Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gènere, Etnicitat, Classe: Representacions Literàries i Culturals en Anglès

Codi de l'assignatura: 569578

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Alsina Risquez

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(La docència pot passar a no presencial si les circumstàncies ho exigeixen.)

 

-  Sortida cultural

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

42

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix íntegrament en anglès. Els alumnes que no provinguin del grau o de la llicenciatura de Filologia Anglesa podran lliurar treballs escrits en català i castellà.


Altres recomanacions

Aquesta assignatura pot incloure sortides de camp com a part de les seves activitats.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals
 

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

— Habilitat per interpretar textos provinents d’èpoques o tradicions culturals diverses.

 

— Capacitat de desenvolupar el pensament independent: capacitat crítica i autocrítica, desenvolupament d’estratègies originals de resolució de problemes, capacitat de generar idees noves, capacitat de delimitar un objecte o camp d’estudi al voltant de la construcció i representació d’identitats culturals.

 

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels propis coneixements i judicis.

 

— Capacitat de comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitats d’aprenentatge que permetin als estudiants continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

— Capacitat de comprensió: identificació de conceptes, problemes i qüestions fonamentals en qualsevol tipus de debat sobre construcció d’identitats culturals.

 

— Capacitat de reflexió: consciència del propi pensament, capacitat de reconèixer i valorar teories i punts de vista diferents en l’àmbit dels estudis literaris i culturals.

 

— Capacitat de gestió de la informació: capacitat d’extreure i sintetitzar informació a partir de fonts diverses, utilització efectiva de biblioteques, arxius, hemeroteques i altres fonts d’informació (especialment les de tipus virtual) apropiades a la investigació en humanitats.

 

— Capacitat de dur a terme recerca bàsica i d’estar al dia de la desenvolupada en l’àmbit de la comunitat científica internacional en els estudis culturals, literaris i de gènere.

 

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips interculturals).

 

Competències específiques
 

— Coneixement de la història del llibre, les biblioteques i la lectura, el context històric i les característiques físiques i les tècniques de producció del llibre.

— Discriminació i aplicació de les teories i metodologies literàries, medials i culturals relatives a la identitat (de gènere, classe, sexualitat, ètnia, etc.).

— Interpretació de textos i fonts primàries relacionades amb el gènere.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer les teories més recents en el camp dels estudis de traducció.
  • Assolir un coneixement ampli de les eines d’anàlisi literària comparada i els estudis de recepció.
  • Assolir un coneixement avançat dels debats actuals al voltant de la formació d’identitats en els contextos globalitzats, des de la seva evolució del s. XIX al s. XXI, amb un èmfasi especial en el gènere, l’etnicitat i la classe.
  • Ser capaç de vincular les perspectives identitàries amb una tria de textos literaris en llengua anglesa de diverses èpoques històriques.
  • Assolir un coneixement ampli i aprofundit del text literari a través de la seva intersecció amb categories d’anàlisi emprades per dur a terme recerca als diversos camps humanístics, com ara el gènere, la classe social i l’etnicitat.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar la capacitat per construir arguments sòlids i complexos, que enllacin amb l’estat de la qüestió en l’entorn de la història del llibre.

• Desenvolupar la capacitat de gestionar la informació, de discriminar les teories i metodologies literàries, medials i culturals pertinents per a cada cas concret, i de participar amb precisió de pensament i d’expressió, tant oralment com per escrit, en els debats propis dels estudis literaris i culturals.

 

• Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El "gir cultural" als estudis de traducció.

2. La sociologia de la traducció.

3. La paratextualitat.

4. La censura.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en un plantejament teoricopràctic que combina exposicions teòriques amb activitats d’aplicació, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

1.Assistència a classe, participació i realització dels exercicis plantejats per la professora (20%)

2.  Elaboració d’una proposta de treball escrit (30%) segons el procediment següent:

   a. Tutoria individual amb la professora per decidir el text original i la traducció i el bloc temàtic escollit (gènere, etnicitat i/o classe) i l’aproximació des de la qual s’estudiarà (sociologia de la traducció, estudis culturals, paratextualitat o censura).

   b. Presentació oral de la proposta de treball davant del grup.

   c. Breu resum de la proposta de treball per escrit (aprox. 400 paraules).

3. Lliurament del treball final (aprox. 2.500 paraules) (50 %)

Perquè es qualifiqui l’assignatura és requisit indispensable haver puntuat en tots els aspectes del curs i haver aprovat el treball escrit.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en l’elaboració d’un treball escrit de 4.000 paraules aproximadament, que val el 100 % de la nota final. Prèviament, aquest treball s’ha de comentar amb la professora en una tutoria individual.

Reavaluació

Segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bassnett, Susan, ‘Preface to the Third Edition’, Translation Studies (London and New York: Routledge, 2003 [1980]), pp. 1-10.

Bassnett, Susan, and André Lefevere, eds, Constructing Cultures: Essays on Literary Translation (Clevedon: Multilingual Matters, 1998).

Bassnett, Susan, and Harish Trivedi, eds, Post-Colonial Translation. Theory and Practice (London and New York: Routledge, 1999). 

Bourdieu, Pierre, ‘The Forms of Capital’, Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education, ed. J. E. Richardson, trad. Richardson Nice (New York: Greenword Press, 1986), pp. 46-58. 

Bourdieu, Pierre, ‘Introduction’, Constructing a Sociology of Translation, eds. Michaela Wolf and Alexandra Fukari (Amsterdam: John Benjamins, 2007a) pp. 1-36. 

Curry Jansen, Sue, Censorship. The Knot That Binds Power and Knowledge (Oxford and New York: Oxford University Press, 1991).

Genette, Gérard, Paratexts: Thresholds of Interpretation, trad. Jane E. Lewin (Cambridge: Cambridge University Press, 1997 [1987]). 

Gentzler, Edwin, Contemporary Translation Theories (Clevedon: Multilingual Matters, 2003). 

Gentzler, Edwin, and Maria Tymoczko, eds, Translation and Power (Amherst and Boston: University of Massachussetts Press, 2002).

Hermans, Theo, ed, The Manipulation of Literature (London and New York: Routledge, 1985).

Hermans, Theo, Translating Others (Manchester: St. Jerome, 2006).

Lefevere, André, Translation, History, Culture. A Sourcebook (London and New York: Routledge, 1992a).

Lefevere, André, Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame (London and New York: Routledge, 1992b).