Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Execució i Responsabilitat Contractual

Codi de l'assignatura: 569348

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Lidia Arnau Raventos

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

55

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per parlar bé en públic.

CG2. Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi.

CE1. Capacitat per identificar, per distingir i per relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE2. Capacitat per formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE5. Capacitat per analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer en profunditat les garanties per al compliment de les obligacions.

Estudiar el compliment del contracte, en particular els mitjans de pagament, i el principi de conformitat.

Analitzar les institucions jurídiques de modificació i extinció dels contractes.

Conèixer les especialitats sectorials de la contractació de consum i analitzar el règim dels anomenats contractes vinculats.

 

Referits a habilitats, destreses

Tenir aptitud per a la interpretació crítica de qualsevol text o proposició jurídica.

Tenir capacitat argumentativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El dret de desistiment. El seu règim jurídic en la contractació de consum

*  Fonts de regulació. Fonament. Naturalesa jurídica. El termini per desistir. Els efectes de l’exercici de la facultat de desistir. L’anomenat «desistiment convencional»

2. El compliment del contracte. Criteris de compliment

*  Aspectes legals i jurisprudencials. Els mitjans de pagament. El pagament amb targetes de crèdit. El compliment en la contractació de serveis

3. El principi de conformitat

*  El règim del sanejament per vicis ocults i l´incompliment del contracte. El règim de la manca de conformitat al DL 1/2007, text refós de la LGDCU: àmbits objectiu i subjectiu; el concepte de «conformitat amb el contracte»; els remeis per al cas de manca de conformitat; legitimació passiva; els terminis

4. Les garanties del compliment

*  El sistema legal de protecció del crèdit. Les garanties voluntàries. Tipologia: garanties reals i personals. Aproximació al seu règim jurídic

5. Modificació i novació objectives del contracte. El canvi en la posició jurídica contractual

*  De la cessió del crèdit o el deute a la cessió del contracte

6. Especialitats en la contractació sectorial sobre béns i serveis de consum

*  El crèdit al consum. Els contractes vinculats. Concepte i règim jurídic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

1. Classes teòriques d’iniciació i desenvolupament dels diversos temes que integren l’assignatura d’acord amb els guions de seguiment publicats en el Campus Virtual.

2. Comentari i resolució de qüestionaris relatius a cadascun dels temes que integren l’assignatura.

3. Estudi de casos pràctics i comentari de jurisprudència.

4. Activitats avaluables presencials i no presencials (d’acord amb el que s’indica a l’apartat següent).

En el cas que l’activitat docent no es pugui fer presencialment, es reforçarà el suport documental al Campus Virtual, a fi de facilitar l’accés directe dels estudiants a materials d’estudi i exercicis diversos, i es programaran sessions amb la plataforma BB Collaborate.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Tant en el règim d’avaluació continuada com en el règim d’avaluació única és imprescindible assistir a un 80 % de les sessions.

Avaluació continuada

El sistema d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada, que consisteix en:

1. La superació de dues activitats presencials, que computen cadascuna un 10 % de la nota final, i que consta de preguntes de reflexió o de relació i de resolució de casos pràctics.

2. Un treball de recerca sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’assignatura. El treball escrit computa un 20 % de la nota final, i l’exposició oral del treball un 10 %.

3. Una activitat no presencial, que consisteix en un comentari de jurisprudència, amb un percentatge del 10 % de la nota final.

4. Un prova de conjunt, teòrica i escrita, que computa un 40 % de la nota final i que consta de preguntes de reflexió o de relació i de resolució de casos pràctics.

 

Avaluació única

L’alumne que ho vulgui es pot acollir a l’avaluació única, que consisteix en una prova escrita que computa el 100 % de la nota final. La prova consta de preguntes de relació o de reflexió, de preguntes teòriques de desenvolupament molt breu i de resolució de casos pràctics.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en una prova de síntesi de resolució de petits casos. La prova consta de preguntes de reflexió o de relació, de preguntes breus de desenvolupament i de resolució de casos pràctics.

Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.