Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestiˇ Econ˛mica de la Producciˇ, EstratŔgies de MÓrqueting i Gestiˇ de Projectes

Codi de l'assignatura: 569654

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Marcos Serra Gˇmez-Nicolau

Departament: Departament d'Empresa

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

44

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

16

Aprenentatge aut˛nom

65

 

 

Recomanacions

 

Per poder cursar aquesta assignatura,  és necessari haver superat els requisits d’entrada en el màster. L’objecte de l’assignatura és acconseguir els coneixements bàsics de gestió de projectes, economia/finances i marketing. Al tractar-se d’una assignatura d’iniciació en aquests àmbits, no es requereixen coneixements previs en aquestes àrees. Tot i així, a l’alumnat que disposi d’aquests coneixements previs li servirà per a cimentar-los i guanyar experiència a través de casos i exercicis pràctics.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Les principals competències que busca despertar en l’alumnat aquesta assignatura són les següents:

Habilitats d’anàlisi i recerca

Coneixements de gestió

Treball en equip

Habilitats de presa de decisions en entorns d’incertesa

Habilitats de realitzar estimacions i supòsits

Coneixements ofimàtics i de software

Capacitats de coordinació

Capacitats de síntesi

Coneixements de gestió empresarial

Enfocament a client/consumidor

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectius d’aprenentatge

  • Entendre la diferència entre Projecte i Operacions
  • Conèixer el procés estratègic de selecció de projectes en una empresa
  • Conèxer els diferents tipus d’eines per a l’anàlisi intern i extern
  • Conèixer i posar en pràctica els fonaments de Gestió de Projectes (Metodologia PMBoK)
  • Entendre els principals conceptes empresarials d’anàlisi econòmic i financer (balanç de situació, compte de resultats, cashflow...)
  • Realitzar anàlisi econòmics i financers a partir dels estats financers d’empreses
  • Conèixer i aplicar processos de selecció d’inversions
  • Entendre com s’engloba el Marketing dins l’estructura d’una empresa
  • Conèixer l’estructura i els conceptes d’un Pla de Marqueting
  • En la mesura del possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Gestiˇn de Proyectos

1.1. Introducción a la Gestión de Proyectos

1.2. Procesos de Iniciación

1.3. Procesos de Planificación

1.4. Procesos de Ejecución, Monitoreo y Control

2. Gestiˇn Econˇmico-Financiera

2.1. Balance de Situación

2.2. Cuenta de Resultados

2.3. Análisis Económico

2.4. Estado de flujos de caja

2.5. Selección de inversiones

3. Estrategias de Marqueting

3.1. Introducción al Marqueting

3.2. Marqueting Analítico

3.3. Marqueting Estratégico

3.4. Marqueting Táctico

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Explicació presencial per part del professor basada en esquemes preparats, que estaran a la disposició dels alumnes al campus virtual abans d’impartir la classe. D’aquesta manera la sessió es pot desenvolupar mantenint l’atenció directa de l’alumne perquè intervingui de manera activa, i es propicia el debat.

- Realització d’un Treball Final d’assignatura en grup que integra els tres blocs de l’assignatura. Els alumnes hauran de realitzar entregables durant el curs a mesura que s’avanci en el temari.

- Realització d’exercicis, tant individuals com en grup. Alguns d’aquests exercicis seran avaluables.

- Masterclasses amb professionals del món laboral

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

La qualificació final de l’assignatura es podrà fer a través de dues vies d’avaluació alternatives:

Avaluació contínua
- 30% tests incials i participació a classe

- 40% Treball Final Assignatura

- 30% proves oficials

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

Avaluació única:
El dia que determini la Comissió Reguladora del Màster, es durà a terme un examen que constarà de tres parts:
1a. parteix. Es formularan preguntes que tindran per objecte esbrinar aspectes conceptuals de la matèria. Es disposarà d’un temps de 60 minuts.
2a. parteix. S’haurà de resoldre un cas. Es disposarà d’una hora.
3a. parteix. Es lliurarà un article obtingut de revistes rellevants sobre la matèria, i l’estudiant haurà de resumir-ho i indicar els punts rellevants segons la seva opinió. Es disposarà d’una hora.

Revaluació, la qual s’efectuarà en les dates que fixi la Comissió de Coordinació del Màster, i consistirà en la aplicació dels mateixos criteris  que en l’avaluació única.

 L’alumnat que vulgui acollir-se al sistema d’avaluació única haurà de comunicar-ho al professor i signar un document de compromís una setmana després de l’inici de les classes de l’assignatura. 

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Aguer Hortal M, Pérez Gorostegui E, Martínez Sánchez J. Administración y dirección de empresas: teoría y ejercicios. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces; 2004.   Enlla├ž

Grant RM. Dirección estratégica: conceptos, técnicas y aplicaciones: octava edición.  Cizur Menor, Navarra: Civitas Thomson Reuters; 2014.  Enlla├ž

Munuera Alemán JL, Rodríguez Escudero AI. Estrategias de marketing: teoría y casos. Madrid: Pirámide; 2002.  Enlla├ž

Kotler P. Dirección de marketing. 15a ed. México : Pearson Educación de México, cop. 2016.  Enlla├ž

14a ediciˇ, 2012  Enlla├ž

Guerras Martín LA, Navas López JE. La dirección estratégica de la empresa: teoría y aplicaciones. 5a ed. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi : Civitas Thomson Reuters; 2015.  Enlla├ž


4a ediciˇ, 2007  Enlla├ž

Guerras Martín LA, Navas López JE,  editors. Casos de dirección estratégica de la empresa. 5a ed. Madrid : Thomson Civitas; 2014.  Enlla├ž

Santesmases Mestre M. Marketing: conceptos y estrategias. 6a ed. Madrid: Pirámide; 2012.  Enlla├ž

Castro Albacens I, Rufino JI. Creación de empresas para emprendedores. 2a ed. Madrid: Pirámide; cop. 2015.   Enlla├ž

Domingo Ajenjo A. Dirección y gestión de proyectos: un enfoque práctico. 2a ed.. Madrid: Ra-Ma; 2005.  Enlla├ž

Drudis A. Planificación, organización y gestión de proyectos. Gestión 2000, 1992.  Enlla├ž

Peters T. 50 claves para la dirección de proyectos, o, Cincuenta maneras de convertir cada actividad en un proyectoapasionante. Bilbao: Deusto; 2000.  Enlla├ž

Dominguez Machuca JA, et al. Dirección de operaciones: aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios. McGraw-Hill; cop.1995.  Enlla├ž

Cuatrecasas Arbós Ll. Organización de la producción y dirección de operaciones: sistemas actuales de gestión eficiente y competitiva. Madrid: Diaz de Santos; 2011.   Enlla├ž

Text electr˛nic

Guía de los FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (Guía del PMBOK 6ª edición).

Estará disponible en el Campus Virtual de la asignatura.


5a ediciˇ, 2013. En paper  Enlla├ž