Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducciˇ al Common Law: Fonaments del Dret Privat

Codi de l'assignatura: 569342

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Miriam Anderson

Departament: Departament de Dret Civil

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

27

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

27

Treball tutelat/dirigit

23

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

Recomanacions

 

Per tal de seguir adequadament aquesta assignatura es recomana tenir un nivell d’anglès B2 o similar. Queda a criteri de l’alumne valorar si té el nivell suficient per seguir les classes en anglès, enfrontar-se a textos jurídics en aquest idioma i fer proves i exàmens en anglès.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per parlar bé en públic.

CG2. Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi.

CE1. Capacitat per identificar, per distingir i per relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE2. Capacitat per formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE3. Capacitat per identificar els criteris bàsics de la decisió empresarial fundada en els principals instruments d’anàlisi economicofinancera i comptable.

CE4. Capacitat per identificar i racionalitzar els pressupòsits filosoficojurídics subjacents en els canvis estructurals de les empreses, l’estat i el dret en el món de la globalització.

CE5. Capacitat per analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar i descriure els conceptes jurídics bàsics del dret privat en els sistemes de common law, a partir de les fonts legals, jurisprudencials i bibliogràfiques originals.

— Formular opinions expertes sobre el règim jurídic de l’empresa i dels negocis.

En concret, aquesta assignatura persegueix els objectius següents:

— Conèixer el sistema de fonts dels ordenaments de common law i, en particular, del dret britànic i estatunidenc.

— Conèixer la interacció entre les diferents fonts del dret.

— Conèixer l’estructura essencial del dret d’obligacions i contractes en aquests ordenaments, així com els drets i garanties reals.

— Conèixer les línies essencials del dret de successions i de l’economia del matrimoni.

 

Referits a habilitats, destreses

— Capacitat d’entendre el tipus de discurs judicial propi dels sistemes de common law en la interpretació i el desenvolupament tant del case-law com de la legislació, cada cop més rellevant.

— Habilitat d’enfrontar-se a textos jurídics en anglès; essencialment, avesar-se a la lectura i la comprensió de sentències judicials britàniques i estatunidenques.

— Habilitat per accedir a informació jurídica (textos legals, jurisprudència, bibliografia) pròpia dels ordenaments de common law per mitjà de l’ús de les fonts usualment emprades i, en particular, amb les bases de dades d’utilització generalitzada en aquests sistemes.

— Capacitat per comparar els sistemes de common law amb els sistemes continentals.

— Capacitat d’entendre textos internacionals que prenen com a base el common law.

— Millora en el domini de la llengua anglesa, per mitjà de l’estudi d’algunes de les seves principals institucions jurídiques i de l’anàlisi de textos jurídics. L’objectiu comprèn l’ampliació del vocabulari tècnic però també, i especialment, el desenvolupament de la capacitat d’enfrontar-se a textos jurídics en anglès i guanyar-hi confiança.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Sistema de fonts i funciˇ del precedent en els ordenaments de źcommon law╗

1.1. La jerarquia de normes

1.2. La funció del precedent

1.3. L’organització judicial civil al Regne Unit i als Estats Units

2. Conceptes jurÝdics bÓsics del dret d’obligacions i contractes

2.1. Elements essencials del contracte

2.2. Contingut

2.3. Règim jurídic de l’incompliment

3. Conceptes jurÝdics bÓsics del rŔgim de drets i garanties reals

3.1. Tipologia de drets reals a Anglaterra i Gal·les

3.2. Adquisició i extinció dels drets reals

3.3. El trust

4. Aproximaciˇ als principals sistemes successoris i d’economia familiar

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes es duen a terme íntegrament en anglès i comprenen:

1. Classes teòriques d’iniciació als diversos temes que integren l’assignatura, en què s’incentiva la participació activa de l’alumnat.

2. Activitats avaluables: es fan tres activitats avaluables durant el curs, que consisteixen en la resposta a qüestions sobre casos que els alumnes han treballat prèviament i s’han discutit a classe.

3. Estudi de sentències i altres textos jurídics en anglès com a seguiment de l’assignatura (mètode del cas).

Si les condicions sanitàries ho requereixen, la docència es farà de manera virtual, totalment o parcialment. Igualment, si per qualsevol circumstància mèdica la professora responsable del grup no pot dur a terme la docència presencialment, la docència serà íntegrament virtual. La docència virtual es fa a través de la plataforma Moodle del Campus Virtual i pot incloure:

— Publicació d’apunts, materials i presentacions al Campus Virtual.

— Classes per videoconferència, preferentment sincròniques.

— Presentacions amb enregistrament de veu.

— Fòrums per a dubtes sobre temes específics i per al seguiment general de la matèria.

Aquestes eines es poden emprar també com a complement de la docència presencial.

Canals de comunicació i tutorització amb l’alumnat

Les comunicacions i la tutorització es faran virtualment. Els alumnes han contactar amb la professora per correu electrònic o pel servei de missatgeria del Campus Virtual i, si escau, s’acorda dia i hora per a una reunió per videoconferència o al despatx de la professora.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
En règim d’avaluació continuada és necessària una assistència mínima del 80 %, ja sigui en classes presencials o virtuals.

Durant el curs es fan tres activitats avaluables, que ponderen fins al 70 % de la nota; i una prova de síntesi, que pondera el 30 % restant.

Les activitats avaluables consisteixen a respondre preguntes sobre textos treballats pels alumnes i prèviament discutits a classe. Aquestes activitats ponderen el 15 % la primera, el 25 % la segona i el 30 % la tercera.

La prova de síntesi comprèn tota la matèria treballada durant el curs i té per objectiu confirmar l’aprofitament correcte de l’assignatura. S’ha de superar la prova de síntesi per aprovar l’assignatura.

La professora pot apujar la nota en funció d’altres evidències d’aprenentatge, com ara la participació activa a les classes i el nivell d’expressió oral i escrita en anglès.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Els alumnes que no vulguin, o no puguin, seguir el sistema d’avaluació continuada poden sol·licitar per escrit acollir-se a l’avaluació única, en els terminis i pel procediment establerts per fer-ho.

L’avaluació única consisteix en una prova final, de comprensió global de l’assignatura, que pondera el 100 % de la nota final. 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única tenen dret a la prova de reavaluació, que és una prova  comprensiva de tota la matèria del programa. La nota obtinguda en aquesta prova és la que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Llibre de referència/libro de referencia/reference book:
BURROWS, A. (ed.). English private law, 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 2013.  Enlla├ž

Altres/otras/other:
SMITH, S. A.; ATIYAH, P.S. Atiyah’s Introduction to the Law of Contract. Oxford: Oxford University Press, Clarendon Law Series, 2006.

BEALE, H.G. Chitty on contracts. London : Sweet & Maxwell, 2012.  Enlla├ž

BEATSON, J.; BURROWS, A.; CARTWRIGHT, J. Anson’s Law of Contract. Oxford : Oxford University Press, 2016.

CROSS, R.; HARRIS, J.W. Precedent in English law. Oxford : Clarendon Press, 1991.  Enlla├ž

FURMSTON, M.P. Cheshire, Fifoot and Furmston’s Law of Contract. Oxford : Oxford University Press, 2017.

Enllaš al CCUC (ediciˇ 2012)  Enlla├ž

JONES, M. et al. (eds.). Clerk & Lindsell on torts. London : Sweet & Maxwell, 2018.

Enllaš al CCUC, ediciˇ de 2006  Enlla├ž

KERRIDGE, R. (ed.). Parry & Kerridge: The Law of Succession. London: Sweet & Maxwell, 2016.

Enllaš al CCUC  Enlla├ž

COOKE, E.; BRIDGE, S.; DIXON, M. Megarry & Wade: The Law of Real Property. London : Sweet & Maxwell, 2019.

Enllaš al CCUC (ediciˇ 2012)  Enlla├ž

RODGERS, M.E. Understanding family law. London [etc.] : Cavendish, 2004.  Enlla├ž

PEEL, E. Treitel on he Law of Contract. London : Sweet & Maxwell, 2011.