Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Tributari

Codi de l'assignatura: 569339

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Andres Rozas Valdes

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

55

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per parlar bé en públic.

CG2. Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi.

CE1. Capacitat per identificar, per distingir i per relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes tributaris del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE2. Capacitat per formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes tributaris del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE3. Capacitat per identificar els criteris bàsics de la decisió empresarial fundada en els principals instruments d’anàlisi financer i comptable.

CE4. Capacitat per identificar i racionalitzar els pressupòsits filosoficojurídics subjacents en els canvis estructurals de les empreses, l’estat i el dret en el món de la globalització.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Enfortir la capacitat de formular judicis crítics i fer una valoració d’expert sobre el règim de l’empresa i els negocis.

A l’assignatura es treballen parcel·les específiques relatives al dret tributari, relacionades amb el món de la contractació i l’activitat empresarial. Es busca suscitar el debat i desenvolupar un pensament crític amb el maneig de la jurisprudència i de la doctrina especialitzada.

Per a l’alumnat que no s’especialitzi en dret tributari, l’assignatura implica una visió actualitzada de la matèria que podrà relacionar amb els coneixements del seu mòdul d’especialització.

Per a l’alumnat que s’especialitzi en dret tributari, l’assignatura obre una oportunitat per preparar-se per a un treball més intens en el mòdul escollit.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Principis constitucionals i jurisprudència constitucional

*  Principi de capacitat econòmica

Principi d’igualtat

Principi de progressivitat

Principi de no-confiscatorietat

2. Distribució del poder financer: Espanya i el dret comparat

*  El poder financer en la Constitució

Poder financer originari i poder financer derivat

Sistema de finançament de les comunitats autònomes

Sistema de finançament de les administracions locals

Sistema de finançament dels ens institucionals

3. Prestacions patrimonials de dret públic i tributs

*  Impostos

Taxes

Prestacions patrimonials públiques no tributàries

4. La fiscalitat ambiental a Espanya i en el dret comparat

*  Els impostos mediambientals

Fiscalitat de l’energia

5. Noves tendències en dret tributari

*  Cooperació i competència tributaria internacional

Tributació de l’economia digital

Relacions tributàries cooperatives

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes inclouen una part de classe magistral a càrrec del docent i una altra de pràctica i de participació intensiva de l’alumnat.

Amb prou antelació els alumnes disposen del material de treball (sentències, doctrina, notícies, etc.) que han d’analitzar, primer individualment i després en un debat amb la resta de companys i amb el professor, en el qual preval la participació i intercanvi d’idees.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada, que consisteix en els treballs i les presentacions a classe lliurats al professor i les intervencions en els debats, els quals tenen un valor de fins a un 75 %. La resta de la puntuació es pot obtenir amb un treball o un examen, a elecció de l’estudiant.

Si l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ho exigeix, aquestes activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.

 

Avaluació única

L’alumne que ho vulgui es pot acollir a l’avaluació única, que consisteix en un examen teòric al final del semestre dels temes treballats a classe.

Revaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de revaluació, que és una prova oral.

L’avaluació i la revaluació seran presencials. Si les autoritats acadèmiques, per raons de la situació sanitària, estableixen que les avaluacions no poden ser presencials, s’optarà per un altre format.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Per al desenvolupament de cada sessió, i en la mesura que calgui, se subministrarà o indicarà la bibliografia adequada. La utilització dels principals manuals també és convenient, i el maneig de les bases de dades més prestigioses (Westlaw o Aedaf, per exemple) així com les oficials (AEAT, BOE).