Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Impostos Directes

Codi de l'assignatura: 569354

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francisco Jose Cañal Garcia

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

55

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per parlar bé en públic. 

CG2. Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi. 

CE1. Capacitat per identificar, per distingir i per relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE2. Capacitat per formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE3. Capacitat per identificar els criteris bàsics de la decisió empresarial fundada en els principals instruments d’anàlisi economicofinancera i comptable. 

CE4. Capacitat per identificar i racionalitzar els pressupòsits filosoficojurídics subjacents en els canvis estructurals de les empreses, l’estat i el dret en el món de la globalització. 

CE5. Capacitat per analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

CE6. Capacitat per aplicar alguna de les metodologies docents i les estratègies didàctiques que són objecte del programa formatiu com a docent en dret de l’empresa i dels negocis.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir un domini sòlid dels principis i fonts jurídiques del sistema tributari espanyol i de l’ordenament jurídic de la Unió Europea.

— Aprofundir en el coneixement del sistema tributari nacional, i tenir-ne una visió integral i estructurada. En particular, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost sobre societats.

— Aprofundir en el coneixement del sistema tributari nacional amb la resolució de casos teoricopràctics, segons el bloc temàtic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’harmonització dels impostos directes a la Unió Europea

*  Directiva sobre fusions

Directiva sobre societats matrius i filials

Conveni sobre el procediment arbitral

Directiva sobre pagaments d’interessos i cànons

Codi de conducta sobre la fiscalitat de les empreses

Base imposable consolidada comuna de l’impost sobre societats

Imposició sobre empreses de serveis digitals

 

2. L’impost sobre la renda de les persones físiques

*  Rendiments d’activitats econòmiques

Estimació directa

Estimació objectiva

 

3. L’impost sobre societats

*  El fet imposable

Contribuents

La base imposable

Deute tributari: tipus de gravamen i quota. Deduccions i bonificacions

Règims tributaris especials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consta d’una part teòrica i d’una part pràctica. Per tant, la metodologia de las classes combina els ensenyaments teòrics amb la resolució de casos pràctics, casos de major o menor extensió i complexitat segons el bloc temàtic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Per seguir el sistema d’avaluació continuada és necessària l’assistència a classe, com a mínim al 75 % de les sessions presencials.

Per a l’avaluació dels resultats acadèmics es té en compte la puntuació obtinguda en les dues proves escrites que es fan en les sessions presencials. El resultat de cadascuna de les proves escrites correspon a un 50 % de la nota final de l’assignatura.

Si l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ho exigeix, aquestes activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.

 

Avaluació única

Els alumnes que es vulguin acollir a l’avaluació única ho han de comunicar en el termini previst per la normativa.

Per a l’avaluació dels resultats acadèmics en avaluació única, es té en compte el resultat obtingut en una prova escrita, que pot ser de caràcter teòric, pràctic o teoricopràctic.

Si l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ho exigeix, aquestes activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de revaluació, que és una prova escrita.

Si l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ho exigeix, aquestes activitats avaluables es faran de manera no presencial a través del Campus Virtual.