Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Noves Tecnologies de Processament i Conservaciˇ d'Aliments

Codi de l'assignatura: 569653

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Montserrat Riu Aumatell

Departament: Departament de Nutriciˇ, CiŔncies de l'Alimentaciˇ i Gastronomia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

33

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

38

Aprenentatge aut˛nom

42

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

- Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació de idees, sovint en un context de recerca.

 

 

- Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

 

- Que els estudiants adquireixin coneixements sobre noves tecnologies de processat, conservació i envasat, i que els sàpiguen utilitzar per desenvolupar aliments innovadors o de major qualitat. 

 

 

- Que els estudiants siguin capaços de generar idees per dissenyar nous productes alimenticis, tenint en compte la qualitat, la tecnologia necessària, el marc legal, la demanda potencial del mercat, la retabilitat empreserial i la comercialització.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Conèixer les noves tecnologies emprades en la transformació i conservació d’aliments i els avantatges i desavantatges que presenta la seva aplicació industrial.

 


Conèixer els nous sistemes d’envasament i presentació dels aliments i les seves possibilitats per a millorar la qualitat, allargar la seva vida útil, facilitar el seu ús o fer més atractiu el producte per al consumidor.

 


Conèixer les empreses i centres tecnològics que apliquen tecnologies emergents per al  processament  i conservació d’aliments.

 

Referits a habilitats, destreses


Saber integrar en la producció d’aliments les tecnologies convencionals i les tecnologies emergents.

 


Saber valorar l’aplicabilitat d’una tecnologia innovadora sota els paràmetres d’eficiencia del procès, qualitat i viabilitat comercial del producte.

 


Saber aplicar aquestes tecnologies de manera eficient al desenvolupament i innovació d’aliments.

 

Referits a actituds, valors i normes

En la mesura que sigui possible s’aplicarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Processos de transformaciˇ

1.1. Tema 1. Introducció. Tècniques convencionals de transformació.  Noves tècniques de transformació. Processament mínim dels aliments

1.2. Tema 2. Tècniques de separació amb membranes. Fluids supercrítics. Nous sistemes d’encapsulació. Nous sistemes de dispersió.

2. Procesos de conservaciˇ

2.1. Tema 3. Introducció. Tècniques convencionals de conservació. Noves tècniques de conservació.

2.2. Tema 4. Noves tecnologies tèrmiques. Escalfament ohmic. Radiofreqüències. Microondes.

2.3. Tema 5. Noves tecnologies consideradas no tèrmiques. Altes pressions. Pulsos elèctrics d’alta intensitat. Irradiació. Pulsos lluminosos. Ultrasons. Camps magnètics oscilants. Plasma fred.

3. Envasament

3.1. Tema 6.Introducció. Envasament convencional dels alimentos. Noves tendències en l’envasament i presentació d’aliments. L’envasament com a motor per a la innovació alimentària.

3.2. Tema 7. Envasos actius. Tipus i aplicacions.

3.3. Tema 8. Envasos inteligents. Tipus i aplicacions.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 La metodologia emprada per a impartir aquesta assignatura es basarà en la combinació equilibrada de les següents activitats, de forma que permeti la cobertura adequada dels objectius d’aprenentatge establerts.

-Classes magistrals

-Seminaris

-Estudi de casos pràctics

-Treballs en grup

-Conferències: impartides per professionals d’empreses que tinguin implantades tecnologies emergents i investigadors que treballin en aquest camp

-Pràctiques de camp: visites a empreses i centres tecnològics que apliquin tecnologies emergents

En tots els casos, les activitats presencials poden veure’s modificades en funció de la situació sanitària derivada de la COVID-19 i se seguiran les indicacions tan del rectorat com de les autoritats sanitàries competents. Si és necessari, les activitats presencials podrien fer-se de forma virtual utilitzant les eines disponibles al campus virtual.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

 La qualificació considerarà els següents criteris:

-Examen de coneixements mínims de l’assignatura (preguntes tipus test), 50% de la nota final. Activitat obligatòria i reevaluable.

-Treball de l’assignatura, 50% de la nota final. L’avaluació es farà a partir de la presentació d’un breu informe i d’una presentació oral, amb discussió posterior amb el coordinador de l’assignatura. Les presentacions orals poden fer-se en català, anglès o castellà. Activitat obligatòria i no reevaluable.

-La "re-avaluació" de l’assignatura es farà en les dates que fixi la Comissió de Coordinació del Màster. Només serà reavaluable l’examen de coneixements mínims, a través d’una prova similar a la realitzada prèviament (preguntes tipus test).

L’avaluació de l’assignatura s’adaptarà a la situació sanitària derivada de la COVID-19 i per tan, pot veure’s modificada en funció de la situació pandèmica. Si fos necessari, l’avaluació es podria fer de forma no presencial mitjançant les eines disponibles al campus virtual.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única constarà d’una prova final escrita, que en aquest cas representarà el 100% de la nota final. Els alumnes que es vulguin acollir a l’avaluació única hauran de signar un document de compromís amb el professor coordinador de l’assignatura. El termini màxim de lliurament d’aquest document serà una setmana després de començada l’assignatura.

La "re-avaluació" de l’assignatura es farà en les dates que fixi la Comissió de Coordinació del Màster. Només serà reavaluable l’examen de coneixements mínims, a través d’una prova similar a la realitzada prèviament.

L’avaluació de l’assignatura s’adaptarà a la situació sanitària derivada de la COVID-19 i per tan, pot veure’s modificada en funció de la situació pandèmica. Si fos necessari, l’avaluació es podria fer de forma no presencial mitjançant les eines disponibles al campus virtual.