Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Responsabilitat per Danys

Codi de l'assignatura: 569349

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Monica Navarro Michel

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

55

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per parlar bé en públic. 

CG2. Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi. 

CE1. Capacitat per identificar, per distingir i per relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE2. Capacitat per formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE5. Capacitat per analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir una idea clara sobre els problemes jurídics que genera un reclamació derivada de danys.

— Assolir els coneixements jurídics sobre la matèria i la capacitat per a l’anàlisi dels casos.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: la responsabilitat civil

1.1. Objectius de la responsabilitat civil

1.2. Responsabilitat contractual i extracontractual

1.3. Responsabilitat per fet propi. Fonament i evolució

1.4. Requisits de la responsabilitat civil: criteri d’imputació, relació de causalitat i danys

1.5. Responsabilitat per fet aliè. Fonament, supòsits i requisits

2. Responsabilitat de l’empresari

2.1. Definició d’empresari

2.2. Relació de dependència

2.3. Acció de repetició

2.4. L’empresari i l’Administració pública

3. La responsabilitat en l’àmbit sanitari

4. La responsabilitat per producte defectuós

4.1. Concepte de producte defectuós

4.2. Subjecte actiu i passiu de la reclamació

4.3. Criteris d’imputació

4.4. Causes d’exoneració de la responsabilitat

4.5. Altres qüestions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia combina classes teòriques amb classes pràctiques, en què es resolen casos pràctics i s’analitza la jurisprudència sobre un tema.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada (AC).

L’AC inclou la resolució de tres casos pràctics, a més de la presentació oral d’un tema a classe. Cadascuna d’aquestes activitats compta un 25 % de la nota.

Si l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ho exigeix, aquestes activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.

 

Avaluació única


L’alumne que ho vulgui es pot acollir a l’avaluació única, que consisteix en un examen en què s’ha de resoldre un cas pràctic. A més, el dia de l’examen ha d’entregar per escrit la resolució de tots els casos pràctics fets durant el curs. Cadascuna d’aquestes activitats compta un 25 % de la nota.

Si l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ho exigeix, aquestes activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.

Revaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació contínua o única poden fer una prova de revaluació, que és una prova escrita.

Si l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ho exigeix, aquestes activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.