Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Concursal

Codi de l'assignatura: 569347

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Machado Plazas

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

55

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per parlar bé en públic. 

CG2. Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi. 

CE1. Capacitat per identificar, per distingir i per relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE2. Capacitat per formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE5. Capacitat per analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Formar-se com a expert en el règim jurídic de la insolvència.

— Adquirir els coneixements teòrics i pràctics específics del dret de la insolvència, uns coneixements imprescindibles per als futurs professionals en l’àmbit del dret concursal pràctic i, en general, del dret de l’empresa.

 

Referits a habilitats, destreses

Aquesta concepció essencialment pràctica del dret, explica que en aquesta assignatura es persegueixi fomentar les habilitats professionals dels estudiants a través de diferents metodologies docents vinculades a les tècniques d’aplicació pràctica del dret i a la realització de simulacions sobre casos reals.

La interpretació crítica dels textos legals, l’anàlisi rigorosa de resolucions judicials, la correcta aplicació dels coneixements a la resolució dels casos pràctics puntualment plantejats, l’exacta elaboració d’escrits (demandes, recursos, informes de l’administració concursal ...), constitueixen les principals habilitats que pretenen aconseguir-se en els estudiants, amb una participació activa en tots els àmbits formatius.

Aquesta visió essencialment pràctica es complementa amb la possible assumpció per part dels estudiants interessats d’estudis d’iniciació de la investigació jurídica en dret de la insolvència, fàcilment compatibles, en aquest àmbit de la disciplina mercantil i processal, amb la seva aplicació pràctica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. El dret concursal i els seus fins. Pressupòsits del concurs. Òrgans del concurs. Classes de concursos

2. El procés concursal. Estructura procedimental. L’incident concursal

3. El preconcurs i la declaració del concurs: la sol·licitud. Les presumpcions, el procediment. Els efectes de la declaració del concurs. Aspectes substantius i processals

4. L’administració concursal. Designació. Funcions, deures i drets. Responsabilitat. Emissió de l’informe de l’administració concursal. Impugnació de l’informe

5. Determinació de la massa activa. El sistema de reintegració concursal. Aspectes processals

6. Determinació de la massa passiva. Classes de crèdits contra la massa i crèdits concursals. Especial consideració als crèdits subordinats. La classificació dels crèdits concursals: problemes pràctics

7. El conveni concursal. La Junta. Consideració especial a la proposta anticipada de conveni. L’aprovació i l’execució del conveni

8. La liquidació concursal. Consideració de la liquidació anticipada i dels problemes pràctics de la cessió global de l’empresa en el si del concurs. Vies processals de realització

9. La qualificació del concurs. Aspectes substantius i processals

10. La conclusió i la reobertura del concurs

11. El concurs amb elements internacionals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia que s’aplica en aquesta assignatura és de caràcter professional, és a dir, s’hi estudien les matèries des de la perspectiva de l’aplicació pràctica.

La metodologia exigeix una participació activa de l’estudiant, tant en el plantejament dels problemes jurídics que s’han de resoldre com en els debats que suscita el professor en les sessions presencials.

Al marge d’unes sessions introductòries en matèria substantiva i processal, les sessions segueixen el mètode emprat en altres escoles formatives professionals (per exemple l’Escola Judicial), és a dir, el del cas pràctic i les simulacions, en què els estudiants exerceixen les funcions assignades (per exemple d’advocat del concursat, dels creditors, d’administrador concursal, etc.) i han d’elaborar els escrits principals del procediment concursal.

A l’assignatura s’estudien procediments judicials i documentació real per a l’anàlisi i crítica posterior a les sessions presencials amb el professor responsable.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada, que considera evidències avaluadores totes les activitats formatives que fa l’estudiant, segons proposa la metodologia de l’assignatura, d’acord amb les previsions consegüents sobre la formalització i retorn amb el professor d’aquestes activitats.

1. Per a l’avaluació cal una assistència del 80 %.

2. L’avaluació correspon als professors responsables de l’assignatura, d’acord amb els criteris següents:

  • Proves presencials i treball guiat fet a classe, lliurat o debatut en el Campus Virtual, que es concreten en el programa de l’assignatura: 60 %.
  • Prova escrita final de comprensió global de l’assignatura: 40 %.


Si l’evolució de la pandèmia de la covid-19 ho exigeix, aquestes activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.

 

Avaluació única

L’alumne que ho vulgui es pot acollir a l’avaluació única. En la data fixada per la comissió del màster, els estudiants que hagin sol·licitat l’avaluació única en els terminis i d’acord amb el procediment establert han de lliurar o fer les mateixes activitats programades objecte de qualificació directa segons l’apartat anterior.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita.

Si l’evolució de la pandèmia de la covid-19 ho exigeix, aquestes activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.