Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret de Societats

Codi de l'assignatura: 569337

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Rafael Guasch Martorell

Departament: Facultat de Dret

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge aut˛nom

55

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per parlar bé en públic.

CG2. Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi.

CE1. Capacitat per identificar, per distingir i per relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE2. Capacitat per formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE3. Capacitat per identificar els criteris bàsics de la decisió empresarial fundada en els principals instruments d’anàlisi economicofinancera i comptable.

CE4. Capacitat per identificar i racionalitzar els pressupòsits filosoficojurídics subjacents en els canvis estructurals de les empreses, l’estat i el dret en el món de la globalització.

CE5. Capacitat per analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Analitzar en profunditat algunes de les matèries actualment més importants del dret de societats.

— Estudiar els blocs temàtics essencials del dret de les societats de capital.

— Identificar les principals problemàtiques que sorgeixen en l’estudi de cada bloc temàtic.

— Estudiar els blocs temàtics des d’una perspectiva teoricodogmàtica i des d’una perspectiva de la praxis de les societats, tenint-hi en compte la distinció entre el règim jurídic de societats cotitzades i les no cotitzades.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Societats de capital

*  1. Concepte i característiques de les «societats de capital»
Caràcter mercantil
Capital social
Denominació, nacionalitat i domicili
La societat unipersonal i els grups de societats
La societat anònima europea


2. Constitució i aportacions societàries
L’escriptura de constitució. La inscripció registral
La constitució successiva de la societat anònima
La nul·litat de la societat
Les aportacions socials. Aportacions dineràries i no dineràries


3. Estructura financera i finançament de les societats de capital
El desemborsament i les prestacions accessòries
Participacions socials i accions
Els drets del soci
La representació de les accions. Adquisició originària i transmissió de les accions


4. Els òrgans de les societats de capital
La junta general
L’administració de la societat


5. Dissolució i liquidació de les societats de capital
Dissolució i concurs
Dissolució per causa legal o estatutària
Dissolució judicial
Dissolució per mer acord de la junta general
Societat en liquidació. Especialitat de la liquidació concursal
Divisió del patrimoni social
Extinció de la societat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura comprèn 54 hores de sessions presencials. A les sessions hi ha exposició del docent i debat amb l’alumnat sobre els continguts de la matèria, i sobre els problemes que planteja en la concepció teòrica i en l’aplicació pràctica.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada (AC), en què es considera una evidència avaluadora qualsevol activitat formativa feta per l’estudiant, segons la pauta proposada en la programació de cada grup i les previsions de la formalització dels treballs i del lliurament d’aquests treballs al professorat.

Per obtenir una qualificació favorable d’avaluació continuada és imprescindible haver fet totes les activitats obligatòries. A més, per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi, que té un valor ponderat del 50 %.

En tots els grups d’AC l’assistència a classe és obligatòria.

Reavaluació

La reavaluació consisteix en la presentació de totes les activitats obligatòries i la superació de la prova de síntesi.

En ambdós casos, si l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ho exigeix, les activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única consisteix en un examen oral de la matèria objecte d’estudi i d’anàlisi.

Si l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ho exigeix, aquesta activitat avaluable es farà de manera no presencial a través del Campus Virtual.