Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fiscalitat Internacional i Planificaciˇ Fiscal

Codi de l'assignatura: 569356

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Jose Maria Tovillas Moran

Departament: Facultat de Dret

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge aut˛nom

55

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per parlar bé en públic. 

CG2. Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi. 

CE1. Capacitat per identificar, per distingir i per relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE2. Capacitat per formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE3. Capacitat per identificar els criteris bàsics de la decisió empresarial fundada en els principals instruments d’anàlisi economicofinancera i comptable. 

CE4. Capacitat per identificar i racionalitzar els pressupòsits filosoficojurídics subjacents en els canvis estructurals de les empreses, l’estat i el dret en el món de la globalització. 

CE5. Capacitat per analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

CE6. Capacitat per aplicar alguna de les metodologies docents i les estratègies didàctiques que són objecte del programa formatiu com a docent en dret de l’empresa i dels negocis.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber explicar críticament i saber relacionar significativament conceptes jurídics avançats en matèria de tributació de rendes i negocis en l’àmbit internacional i la planificació empresarial corresponent.

— Formular opinions expertes sobre el règim jurídic de l’empresa i dels negocis.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Aspectes generals de la fiscalitat internacional

1.1. Introducció a la fiscalitat internacional

1.2. Punts de connexió en la fiscalitat internacional

2. Normativa interna espanyola sobre fiscalitat internacional

2.1. Tributació a Espanya de l’establiment permanent

2.2. Tributació a Espanya sense EP

2.3. Mesures per a les rendes provinents de l’exterior

3. Models de conveni i lluita contra l’evasiˇ fiscal

3.1. Aplicació del model OCDE

3.2. Treaty shopping

3.3. Mesures antielusives

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’ensenyament de l’assignatura comprèn una part teòrica i una part pràctica.

La part teòrica es treballa a les classes magistrals, que s’han de completar amb l’estudi dels manuals i les monografies recomanades i materials inclosos a l’espai del Campus Virtual de l’assignatura. La part d’exposició magistral és més intensa a l’inici de les sessions presencials per tal de familiaritzar-se amb les qüestions més destacades de la fiscalitat internacional.

A la part pràctica es treballa a partir del plantejament a classe d’exemples, supòsits i problemes relacionats amb els negocis i les operacions comercials en un àmbit internacional. Els alumnes participen en la resolució proposant solucions i alternatives, i se’ls convida a introduir qüestions noves i a comparar els diversos sistemes jurídics.

L’idioma vehicular d’aquesta assignatura és l’anglès.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema ordinari d’avaluació és el d’avaluació continuada. En avaluació continuada es consideren proves avaluadores totes les activitats formatives que l’estudiant duu a terme, sempre que s’adeqüin al que proposa la metodologia de l’assignatura i d’acord amb les previsions consegüents sobre la formalització i retorn al professorat.

L’avaluació continuada comprèn els aspectes següents:

— Assistència mínima al 80 % de les sessions presencials.

— Participació activa en les sessions presencials.

— Preparació d’un treball sobre un aspecte determinat de la fiscalitat internacional, entre diverses possibilitats proposades pel professor. Aquest treball té un valor del 50 % de la qualificació final.

— Resolució d’un cas pràctic proposat pel professor. Aquest cas pràctic té el 50 % del valor de la qualificació final.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumne que ho vulgui es pot acollir a l’avaluació única. Per a això cal que, en la data que fixi la comissió del màster, l’alumne que hagi sol·licitat l’avaluació única en els termes establerts i d’acord amb el procediment establert lliuri o dugui a terme les activitats programades següents:

— Preparació de dos treballs sobre aspectes de la fiscalitat internacional, entre diverses possibilitats proposades pel professor. Aquests treballs tenen cadascun el 25 % del valor de la qualificació final.

— Resolució d’un cas pràctic proposat pel professor. Aquest cas pràctic té el 50 % del valor de la qualificació final.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.