Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: (Des)Construcció d'Identitats en les Literatures i Cultures en Anglès

Codi de l'assignatura: 569580

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Alsina Risquez

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(La docència pot passar a no presencial si les circumstàncies ho exigeixen.)

 

-  Sortida cultural

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

42

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix íntegrament en anglès. Ara bé, s’accepten treballs escrits i orals en català i castellà.


Altres recomanacions

Aquesta assignatura pot incloure sortides de camp com a part de les seves activitats. 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals
 

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

— Habilitat per interpretar textos provinents d’èpoques o tradicions culturals diverses.

 

— Capacitat de desenvolupar el pensament independent: capacitat crítica i autocrítica, desenvolupament d’estratègies originals de resolució de problemes, capacitat de generar idees noves, capacitat de delimitar un objecte o camp d’estudi al voltant de la construcció i representació d’identitats culturals.

 

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels propis coneixements i judicis.

 

— Capacitat de comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitats d’aprenentatge que permetin als estudiants continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

— Capacitat de comprensió: identificació de conceptes, problemes i qüestions fonamentals en qualsevol tipus de debat sobre construcció d’identitats culturals.

 

— Capacitat de reflexió: consciència del propi pensament, capacitat de reconèixer i valorar teories i punts de vista diferents en l’àmbit dels estudis literaris i culturals.

 

— Capacitat de gestió de la informació: capacitat d’extreure i sintetitzar informació a partir de fonts diverses, utilització efectiva de biblioteques, arxius, hemeroteques i altres fonts d’informació (especialment les de tipus virtual) apropiades a la investigació en humanitats.

 

— Capacitat de dur a terme recerca bàsica i d’estar al dia de la desenvolupada en l’àmbit de la comunitat científica internacional en els estudis culturals, literaris i de gènere.

 

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips interculturals).

 

Competències específiques
 

— Interpretació de textos i fonts primàries relacionades amb el gènere.

 

— Discriminació i aplicació de les teories i metodologies literàries, medials i culturals relatives a la identitat (de gènere, classe, sexualitat, ètnia, etc.).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Assolir un coneixement ampli i aprofundit de les estratègies de (de)construcció d’identitats en la literatura dels Estats Units.

• Assolir un coneixement ampli i aprofundit de la importància de la (de)construcció textual d’identitats en els estudis literaris de finals del segle XX i principis del XXI.

 

• Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar la capacitat de construir arguments sòlids i complexos, que enllacin amb l’estat de la qüestió en l’entorn internacional.
• Desenvolupar la capacitat de gestionar la informació, de discriminar les teories i metodologies literàries, medials i culturals pertinents per a cada cas concret, i de participar amb precisió de pensament i d’expressió, tant oralment com per escrit, en els debats propis dels estudis literaris i culturals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Construcció i representació cultural de l’espai domèstic

2. Representacions de l’espai domèstic a la literatura dels Estats Units

3. Anàlisi teòrica de la noció de l’espai domèstic dins el marc del pensament crític contemporani

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en un plantejament teoricopràctic que combina exposicions teòriques amb activitats d’aplicació, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informació. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Deu respostes escrites de 500 paraules (una per cada una de les lectures assignades) (50 %).

Un assaig de 4.000 paraules a entregar al final del quadrimestre (50 %).

A més a més, cada estudiant haurà de fer una presentació oral de 10 minuts, a classe, en relació amb la lectura per a la sessió que triï. A la segona sessió del curs, el professor repartirà un calendari per tal que cada estudiant triï tema i data.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. 

L’avaluació única consistirà en l’elaboració d’un assaig escrit de 4.000 paraules, proposat pel professor, i la defensa oral d’aquest assaig (100 %).

Reavaluació

Segueix el model de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Butler, Judith 2004: Undoing Gender. London and New York: Routledge.  Enllaç

Butler, Judith 2006: Precarious Life: The Power of Mourning and Violence. New York: Verso Books.

Coplan, Amy and Peter Goldie, eds. Empathy. Oxford: Oxford University Press, 2014.  Enllaç

Fluck, Winfred & Donald E. Pease & John Carlos Rowe (eds): Re-Framing the Transnational Turn in American Studies. Dartmouth College Press

Foucault, Michel 2002 (1969): The Archaeology of Knowledge. London and New York: Routledge.  Enllaç

Lauter, Paul, ed. The Heath Anthology of American Literature. Vols. 1 & 2. Lexington, Massachusets: Heath, 1994.  Enllaç

Peak, Donald E. 2009: New American Excepcionalism. University of Minnesota Press

Sayer, Andrew 2005: The Moral Significance of Class. Cambridge and New YorK. Cambridge University Press.  Enllaç

Morley, Catherine. 9/11: Topics in Contemporary North American Literature. Bloomsbury, 2016.