Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Components Bioactius. Ingredients i Aliments Funcionals

Codi de l'assignatura: 569652

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Rosa Maria Lamuela Raventos

Departament: Departament de Nutriciˇ, CiŔncies de l'Alimentaciˇ i Gastronomia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

37

 

(37 hores)

 

-  PrÓctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

2

 

(2 hores)

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

4

 

(4 hores)

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

2

 

(2 hores)

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge aut˛nom

35

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions


Haver cursat les assignatures Nutrició i Salut i Quimica dels Aliments o tenir coneixaments de les mateixes

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

En finalitzar l’assignatura, l’alumnat haurà d’haver assolit les competències següents:
— Capacitat per avaluar els components bioactius d’un aliment.
— Coneixement i capacitat d’utilització de les fonts de referència.
— Criteris i habilitats per ser crític i saber discutir la informació científica i la de difusió.


 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

       
Conèixer els principals components bioactius que es poden trobar en els aliments, els efectes que se’ls hi atribueixen, els mecanismes d’acció pel que actuen (quan es coneguin),  el grau d’evidencia científica que els avalen i el marc legal que els regula.
Avaluar l’estabilitat dels compostos bioactius durant el processat i la vida útil.

 

 

Referits a habilitats, destreses

Promoure un esperit crític que ajudi als alumnes a discernir entre el que són efectes reals científicament contrastats i els efectes suposats però no demostrats amb prou solidesa.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà̀ la perspectiva de gènere en el temari

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ.

*  Introducció. Conceptes de: aliment, producte alimentós, ingredients alimentaris, fitoquímic, nou ingredient, nou aliment, aliment funcional, aliment enriquit, complement alimentós, etc. Aspectes comuns i diferencials. Fonts d’informació principals: publicacions científiques, EFSA, CE, EMAetc.

2. Marc legal.

*  Marc legal dels productes alimentosos  Administracions responsables i reguladores a nivell nacional y europeu.  Dret alimentari a Europa i als Estats Membres. Reglament UE sobre declaracions nutricionals i de propietats saludables dels aliments. Avaluació científica dels compostos bioactius i dels aliments que els contenen  i aplicació de la normativa per a la comercialització de productes.

3. Sistemes d’avaluaciˇ de la qualitat i la confianša en els resultats

*  Sistemes d’avaluació de la qualitat i la confiança en els resultats de la recerca per l’establiment de la fonamentació científica de les declaracions de salut. Aplicació a productes en el mercat dels ingredients/aliments funcionals. Disseny d’estudis d’intervenció nutricional. Tipologia d’estudis nutricionals. Aspectes a considerar en l’establiment de l’evidència científica.

4. Utilitzaciˇ de la tecnologia per augmentar la quantitat i/o biodisponibilitat dels compostos bioactius en el aliments

*  Utilització de la tecnologia per augmentar la quantitat i/o biodisponibilitat dels compostos bioactius en el aliments. Emmagatzematge. Desenvolupament de noves tècniques d’extracció netes i eficients. Tecnologies de processat i encapsulació. Microencapsulació. Tècniques per atomització: Spray Drying, Spray Cooling-Spray Chilling. Recobriment en llit fluid. Tècniques d’extrusió. Processos emulsius: coacervació i separació de fases. Aprofitament dels residus de la indústria agroalimentària com a noves fonts de compostos bioactius.

4.1. Utilització de la tecnologia per augmentar la quantitat i/o biodisponibilitat dels compostos bioactius en el aliments

5. Components:

5.1. Probiòtic y Prebiòtics

5.2. Compostos bioactius de naturalesa lipídica

5.3. Vitamines i minerals

5.4. Compostos bioactius de naturalesa fenòlica

5.5. Bases de dades de compostos bioactius als aliments

5.6. Compostos organosulfurats

5.7. Compostos nitrogenats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 La docència de l’assignatura es basa en les activitats següents:

 

  1. Classes teòriques on s’impartiran els coneixements en forma de lliçons magistrals.
  2. Classe pràctica amb ordinador (1 sessió). Per conèixer i treballar in-situ les Bases de dades d’accés obert de compostos bioactius.
  3. Taller experimental (1 sessió). Realitzar una discussió amb productes de mercat amb diferències  quantitatives i qualitatives del components bioactius.
  4. Discussió de casos pràctics. On la finalitat serà treballar en grups petits i valorar utilització dels compostos bioactius.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 Qualificació final

La qualificació final s’obté a partir del promig dels punts obtinguts en l’avaluació de l’activitat  (40%) i l’examen final (60%), sempre que a l’examen final se n’obtinguin més de 4. El resultat de la suma es divideix per deu, i així s’obté la qualificació sobre 10 amb una xifra decimal.
L’activitat es realitzarà en castellà.

Es considera superada l’assignatura quan la qualificació final sigui igual o superior a 5.

Reavaluació:
Es farà en les dates que fixi la Comissió de Coordinació del Màster.
Els estudiants que no aprovin en la primera convocatòria tenen dret a una segona convocatòria, únicament de la prova final. La nota màxima en la reavaluació serà de 5.

 

Avaluaciˇ ˙nica


Quan l’estudiant manifesti que no pot complir els requisits d’aquest sistema d’avaluació continuada, té dret a una avaluació única. Aquesta avaluació consisteix en una prova final. La prova inclou activitats equiparables a les que hagin fet els estudiants que han seguit l’avaluació continuada durant el curs.


Data límit per sol·licitar avaluació única:una setmana després de l’inici de les classes de l’assignatura"