Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Migracions i Diāspores en les Literatures i Cultures en Anglčs

Codi de l'assignatura: 569576

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Cristina Alsina Risquez

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(La docčncia pot passar a no presencial si les circumstāncies ho exigeixen.)

 

-  Sortida cultural

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

42

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autōnom

45

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix íntegrament en anglčs.


Altres recomanacions

Aquesta assignatura pot incloure sortides de camp com a part de les seves activitats. 

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals
 

— Capacitat d’aplicar coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

— Habilitat per interpretar textos provinents d’èpoques o tradicions culturals diverses.

 

— Capacitat de desenvolupar el pensament independent: capacitat crítica i autocrítica, desenvolupament d’estratègies originals de resolució de problemes, capacitat de generar idees noves, capacitat de delimitar un objecte o camp d’estudi al voltant de la construcció i representació d’identitats culturals.

 

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels propis coneixements i judicis.

 

— Capacitat de comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitats d’aprenentatge que permetin als alumnes continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

— Capacitat de comprensió: identificació de conceptes, problemes i qüestions fonamentals en qualsevol tipus de debat sobre construcció d’identitats culturals.

 

— Capacitat de reflexió: consciència del propi pensament, capacitat de reconèixer i valorar teories i punts de vista diferents en l’àmbit dels estudis literaris i culturals.

 

— Capacitat de gestió de la informació: capacitat d’extreure i sintetitzar informació a partir de fonts diverses, utilització efectiva de biblioteques, arxius, hemeroteques i altres fonts d’informació (especialment les de tipus virtual) apropiades a la investigació en humanitats.

 

— Capacitat de dur a terme recerca bàsica i d’estar al dia de la desenvolupada en l’àmbit de la comunitat científica internacional en els estudis culturals, literaris i de gènere.

 

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips interculturals).

 

Competències específiques
 

— Adquisició de coneixements avançats de les diferents teories i metodologies de la interculturalitat, de la globalització, dels estudis postcolonials i de l’anàlisi de diferents tipus de textos; aprofundiment en el coneixement de l’instrumental filològic necessari per analitzar textos complexos i dur a terme estudis comparatístics.

 

— Anàlisi dels vincles entre creació artística i història contemporànies, institucions culturals i tendències socials i polítiques tenint en compte la colonització i la globalització.

 

— Adquisició de l’instrumental teòric i crític necessari per elaborar un discurs sobre la interculturalitat, l’alteritat i la globalització.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Assolir un coneixement ampli i detallat de teories sobre migraciķ i diāspora aparegudes en les últimes dčcades arran dels intensos moviments de poblaciķ a escala global de l’čpoca contemporānia.
• Comprendre la complexitat de situacions que aboquen a forts moviments de poblaciķ dins diferents contextos anglōfons.
• Ser capaį de vincular els debats actuals al voltant de les migracions i les diāspores a l’anālisi de la seva representaciķ en una selecciķ de textos literaris i cinematogrāfics contemporanis en llengua anglesa.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar la capacitat de construir arguments sōlids i complexos, que enllacin amb l’estat de la qüestiķ en l’entorn internacional.
• Desenvolupar la capacitat de gestionar la informaciķ, de discriminar les teories i metodologies literāries, medials i culturals pertinents per a cada cas concret, i de participar amb precisiķ de pensament i d’expressiķ, tant oralment com per escrit, en els debats propis dels estudis literaris i culturals.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.

 

 

Blocs temātics

 

1. Teories sobre migraciķ i Diaspora Studies

2. Diāspores de l’Atlāntic africā

3. Diāspores de l’Oceā Índic

4. Diāspores de l’Oceā Pacífic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en un plantejament teoricoprāctic que combina exposicions teōriques amb activitats d’aplicaciķ, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informaciķ.

 

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Es valoren els components següents:

1. Assistència i participació activa a les sessions presencials amb intervencions concretes que s’especifiquen en començar el curs: 25 %.

2.  Elaboració d’una proposta de treball escrit (25 %) segons el procediment següent:

   a. Sisena setmana: Sessió de tutorial individual amb el professor per tal de seleccionar dues fonts primàries (una novel·la i una pel·lícula, una de las quals forma part del temari del curs) i uns articles i estudis crítics per recolzar l’anàlisi de les fonts primàries.

   b. Desena setmana: presentació oral de la proposta de treball davant del grup.

   c. Darrera setmana: presentació de la proposta de treball per escrit (aprox. 400 paraules).

3. Lliurament del treball final (aprox. 2.500 paraules): 50 %.

 

Perquè l’assignatura sigui qualificada és requisit indispensable haver presentat tots els exercicis puntuables.

 

Avaluaciķ única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

 

L’avaluació única consistirà en l’elaboració d’un treball escrit de 4.000 paraules aproximadament, que valdrà el 100 % de la nota final i que es lliurarà el 18 de juny.

Reavaluació

Segueix el format de l’avaluació única.