Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Industrial i de la CompetŔncia

Codi de l'assignatura: 569344

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: M. Del Carmen Buganza Gonzalez

Departament: Facultat de Dret

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge aut˛nom

55

 

 

Recomanacions

 

Es recomana a l’alumnat que dediqui temps d’estudi, de manera contantdurant tot el temps d’impartició de l’assignatura, per analitzar els materials que es proporcionen.


Altres recomanacions

L’ús del Campus Virtual és necessari en aquesta assignatura, així que es recomana als alumnes que utilitzin els mitjans al seu abast per conèixer el funcionament d’aquesta eina.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per parlar bé en públic. 

CG2. Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi.

CE1. Capacitat per identificar, per distingir i per relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE2. Capacitat per formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE5. Capacitat per analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Explicar críticament i relacionar significativament els conceptes jurídics avançats en matèria d’empresa i competència, propietat industrial i intel·lectual.

— Formular opinions expertes sobre el règim jurídic de l’empresa i els negocis.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Propietat industrial i dret de la competŔncia

1.1. Propietat intel·lectual i propietat industrial

1.2. La competència deslleial

1.3. La defensa de la competència

2. Marc internacional, comunitari i intern de la propietat industrial i intelĚlectual

2.1. Marc internacional: El conveni de París. El conveni de Berna. Altres convenis. L´acord TRIP´S o ADPIC

2.2. Propietat industrial: Patent unitària, marca comunitària, dibuixos i models comunitaris

2.3. Propietat intel·lectual: Les directives comunitàries d’aproximació

3. Les patents i altres drets. La patent europea i la patent de la UE

3.1. Patentabilitat

3.2. Titularitat i concessió

3.3. Contingut i límits

4. El disseny . Dibuixos i models comunitaris

4.1. Requisits de protecció i motius de denegació

4.2. Titularitat i concessió

4.3. Contingut i límits

5. Les marques. La marca comunitÓria

5.1. Concepte i classes. Funcions. Adquisició del dret

5.2. Motius de denegació absoluts

5.3. Motius de denegació relatius. El risc de confusió. La protecció de la marca renomenada. Marques i publicitat

5.4. Contingut i límits

6. Altres signes i indicacions

6.1. Denominacions d’origen, indicacions geogràfiques i altres. Dret comunitari

6.2. El nom comercial

6.3. Els noms de domini

7. Les accions en defensa dels drets de propietat industrial

7.1. Accions civils

7.2. Diligències de comprovació de fets. Mesures cautelars

7.3. Protecció penal

8. Defensa de la competŔncia i drets de propietat industrial i intelĚlectual (DPI)

8.1. Els arts. 101 i 102 TFUE i el Reglament general d´aplicació 1/2003. El control de les concentracions. El control dels ajuts públics

8.2. DPI i principi de lliure circulació

8.3. Acords restrictius i DPI

8.4. Abús de posició de domini i DPI

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El treball de l’assignatura utilitza una metodologia activa, que requereix dels estudiants l’estudi previ dels temes per tal de poder dur a terme les activitats plantejades durant les sessions de classe:

— Exposició del temari i debat.

— Comentari de casos de la jurisprudència comunitària i interna.

— Redacció de documents jurídics.

El Campus Virtual és una eina indispensable per a l’ensenyament, que s’utilitza des de l’inici del curs, i és importat que tots els estudiants hi tinguin accés i en coneguin el funcionament.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada, en què es consideren proves avaluadores totes les activitats formatives que l’estudiant duu a terme, sempre que s’adiguin amb el que es proposa a la metodologia de l’assignatura i estiguin d’acord amb les previsions sobre la formalització i el retorn al professorat corresponents.

L’assistència és obligatòria, i les activitats objecte de qualificació directa són les tres següents:

— Assistència i realització de les activitats en les sessions presencials (30 %).

— Resolució d’un cas o redacció d’un contracte o un altre escrit jurídic (40 %).

— Presentació oral d’un cas resolt pels tribunals (30 %)

Si l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ho exigeix, aquestes activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumnat es pot acollir a l’avaluació única.

L’alumnat que hagi sol·licitat l’avaluació única en els terminis establerts, i d’acord amb el procediment establert, en la data que fixi la comissió del màster ha de lliurar o dur a terme les mateixes activitats programades que són objecte de qualificació directa segons l’apartat anterior.

Prova de dues parts. Primera part: contestar una llista de preguntes del temari o prova teòrica (50 %). Important: s´ha de citar concretament la legislació o jurisprudència aplicable. La primera part és eliminatòria. Segona part: comentari o resolució d’un cas pràctic (50 %).

Si l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ho exigeix, aquestes activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única tenen dret a fer una prova de revaluació, que es fa per escrit. 

Si l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ho exigeix, aquestes activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.