Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ciutat i Literatura

Codi de l'assignatura: 569570

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Alsina Risquez

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(La docència pot passar a no presencial si les circumstàncies ho exigeixen.)

 

-  Sortida cultural

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

42

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix íntegrament en català i/o castellà. S’accepten treballs escrits i orals en aquestes dues llengües i d’altres, que s’han d’acordar amb la professora.


Altres recomanacions

L’assignatura pot incloure sortides de camp com a part de les seves activitats.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals
 

— Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

— Habilitat per interpretar textos provinents d’èpoques o tradicions culturals diverses.

 

— Capacitat de desenvolupar el pensament independent: capacitat crítica i autocrítica, desenvolupament d’estratègies originals de resolució de problemes, capacitat de generar idees noves, capacitat de delimitar un objecte o camp d’estudi al voltant de la construcció i representació d’identitats culturals.

 

— Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

— Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

— Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

— Capacitat de comprensió: identificació de conceptes, problemes i qüestions fonamentals en qualsevol tipus de debat sobre construcció d’identitats culturals.

 

— Capacitat de reflexió: consciència del propi pensament, capacitat de reconèixer i valorar teories i punts de vista diferents en l’àmbit dels estudis literaris i culturals.

 

— Capacitat de gestió de la informació: capacitat d’extreure i sintetitzar informació a partir de fonts diverses, utilització efectiva de biblioteques, arxius, hemeroteques i altres fonts d’informació (especialment les de tipus virtual) apropiades a la investigació en humanitats.

 

— Capacitat de dur a terme recerca bàsica i d’estar al dia de la desenvolupada en l’àmbit de la comunitat científica internacional en els estudis culturals, literaris i de gènere.

 

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips interculturals).

 

Competències específiques
 

— Anàlisi dels vincles entre creació artística i història contemporànies, institucions culturals i tendències socials i polítiques tenint en compte la colonització i la globalització.

 

— Adquisició de coneixements avançats de les diferents teories i metodologies de la interculturalitat, de la globalització, dels estudis postcolonials i de l’anàlisi de diferents tipus de textos; aprofundiment en el coneixement de l’instrumental filològic necessari per analitzar textos complexos i dur a terme estudis comparatius.

 

— Discriminació i aplicació de les teories i metodologies literàries, medials i culturals relatives a la identitat (de gènere, classe, sexualitat, ètnia, etc.).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Assolir un coneixement ampli dels imaginaris de la ciutat en la narrativa moderna i contemporània en llengua alemanya.
• Conèixer diferents representacions literàries de la ciutat i els individus que hi viuen i s’hi relacionen segons unes normes i convencions socials determinades.
• Conèixer diferents representacions literàries de la ciutat i l’empremta anihiladora d’identitat individual de fets històrics determinants dels segles xix i xx que han gravat en les biografies relatades.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar la capacitat de construir arguments sòlids i complexos, que enllacin amb l’estat de la qüestió en l’entorn internacional.
• Desenvolupar la capacitat de gestionar la informació, de discriminar les teories i metodologies literàries, medials i culturals pertinents per a cada cas concret, i de participar amb precisió de pensament i d’expressió, tant oralment com per escrit, en els debats propis dels estudis literaris i culturals.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Semiologia de la ciutat. Construcció i representació dels imaginaris de la ciutat moderna

2. La ciutat narrada I: societat i construcció d’identitats culturals. Representacions literàries de la ciutat i la societat: espais i interacció, materialitat i poder, bellesa i fragilitat, ironia i caricatura

3. La ciutat narrada II: història i alienació d’identitats individuals. Representacions literàries de la ciutat i la història: rol i pèrdua d’identitat, supervivència i temporalitat, corporalitat i erotisme, art i perversió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en un plantejament teoricopràctic que combina exposicions teòriques amb activitats d’aplicació, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informació. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Realització de quatre exercicis individuals. Valoració: 10 %, 10 %, 40 % i 40 % de la qualificació final.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

 

L’avaluació única consisteix en l’elaboració d’un treball escrit de 4.000 paraules aproximadament, que val el 100 % de la nota final i que s’ha de lliurar la data oficial prevista pel professor en el calendari de la Facultat.

Reavaluació

Segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Barthes, Roland. La aventura semiológica. Trad. Ramón Alcalde. Madrid: Paidós, 1990. Orig. L’aventure sémiologique. Paris: Éditions du Seuil, 1985.

 

Benjamin, Walter. Infancia en Berlín hacia 1900. Trad. Klaus Wagner. Madrid: Alfaguara, 1982. També a: Obras. Madrid: Abada, 2006. Orig. "Berliner Kindheit um Neunzehnhundert / Städtebilder". A: Gesammelte Schriften. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989.

 

Corbineau-Hoffmann, Angelika. Kleine Literaturgeschichte der Großstadt. Darmstadt: WBG, 2003.  Enllaç

Davis, Mike. Ciudades muertas. Ecología, catástrofe y revuelta. Trad. Dina Khorasane et al. Madrid: Traficantes de sueños, 2007. Orig. Dead Cities and Other Tales. New York: The New Press, 2002.

 

Simmel, Georg. "Las grandes ciudades y la vida del espíritu" (1903). Trad. Héctor Manjarrez. A: Cuadernos políticos, 45/1986, pp.5-10. Orig. "Die Grossstädte und das Geistesleben. Essay". A: Aufsätze und Abhandlungen 1901-1908. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993-1995.