Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny Experimental

Codi de l'assignatura: 569650

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antonio Arcas Pons

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

18

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

24

Aprenentatge autònom

83

(Temps necessari per fer les lectures i exercicis i portar al dia els coneixements impartits en classe, realitzar el treball teòric-pràctic que s?encarrega als alumnes i preparar les altres proves que es realitzin.)

 

 

Recomanacions

 


Es recomana abans del començament de curs haver fet un repas de les assignatures cursades als graus o llicenciatures prèvies. És important tenir preparats tots els coneixements previs que es suposen per cursar l’assignatura.
En particular caldria tenir preparats els coneixements sobre: Estadística descriptiva, models de probabilitat sobre la variable resposta (Binomial, Normal, Poisson,...), models bàsics d’inferència estadística ( intervals de confiança i test d’hipòtesis), regressió linial.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 

CB6.- Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un contexte de recerca.

 

CB10.- Que els estudiants adquireixin les habilitats d’aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant de manera que pugui ser en gran mesura auto-dirigit o autònom.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 

CE4.- Que els estudiants adquireixin coneixements bàsics sobre la planificació i gestió de projectes de I+D+i , i que els puguin saber aplicar en el camp de la innovació alimentària. 

 

CE5.- Que els estudiants adquireixin els coneixements necessaris sobre disseny experimental i que els puguin saber aplicar per optimitzar el disseny de nous productes alimentaris.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Coneixement dels conceptes bàsics del disseny d’experiments.

 


Entendre conceptualment el funcionament de les principals eines estadístiques de decisió: intervals de confiança i tests d’hipòtesis

 


Plantejar i resoldre els models següents: ANOVA d’un factor d’efectes fixos, test de Kruskal Wallis, ANOVA 2 i més  factors d’efectes fixos creuats, dissenys amb blocs complets aleatoritzats, dissenys fraccionats i  models  amb factors jerarquitzats.

 


Redactar correctament les conclussions del problema resolt

 

Referits a habilitats, destreses


Familiaritzar-se amb l’ús de la informàtica per a càlculs estadístics resolent els models anteriors, per mitjà de programari específic

 


Saber asociar la situación experimental amb el model estadístic que es pretén fer servir

 


Resoldre quantitativament la situación plantejada a partir de les eines estadístiques introduïdes

 

Referits a actituds, valors i normes


Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica/ capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques)

 

Treball en equip (capacitat de col.laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú)

 

En la mesura del possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Disseny d’experiments

1.1. Introducció: Eines bàsiques d’inferència estadística

1.2. Disseny amb una font de variació. Proves t. Model ANOVA 1 factor. Test de Kruskal Wallis.

1.3. Dissenys factorials creuats. ANOVA de 2 o més factors creuats amb factors fixes.

1.4. Disseny amb blocs complets aleatoritzats

1.5. Fraccions de dissenys factorials

1.6. Models amb factors jerarquitzats

1.7. Anàlisi de dades en taules de contingencia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes presencials a l’aula

L’assignatura es desenvolupa combinant setmanalment sessions a aula normal amb sessions pràctiques  a aula d’ordinador. Es desenvolupa la part conceptual sense entrar mai en cap demostració i s’incideix de forma especial en tota la part pràctica i aplicada de manera que s’apropi a l’alumne al que seria la realitat de l’aplicació de les eines estadístiques d’anàlisi de dades. En tot cas, convé sempre que la part conceptual quedi clara de manera que l’aplicació de les eines estadístiques sigui rigorosa.

Es treballa sempre d’acord amb casos pràctics reals. Tota la información d’exercicis, bases de dades, etc.. es troba a l’espai de l’assignatura del Campus Virtual. També és molt important fomentar la participación de l’alumnat de manera que les sessions siguin tan interactives com sigui possible.

Treball no presencial

Els alumnes han de resoldre cada semana unes situacions practiques i uns exercicis. A totes les aules d’informàtica d’accés lliure hi ha els programes per fer els càlculs. Normalment aquestes situacions es corregeixen posteriorment a les sessions presencials.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 
  • Un  treball pràctic global en què s’hauran d’utilitzar els coneixements i les competències desenvolupats durant el curs (40% de la nota final). Els enunciats dels treballs s’entregaran als alumnes aproximadament a la meitat del període lectiu i uns vint dies abans de la finalització d’aquest. Els treballs seran en grup i tots els membres del grup rebran una qualificació comuna per cada treball. La qualificació dels treballs dependrà d’uns materials a entregar que s’especificaran durant el curs i d’una presentació oral pública de cada treball, on s’haurà de contestar a diverses preguntes.
  • Un examen al final del curs, amb preguntes conceptuals i exercicis com els fets durant el desenvolupament de l’assignatura (40%).
  • Una prova parcial a meitat del curs (20% de la nota final)
Re-avaluació
 
Es podran presentar a re-avaluació els alumnes amb la qualificació de "Suspens" i els alumnes amb la qualificació de "No presentat" a l’avaluació de l’assignatura. La re-avaluació consistirà en una prova teòrica-pràctica on s’haurà de resoldre exercicis i es plantejaran preguntes de tipus  teòric i conceptual. La re-avaluació serà en les dates que fixi la Comissió de Coordinació del Màster.

 

Avaluació única

Avaluació única
 
L’avaluació única consistirà en una prova escrita, d’una durada d’entre dues i tres hores, en la qual s’hauran de resoldre exercicis  i es plantejarà a l’alumne preguntes de tipus teòric o conceptual. Qui vulgui acollir-se al sistema d’avaluació única haurà de comunicar-ho al professor i signar un document de compromís una setmana després de l’inici de les classes de l’assignatura.
 
Re-avaluació
 
La re-avaluació de l’avaluació única tindrà les mateixes característiques i condicions que la re-avaluació de l’avaluació continuada.