Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Identitats Globalitzades en les Literatures i Cultures en Anglès

Codi de l'assignatura: 569575

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Alsina Risquez

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(La docència pot passar a no presencial si les circumstàncies ho exigeixen.)

 

-  Sortida cultural

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

42

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix íntegrament en anglès. Ara bé, s’accepten treballs escrits i orals en català i castellà.


Altres recomanacions

Aquesta assignatura pot incloure sortides de camp com a part de les seves activitats.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals
 

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

— Habilitat per interpretar textos provinents d’èpoques o tradicions culturals diverses.

 

— Capacitat per desenvolupar el pensament independent: capacitat crítica i autocrítica, desenvolupament d’estratègies originals de resolució de problemes, capacitat de generar idees noves, capacitat de delimitar un objecte o camp d’estudi al voltant de la construcció i representació d’identitats culturals.

 

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels propis coneixements i judicis.

 

— Capacitat de comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitats d’aprenentatge que permetin als alumnes continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

— Capacitat de comprensió: identificació de conceptes, problemes i qüestions fonamentals en qualsevol tipus de debat sobre construcció d’identitats culturals.

 

— Capacitat de reflexió: consciència del propi pensament, capacitat de reconèixer i valorar teories i punts de vista diferents en l’àmbit dels estudis literaris i culturals.

 

— Capacitat de gestió de la informació: capacitat d’extreure i sintetitzar informació a partir de fonts diverses, utilització efectiva de biblioteques, arxius, hemeroteques i altres fonts d’informació (especialment les de tipus virtual) apropiades a la investigació en humanitats.

 

— Capacitat de dur a terme recerca bàsica i d’estar al dia de la desenvolupada en l’àmbit de la comunitat científica internacional en els estudis culturals, literaris i de gènere.

 

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips interculturals).

 

Competències específiques
 

— Adquisició de coneixements avançats de les diferents teories i metodologies de la interculturalitat, de la globalització, dels estudis postcolonials i de l’anàlisi de diferents tipus de textos; aprofundiment en el coneixement de l’instrumental filològic necessari per analitzar textos complexos i dur a terme estudis comparatístics.

 

— Anàlisi dels vincles entre creació artística i història contemporànies, institucions culturals i tendències socials i polítiques tenint en compte la colonització i la globalització.

 

— Adquisició de l’instrumental teòric i crític necessari per elaborar un discurs sobre la interculturalitat, l’alteritat i la globalització.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Assolir un coneixement avançat de l’àrea d’estudis coneguda com "American Studies" amb prinicipal atenció als desenvolupaments teòrics posteriors a l’11S.

• Assolir un coneixement avançat de la representació literària i fílmica de la identitat nacional després de l’11S.

• Assolir un coneixement avançat dels debats actuals al voltant de la formació d’identitats en els contextos globalitzats.

• Ser capaç de vincular les perspectives identitàries amb una tria de textos literaris estadunidencs del segle XXI, sense excloure’n els textos audiovisuals, que refelxionin sobre els processos identitaris.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar la capacitat de construir arguments sòlids i complexos, que enllacin amb l’estat de la qüestió en l’entorn internacional.
• Desenvolupar la capacitat de gestionar la informació, de discriminar les teories i metodologies literàries, medials i culturals pertinents per a cada cas concret, i de participar amb precisió de pensament i d’expressió, tant oralment com per escrit, en els debats propis dels estudis literaris i culturals.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La textualitat com a eina de (de)construcció identitària

2. La representació de les identitats normatives a la literatura dels EUA

3. Estratègies de representació literària i cultural d’identitats alternatives: anàlisi d’una selecció de textos de la literatura dels EUA de 1990 fins avui

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en un plantejament teoricopràctic que combina exposicions teòriques amb activitats d’aplicació, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informació. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es valoren els components següents:

1. Entrega d’una resposta escrita per a cada lectura assignada: 30 %.

2. Treball final: 50 %.

3. Presentació oral sobre el projecte de treball final: 20 %.

Perquè es qualifiqui l’assignatura és requisit indispensable haver puntuat en tots els aspectes del curs.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consistirà en l’elaboració d’un treball escrit de 4.000 paraules aproximadament i una entrevista personal, que valdrà el 100 % de la nota final.

Reavaluació

Segueix el model de l’avaluació única

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ahmed, Sara, 2006. Queer Phenomenology, Orientations, Objects, Others, Duke University Press.

Butler, Judith 2006: Precarious Life: The Power of Mourning and Violence. New York: Verso Books.  Enllaç

Coplan, Amy and Peter Goldie (eds.), 2014: Empathy. Oxford: Oxford University Press.  Enllaç

Fluck, Winfred & Donald E. Pease & John Carlos Rowe (eds), 2011: Re-Framing the Transnational Turn in American Studies. Dartmouth College Press

Halberstam, Judith, 2011: The Queer Art of Failure, Duke University Press. 

Pease, Donald E. 2009: New American Excepcionalism. University of Minnesota Press.

 

Morley, Catherine. 9/11: Topics in Contemporary North American Literature. Bloomsbury, 2016.