Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gènere, Sexualitat i Creació

Codi de l'assignatura: 569566

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Alsina Risquez

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(La docència pot passar a no presencial si les circumstàncies ho exigeixen.)

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

42

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix íntegrament en català i/o castellà. S’accepten treballs escrits i orals en aquestes dues llengües i en d’altres, a acordar amb les professores.


Altres recomanacions

Aquesta assigntura pot incloure sortides de camp com a part de les seves activitats.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals
 

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels propis coneixements i judicis.

 

— Habilitats d’aprenentatge que permetin als alumnes continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

—  Capacitat de comprensió: identificació de conceptes, problemes i qüestions fonamentals en qualsevol tipus de debat sobre construcció d’identitats culturals.

 

— Capacitat de gestió de la informació: capacitat d’extreure i sintetitzar informació a partir de fonts diverses, utilització efectiva de biblioteques, arxius, hemeroteques i altres fonts d’informació (especialment les de tipus virtual) apropiades a la investigació en humanitats.

 

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

— Capacitat de comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitat per interpretar textos provinents d’èpoques o tradicions culturals diverses.

 

— Capacitat de reflexió: consciència del propi pensament, capacitat de reconèixer i valorar teories i punts de vista diferents en l’àmbit dels estudis literaris i culturals.

 

— Capacitat de desenvolupar el pensament independent: capacitat crítica i autocrítica, desenvolupament d’estratègies originals de resolució de problemes, capacitat de generar idees noves, capacitat de delimitar un objecte o camp d’estudi al voltant de la construcció i representació d’identitats culturals.

 

— Capacitat de dur a terme recerca bàsica i d’estar al dia de la desenvolupada en l’àmbit de la comunitat científica internacional en els estudis culturals, literaris i de gènere.

 

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips interculturals).

 

Competències específiques
 

— Discriminació i aplicació de les teories i metodologies literàries, medials i culturals relatives a la identitat (de gènere, classe, sexualitat, ètnia, etc.).

 

— Interpretació de textos i fonts primàries relacionades amb el gènere.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Assolir un coneixement teòric sobre la teoria feminista i els estudis sobre gènere i sexualitat en l’àmbit de la literatura i les arts.
• Analitzar amb aquests conceptes i fonaments teòrics la producció literària i artística, teòrica i crítica.
• Aplicar la metodologia de la teoria feminista i els estudis de gènere a textos crítics i acadèmics.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar la capacitat de construir arguments sòlids i complexos, que enllacin amb l’estat de la qüestió en l’entorn internacional.
• Desenvolupar la capacitat de gestionar la informació, de discriminar les teories i metodologies literàries, medials i culturals pertinents per a cada cas concret, i de participar amb precisió de pensament i d’expressió, tant oralment com per escrit, en els debats propis dels estudis literaris i culturals.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Debats feministes sobre l’autoria

1.1. Subjectes imprevistos: identitat, cànon, repertoris

1.2. Autora, autoria, autoritat. Praxi de la diferència

2. Maneres de mirar; maneres de llegir

2.1. El plaer visual a debat

2.2. Llegir/mirar com a feminista

2.3. Comunitats interpretatives, gènere i cultura popular

3. Pensar els afectes a les pràctiques culturals

3.1. Gènere, afectes i política

3.2. Debats i representació de la vergonya, l’orgull, la felicitat

3.3. Figures de l’odi i l’exclusió. Pàries i trànsfugues

4. Textualitats híbrides

4.1. Ficció, experiència i textualitats electròniques

4.2. Autobiografies feministes, postfeministes i trans*

4.3. Reescriure el gènere

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en un plantejament teoricopràctic que combina exposicions teòriques amb activitats d’aplicació, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informació. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consistirà en l’elaboració de dos comentaris crítics.

Cada exercici consisteix en: 

  • Tutoria individual (10 % i 10 %, en cada exercici).
  • Comentari crític escrit (40 % i 40 %, en cada exercici). Cal aprovar les dues parts.


 

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació continuada consistirà en l’elaboració de dos comentaris crítics.

Cada exercici consisteix en: 

  • Tutoria individual  (10 % i 10 %, en cada exercici). 
  • Comentari crític escrit (40 % i 40 %, en cada exercici). Cal aprovar les dues parts.


Reavaluació

Segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ahmed, Sara. The Promise of Happiness. Durham: Duke UP, 2010.

Birulés, Fina. Entre actes. Entorn de la política, el feminisme i el pensament. Barcelona: Trabucaire, 2014.

Clúa, Isabel (ed.). Dossier Género y cultura popularLectora: revista de dones i textualitat, 11. Online, 2005.

Collin, Françoise. Praxis de la diferencia. Liberación y libertad. Ed. Marta Segarra. Barcelona: Icaria, 2006.

Lauretis, Teresa de. Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction. Bloomington: Indiana UP. 1987.

Sedgwick, Eve K. Touching Feelings: Affects, Pedagogy, Performativity. Durham:Duke UP, 2003.

 

Segarra, Marta (ed.) Pensar la comunidad desde la literatura y el género.Barcelona: Icaria, col. Mujeres y Cultura, 2012. 

Halberstam, Jack. Trans*. A Quick and Quirky Account of Gender Variability. Durham: Duke UP, 2018.