Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia de l'Empresa i Comptabilitat

Codi de l'assignatura: 569340

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Jordi Marti Pidelaserra

Departament: Facultat de Dret

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

27

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

27

Treball tutelat/dirigit

23

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per parlar bé en públic. 

CG2. Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi. 

CE3. Capacitat per identificar els criteris bàsics de la decisió empresarial fundada en els principals instruments d’anàlisi economicofinancera i comptable. 

CE4. Capacitat per identificar i racionalitzar els pressupòsits filosoficojurídics subjacents en els canvis estructurals de les empreses, l’estat i el dret en el món de la globalització. 

CE5. Capacitat per analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

CE6. Capacitat per aplicar alguna de les metodologies docents i les estratègies didàctiques que són objecte del programa formatiu com a docent en dret de l’empresa i dels negocis.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Interpretar l’anàlisi, l’avaluació i la presa de decisions empresarials en general, i valorar-ne l’impacte en les àrees econòmiques, financeres i comptables.

— Formar-se en capacitats i habilitats per a l’anàlisi, l’avaluació i la presa de decisions a l’empresa en general, i particularment a l’àrea economicofinancera i comptable.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Economia de l’empresa

1.1. Els objectius empresarials

1.2. El diagnòstic de l’empresa: anàlisi DAFO

1.3. L’estratègia empresarial

1.4. Les decisions d’inversió

1.5. Les decisions de finançament

1.6. Operacions corporatives

2. Comptabilitat

2.1. Introducció als estats financers de l’empresa

2.2. El balanç de situació

2.3. El compte de pèrdues i guanys

2.4. La memòria i l’informe de gestió

2.5. L’estat de canvis en el patrimoni net

2.6. L’estat de fluxos d’efectiu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’aquesta assignatura es basa en:

— L’ensenyament presencial (classes teoricopràctiques).

— L’ensenyament dirigit (els alumnes han de resoldre exercicis amb les instruccions que les professores els indiquen i confeccionar un pla estratègic).

— L’aprenentatge autònom (necessari per assolir els coneixements tant teòrics com pràctics dels dos blocs de l’assignatura).

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada. En l’avaluació continuada es consideren proves avaluadores totes les activitats formatives que l’estudiant duu a terme, sempre que s’adiguin amb el que es proposa a la metodologia de l’assignatura i estiguin d’acord amb les previsions consegüents sobre la formalització i el retorn corresponents al professorat .

La nota final és el resultat de la mitjana, al 50 %, de la qualificació obtinguda en l’avaluació continuada (els exercicis, treballs i intervencions fetes a classe durant el curs) i en l’examen final, amb la condició que la nota de l’examen final sigui igual o superior a 4 punts .

És un requisit indispensable per a l’avaluació continuada l’assistència mínima a un 80 % de les classes i la presentació dels treballs i exercicis demanats. En cas d’incompliment dels requisits anteriors la qualificació final de l’assignatura serà l’obtinguda a l’examen final.

Si l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ho exigeix, aquestes activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumne es pot acollir a l’avaluació única.

L’alumnat que hagi sol·licitat l’avaluació única en el termini i d’acord amb el procediment establert, en la data que fixi la comissió del màster ha de lliurar o dur a terme les mateixes activitats programades que són objecte de qualificació directa segons l’apartat anterior.

Si l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ho exigeix, aquestes activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden de fer una prova escrita de reavaluació.