Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 569563

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Alsina Risquez

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

255

 

 

Recomanacions

 

Els treballs es poden redactar en català, castellà, anglès i altres llengües. En aquest últim cas, cal informar-ne a la coordinació del màster. 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals
 

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

— Capacitat de comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitats d’aprenentatge que permetin als estudiants continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.


— Capacitat de reflexió: consciència del propi pensament, capacitat de reconèixer i valorar teories i punts de vista diferents en l’àmbit dels estudis literaris i culturals.

 

— Capacitat de desenvolupar el pensament independent: capacitat crítica i autocrítica, desenvolupament d’estratègies originals de resolució de problemes, capacitat de generar idees noves, capacitat de delimitar un objecte o camp d’estudi al voltant de la construcció i representació d’identitats culturals.

 

— Capacitat de dur a terme recerca bàsica i d’estar al dia de la desenvolupada en l’àmbit de la comunitat científica internacional en els estudis culturals, literaris i de gènere.

 

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels propis coneixements i judicis.


— Capacitat de comprensió: identificació de conceptes, problemes i qüestions fonamentals en qualsevol mena de debat sobre construcció d’identitats culturals.

 

— Habilitat per interpretar textos provinents d’èpoques o tradicions culturals diverses.

 

— Capacitat de gestió de la informació: capacitat d’extreure i sintetitzar informació a partir de fonts diverses, utilització efectiva de biblioteques, arxius, hemeroteques i altres fonts d’informació (especialment les de tipus virtual) apropiades a la investigació en humanitats.

 

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips interculturals).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar la capacitat de construir arguments sòlids i complexos, que enllacin amb l’estat de la qüestió en l’entorn internacional.

• Desenvolupar la capacitat de gestionar la informació, de discriminar les teories i metodologies literàries, medials i culturals pertinents per a cada cas concret.

• Participar amb precisió de pensament i d’expressió, tant oralment com per escrit, en els debats propis dels estudis literaris i culturals.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la recerca d’informació, l’elaboració d’un treball escrit i la posterior defensa oral. De manera periòdica, hi ha sessions presencials de tutoria.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació, feta per un tribunal, té en compte el treball escrit i la defensa oral del treball.

Abans de la data assenyalada per a cada sessió, el candidat ha de lliurar tres exemplars en paper del TFM i enviar-ne a la Comissió una versió en PDF. El dia en què es tanca el període de lliurament dels treballs, la Comissió del Màster es reuneix per decidir el tribunal, l’hora i el lloc de l’acte de defensa, informació que ha de comunicar a través de la pàgina web.

Abans de l’acte de defensa, el tutor/director del treball ha de fer arribar a la Coordinació un informe del TFM amb les seves valoracions i autoritzar-ne la presentació.

L’acte de defensa és un acte públic en el qual el candidat exposa els resultats de l’activitat investigadora (15 minuts aprox.) davant el tribunal; després, els membres del tribunal formulen observacions, comentaris i preguntes que el candidat haurà de contestar.

Els membres del tribunal han de tenir en compte l’informe del tutor, però la nota final, que és la suma de la nota del TFM i de la seva exposició oral, es calcula mitjançant unes rúbriques i segons les proporcions següents:

— qualitat expositiva oral i capacitat de debat i defensa argumental (20 %),

— qualitat formal del treball escrit (correcció, claredat i adequació als estàndards d’escriptura acadèmica) (20 %),

— qualitat científica del contingut del treball (coherència, rigor, originalitat, aportació) (60 %).

La nota final es comunica a cada estudiant com a clausura de la sessió pública.

 

Avaluació única

L’avaluació, feta per un tribunal, té en compte el treball escrit i la defensa oral del treball.

Abans de la data assenyalada per a cada sessió, el candidat ha de lliurar tres exemplars en paper del TFM i enviar-ne a la Comissió una versió en PDF. El dia en què es tanca el període de lliurament dels treballs, la Comissió del Màster es reuneix per decidir el tribunal, l’hora i el lloc de l’acte de defensa, informació que ha de comunicar a través de la pàgina web.

Abans de l’acte de defensa, el tutor/director del treball ha de fer arribar a la Coordinació un informe del TFM amb les seves valoracions i autoritzar-ne la presentació.

L’acte de defensa és un acte públic en el qual el candidat exposa els resultats de l’activitat investigadora (15 minuts aprox.) davant el tribunal; després, els membres del tribunal formulen observacions, comentaris i preguntes que el candidat haurà de contestar.

Els membres del tribunal han de tenir en compte l’informe del tutor, però la nota final, que és la suma de la nota del TFM i de la seva exposició oral, es calcula mitjançant unes rúbriques i segons les proporcions següents:

— qualitat expositiva oral i capacitat de debat i defensa argumental (20 %),

— qualitat formal del treball escrit (correcció, claredat i adequació als estàndards d’escriptura acadèmica) (20 %),

— qualitat científica del contingut del treball (coherència, rigor, originalitat, aportació) (60 %).

La nota final es comunica a cada estudiant com a clausura de la sessió pública.