Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret del Treball i de la Seguretat Social

Codi de l'assignatura: 569338

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Garcia Viña

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

55

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per parlar bé en públic.  

CG2. Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi.  

CE1. Capacitat per identificar, per distingir i per relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE2. Capacitat per formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE3. Capacitat per identificar els criteris bàsics de la decisió empresarial fundada en els principals instruments d’anàlisi economicofinancera i comptable.

CE4. Capacitat per identificar i racionalitzar els pressupòsits filosoficojurídics subjacents en els canvis estructurals de les empreses, l’estat i el dret en el món de la globalització.

CE5. Capacitat per analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber relacionar les diferents fonts existents, especialment en relació amb la negociació col·lectiva.

— Comprendre els aspectes generals i específics del contracte de treball, en les fases inicial, d’execució i d’extinció.

— Aprendre les dades relatives a les qüestions sindicals.

— Entendre el sistema de Seguretat Social com a element present en el dret del treball i de la Seguretat Social.

— Abastar les matèries relatives a la salut laboral.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’expressar els coneixements oralment i per escrit amb una correcció pròpia de l’educació universitària.

— Desenvolupar la capacitat d’argumentació.

— Desenvolupar l’aprenentatge autònom.

— Aprendre a utilitzar amb correcció els conceptes jurídics bàsics.

   

  Referits a actituds, valors i normes

  — Tractar correctament les qüestions relatives a la igualtat de gènere

   

   

  Blocs temàtics

   

  1. Conceptes generals

  *  Relació laboral. Assalariats i independents

  Empresa i fenòmens interempresarials

  Negociació col·lectiva

  Seguretat Social

  Procediment laboral

  2. Les noves realitats de la relació laboral

  *  Notes característiques de la prestació de serveis

  El treball de plataformes

  El treball autònom

  3. Les empreses complexes

  *  Concepte de «empresa» i la seva patologia

  Pluralitat d’empresaris: grups d’empreses i externalització de serveis

  Successió

  4. La flexibilitat com a mètode d’organització de treball a l’empresa

  5. Les condicions de la prestació de serveis a la nova societat digital

  *  La salut laboral

  El temps de treball

  Els sistemes retributius

  6. La diversitat com a nou fenomen en les relacions laborals

  *  Novació

  Mobilitat funcional

  Mobilitat geogràfica

  Modificació substancial de les condicions de treball

  7. Extinció

   

   

  Metodologia i activitats formatives

   

  Els alumnes que vulguin seguir el sistema d’avaluació continuada han d’assistir a un mínim del 80 % de les sessions i han de seguir la metodologia descrita a continuació, tal com consta en el document «Indicacions per a l’elaboració dels plans docents per al curs 2020-2021»:

  — Sessions teòriques de classe presencial. Es fan diverses sessions en les quals es presenten els continguts bàsics dels diferents temes del programa.

  — Treball personal dirigit. L’aprenentatge de l’alumne es basa, fonamentalment, en el treball personal que faci a partir de les indicacions del docent responsable de l’assignatura i dels materials indicats. Es preveu la possibilitat de fer exercicis de tipus individual o col·lectiu.

  — Sessions presencials per al seguiment de les activitats dirigides. Sessions en les quals la iniciativa correspon als alumnes, prèviament designats per a cada sessió, que han de fer una exposició del treball dut a terme. La resta d’alumnes, que han treballat igualment els materials, fa les aportacions que consideri pertinents i pot formular les preguntes i els dubtes que se li hagin plantejat.

  — Tutories presencials. Es fan sessions de treball dirigit o per a l’estudi personal de la matèria. El docent de cada grup és present a l’aula per atendre els dubtes que se li plantegin, amb caràcter individual o col·lectiu.

  — Supòsits pràctics dels diferents blocs temàtics. Al llarg del curs es fan diversos supòsits pràctics d’avaluació. Cada exercici consta de dues parts: a) una part de treball dirigit, que l’alumne ha de resoldre individualment i els resultats del qual ha de lliurar en la data que s’estableixi, i b) l’assistència a una sessió de comentari del treball elaborat.

  Per a aquestes tasques, els estudiants disposen de tot tipus de material al Campus Virtual, que també serveix per a alguna de les activitats, especialment en relació amb les diferents metodologies que es puguin emprar.

  S’hauran de respectar les normes sanitàries vigents en cada moment.

   

   

  Avaluació acreditativa dels aprenentatges

   

  Avaluació continuada
  L’avaluació continuada consta de dues parts:

  1. Un treball continuat que es fa al llarg del curs.

  Per determinar la nota del treball continuat es té en compte tant el seguiment de les activitats dirigides com la resolució dels supòsits pràctics. El valor d’aquest treball continuat és d’un màxim del 60 % de la nota total, en funció de les qualificacions obtingudes.

  2. Una prova de síntesi final, que té un valor del 40 % de la nota total, en funció de les qualificacions obtingudes.

  S’hauran de respectar les normes sanitàries vigents en cada moment.

   

  Avaluació única

  Els alumnes que ho vulguin es poden acollir a l’avaluació única. Cal que, en la data que fixi la comissió del màster, l’alumnat que hagi sol·licitat l’avaluació única en els terminis establerts, i d’acord amb el procediment establert, lliuri o dugui a terme les mateixes activitats programades que són objecte de qualificació directa segons l’apartat anterior.

  Reavaluació

  Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única tenen dret a reavaluació, que consisteix en una prova escrita.