Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura, Čtica i Globalització

Codi de l'assignatura: 569568

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Alsina Risquez

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(La docčncia pot passar a no presencial si les circumstąncies ho exigeixen.)

 

-  Prąctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

42

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autņnom

45

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix íntegrament en anglès. Ara bé, s’accepten treballs escrits i orals en català i castellà d’estudiants que no procedeixin d’un grau o llicenciatura d’Estudis Anglesos.


Altres recomanacions

Aquesta assignatura pot incloure sortides de camp com a part de les seves activitats.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals
 

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels propis coneixements i judicis.

 

— Habilitats d’aprenentatge que permetin als alumnes continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

— Capacitat de comprensió: identificació de conceptes, problemes i qüestions fonamentals en qualsevol mena de debat sobre construcció d’identitats culturals.

 

— Capacitat de gestió de la informació: capacitat d’extreure i sintetitzar informació a partir de fonts diverses, utilització efectiva de biblioteques, arxius, hemeroteques i altres fonts d’informació (especialment les de tipus virtual) apropiades a la investigació en humanitats.

 

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

— Capacitat de comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una forma clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitat per interpretar textos provinents d’èpoques o tradicions culturals diverses.

 

— Capacitat de reflexió: consciència del propi pensament, capacitat de reconèixer i valorar teories i punts de vista diferents en l’àmbit dels estudis literaris i culturals.

 

— Capacitat de desenvolupar el pensament independent: capacitat crítica i autocrítica, desenvolupament d’estratègies originals de resolució de problemes, capacitat de generar idees noves, capacitat de delimitar un objecte o camp d’estudi al voltant de la construcció i representació d’identitats culturals.

 

— Capacitat de dur a terme recerca bàsica i d’estar al dia de la desenvolupada en l’àmbit de la comunitat científica internacional en els estudis culturals, literaris i de gènere.

 

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips interculturals).

 

Competències específiques
 

— Adquisició de coneixements avançats de les diferents teories i metodologies de la interculturalitat, de la globalització, dels estudis postcolonials i de l’anàlisi de diferents tipus de textos; aprofundiment en el coneixement de l’instrumental filològic necessari per analitzar textos complexos i dur a terme estudis comparatístics.

 

— Adquisició de l’instrumental teòric i crític necessari per elaborar un discurs sobre la interculturalitat, l’alteritat i la globalització.

 

— Anàlisi dels vincles entre creació artística i història contemporànies, institucions culturals i tendències socials i polítiques tenint en compte la colonització i la globalització.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Assolir un coneixement ampli i aprofundit del «gir ètic» que s’ha produït en els estudis literaris i teatrals des de principi de la dècada de 1990.

• Assolir un coneixement ampli i aprofundit dels diversos aspectes que configuren el fenomen de la globalització i les seves implicacions ètiques.

• Ser capaç de vincular els debats actuals al voltant de l’ètica i la globalització a l’anàlisi d’una selecció d’obres teatrals contemporànies en llengua anglesa.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar la capacitat de construir arguments sòlids i complexos, que enllacin amb l’estat de la qüestió en l’entorn internacional.

• Desenvolupar la capacitat de gestionar la informació, de discriminar les teories i metodologies literàries, medials i culturals pertinents per a cada cas concret, i de participar amb precisió de pensament i d’expressió, tant oralment com per escrit, en els debats propis dels estudis literaris i culturals.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.

 

 

Blocs temątics

 

1. El «gir čtic»: des de la dčcada de 1990 fins a l’actualitat

2. Implicacions čtiques de la globalització

3. Čtica, globalització i representació: anąlisi d’una selecció d’obres teatrals contemporąnies en llengua anglesa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en un plantejament teoricopràctic que combina exposicions teòriques amb activitats d’aplicació, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informació. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es valoren els components següents:

  • realització i lliurament de les tasques d’aprenentatge autònom: 25 %,
  • assistència i participació activa a les sessions grupals: 25 %,
  • treball final (2.500 paraules aprox.): 50 %.


 

Perquè l’assignatura sigui qualificada és requisit indispensable haver dut a terme els tres components puntuables.

 

Avaluació śnica

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

 

L’avaluació única consisteix en l’elaboració d’un treball escrit de 4.000 paraules aproximadament, que val el 100 % de la nota final i que s’ha de lliurar dins els terminis que seran indicats pel docent. 

Reavaluació

Segueix el format de l’avaluació única.