viatges combinats

4. El control sobre els continguts. La incorporaciˇ al contracte de les clÓusules no negociades individualment. El rŔgim de les clÓusules abusives

5. El conflicte. MŔtodes d’afrontar un conflicte. MŔtodes institucionals: arbitratge, conciliaciˇ, judici, negociaciˇ i mediaciˇ. Les ADR (alternative dispute resolution) i les ODR (online dispute resolution)

6. La mediaciˇ. Concepte i principis. Models de procediment de mediaciˇ. Les fases de la mediaciˇ: convocat˛ria, presentaciˇ, obtenciˇ de la informaciˇ, agenda, generaciˇ d’opcions i acord. EficÓcia. La mediaciˇ com a fase prŔvia en l’arbitratge de consum

7. L’arbitratge. El conveni arbitral i la designaciˇ de l’Órbitre. Arbitrabilitat. Procediment arbitral. El laude. Impugnaciˇ i execuciˇ del laude. Arbitratge internacional. L’arbitratge de consum

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura inclou:

1. Classes teòriques d’iniciació a la matèria.
2. Resolució de casos pràctics per al seguiment de l’assignatura. Activitats d’anàlisi, resolució i debat dels casos a classe.
3. Estudi de casos pràctics i comentaris de jurisprudència per al seguiment de l’assignatura.
4. Prova de síntesi al final del semestre.

En el cas que les circumstàncies impedeixin la docència presencial, les classes s’impartiran mitjançant  les eines que facilita el Campus Virtual, a elecció del professorat, tenint en compte les possibilitats dels recursos de què disposi el docent i també dels recursos de què disposin els estudiants: classes virtuals, fòrums de debat, casos pràctics, qüestionaris, etc.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada, en què es consideren evidències avaluadores totes les activitats formatives que faci l’estudiant, tal com es proposa en la metodologia de l’assignatura. Les activitats formatives s’han d’ajustar a les previsions de formalització i de retorn amb el professor.

L’avaluació continuada consisteix en:

1. Valoració de les activitats dutes a terme durant el curs (60 % de la nota final):
      a) Temes 1 a 4: proposta i debat de casos pràctics a classe i presentació al professor del cas indicat.
      b) Temes 5 a 7: proposta i debat de materials; i lectura i resum d’un material sobre mediació o arbitratge.

En el cas que la docència no es pugui ser presencial, aquestes activitats es dissenyaran de manera que se’n pugui fer el seguiment a distància i valorar igualment la participació dels estudiants.

2. Prova de síntesi (40 % de la nota final), que consta de preguntes tipus test i de preguntes en què s’ha de desenvolupar la resposta.

En el cas que la prova de síntesi no es pugui fer presencialment, es farà a través del Campus Virtual en les condicions més adequades.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden optar a una prova de reavaluació, que consisteix en quatre preguntes en què s’ha de desenvolupar la resposta. 

En el cas que la prova no es pugui fer presencialment, es farà a través del Campus Virtual en les condicions més adequades.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumne que ho vulgui es pot acollir a l’avaluació única. En la data fixada per la comissió del màster, els estudiants que hagin sol·licitat l’avaluació única —en els terminis i d’acord amb el procediment establert— han de fer la mateixa prova que els alumnes subjectes a avaluació continuada (data de la prova de síntesi), i a més han de lliurar un cas pràctic i fer un comentari de text, exercicis que han de lliurar a través del Campus Virtual en la mateixa data de la prova.

En el cas que la prova prevista no es pugui fer presencialment, es farà a través del Campus Virtual en les condicions més adequades.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en quatre preguntes en què s’ha de desenvolupar la resposta.

Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

En el cas que la prova no es pugui fer presencialment, es farà a través del Campus Virtual en les condicions més adequades.