Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Individualisme i Modernitat

Codi de l'assignatura: 569567

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Alsina Risquez

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(La docència pot passar a no presencial si les circumstàncies ho exigeixen.)

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

42

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

Aquesta assignatura pot incloure sortides de camp com a part de les seves activitats.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals
 

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels propis coneixements i judicis.

 

— Habilitats d’aprenentatge que permetin als alumnes continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

— Capacitat de comprensió: identificació de conceptes, problemes i qüestions fonamentals en qualsevol tipus de debat sobre construcció d’identitats culturals.

 

— Capacitat de gestió de la informació: capacitat d’extreure i sintetitzar informació a partir de fonts diverses, utilització efectiva de biblioteques, arxius, hemeroteques i altres fonts d’informació (especialment les de tipus virtual) apropiades a la investigació en humanitats.

 

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

— Capacitat de comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitat per interpretar textos provinents d’èpoques o tradicions culturals diverses.

 

— Capacitat de reflexió: consciència del propi pensament, capacitat de reconèixer i valorar teories i punts de vista diferents en l’àmbit dels estudis literaris i culturals.

 

— Capacitat de desenvolupar el pensament independent: capacitat crítica i autocrítica, desenvolupament d’estratègies originals de resolució de problemes, capacitat de generar idees noves, capacitat de delimitar un objecte o camp d’estudi al voltant de la construcció i representació d’identitats culturals.

 

— Capacitat de dur a terme recerca bàsica i d’estar al dia de la desenvolupada en l’àmbit de la comunitat científica internacional en els estudis culturals, literaris i de gènere.

 

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips interculturals).

 

Competències específiques
 
E2. Discriminació i aplicació de les teories i metodologies literàries, medials i culturals relatives a la identitat (de gènere, classe, sexualitat, ètnia, etc.).
 
E4. Interpretació de textos i fonts primàries relacionades amb el gènere.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Assolir un coneixement ampli i aprofundit de les poètiques que, a la primera part del segle xx, van reivindicar una nova funció del jo dins la novel·la, el teatre i la poesia.

• Assolir un coneixement ampli i aprofundit del debat filosòfic del tombant de segle, amb un interès especial pel tema de l’individualisme.

• Ser capaç de vincular el debat teòric de les primeres dècades del segle xx amb la producció literària del mateix període i demostrar la importància dels aspectes irònics, humorístics i grotescos.

• Ser capaç de llegir un text literari a través de la dialèctica «individu vs. col·lectivitat».

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar la capacitat de construir arguments sòlids i complexos, que enllacin amb l’estat de la qüestió en l’entorn internacional.

• Desenvolupar la capacitat de gestionar la informació, de discriminar les teories i metodologies literàries, medials i culturals pertinents per a cada cas concret, i de participar amb precisió de pensament i d’expressió, tant oralment com per escrit, en els debats propis dels estudis literaris i culturals.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Què és l’individualisme?

1.1. Una recerca nominal

1.2. L’individualisme a la modernitat

2. Les instàncies del jo dins el text literari

2.1. Alguns exemples narratius

2.2. Alguns exemples teatrals i poètics

3. Aplicació d’un model crític

3.1. El retorn d’allò reprimit

3.2. Cap a una lectura egoista

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en un plantejament teoricopràctic que combina exposicions teòriques amb activitats d’aplicació, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informació. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es valoren els components següents:

• Assistència i participació en les sessions presencials (o, com a alternativa, seguiment constant de les tutoritzacions): 15 %.
• Elaboració i presentació (escrita i/o oral) d’una proposta de treball: 20 %.
• Lliurament del treball final dins el termini oficial previst pel professor en el calendari de la Facultat: 65 %.

 

Per qualificar l’assignatura cal haver presentat tots els treballs puntuables.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació contínua, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

 

L’avaluació única consisteix en l’elaboració d’un treball escrit de 4.000 paraules aproximadament, que val el 100 % de la nota final i que s’ha de lliurar dins el termini oficial previst pel professor en el calendari de la Facultat.

Reavaluació

Segueix el format de l’avaluació única.