Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonts d'Informació per a la Investigació Científica en Tecnologia dels Aliments

Codi de l'assignatura: 569658

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Somoza Fernandez

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

No presencial

 

10

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

22.5

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


-Conèixer la tipologia documental de les publicacions en tecnologia alimentària.

 


— Conèixer els conceptes bàsics per plantejar cerques bibliogràfiques en bases de dades: lògica booleana, descriptors, tesaurus.

 


— Conèixer les principals bases de dades multidisciplinàries d’interès en el sector: ISI Web of Knowledge i Scopus.

 


— Conèixer els recursos d’informació que ofereix Internet en aquest camp, i els mecanismes per localitzar-los.

 

Referits a habilitats, destreses


— Identificar les diferents fonts d’informació del sector i saber quina finalitat tenen. En acabar l’assignatura, l’alumnat hauria de ser capaç de fer una selecció acurada i adequada de fonts d’acord amb les necessitats de cada tipus de recerca.

 


— Aprofundir la recerca en bases de dades específiques del sector, especialment en Food Science and Technology Abstracts, etc. En acabar l’assignatura, l’alumnat hauria de ser capaç de fer cerques en aquestes bases de dades.

 


-Conèixer els sistemes de gestió bibliogràfica bàsicament Mendeley (Reference Manager, EndNote, Procite, RefWorks) que permetin el tractament de la bibliografia obtinguda.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La comunicació científica i les fonts d informació

1.1. El cicle de la informació

1.2. Documents primaris: tipologia

1.3. Documents secundaris: bases de dades i catàlegs

2. Preparació de la cerca bibliogràfica

2.1. Definició de la equació de cerca: identificació de les paraules clau

2.2. Us de descriptors i estructura jeràrquica: tesaurus

2.3. Lògica booleana i límits

3. Bases de dades: descripció, cobertura i característiques

3.1. Bases de dades multidisciplinars de interès: ISI Web of Knowledge, Scopus i Journal Citation Reports.

3.2. Bases de dades específiques: Food Science and Technology Abstracts, SCFinder, International Pharmaceutical Abstracts (IPA), BIOSIS, CAB Abstracts i PubMed.

3.3. Aspectes bibliomètrics: Journal Citation Reports, WOS

4. Gestió automatitzada de la bibliografia

4.1. La citació bibliogràfica: formats i normatives

4.2. Gestors bibliogràfics personals: Procite, Reference Manager, EndNote

4.3. Gestors bibliogràfics en web: Mendeley

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Assignatura teoricopràctica. Les sessions teòriques combinen l’explicació del professorat amb l’accés directe a les fonts mitjançant un projector i connexió a la xarxa, i per mitjà de comentaris d’articles. Les sessions pràctiques es duen a terme al laboratori d’informàtica, on l’alumnat resol exercicis individualitzats sobre les fonts descrites a la sessió anterior.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


A partir d’un tema concret seleccionat per cada estudiant al principi de l’assignatura, caldrà superar les següents proves de caràcter individual:

— Un petit informe en què s’exposin quines fonts d’informació s’han triat adients a la temàtica, quina estratègia de cerca s’ha utilitzat i sobre quines bases de dades s’ha dut a terme (20 %).
— Els resultats de les cerques dutes a terme (40 %).
— La base de dades bibliogràfica creada  amb Mendeley o altres gestors de bibliografies (40 %). El lliurament dels exercicis serà aproximadament 15 dies després de la finalització de les classes.

Per tal d’acollir-se a la reavaluació l’alumne ha d’haver superat dos dels tres exercicis. La reavaluació consistirà en la presentació de la part no aprovada.

 

Avaluació única


Per acollir-se a l’avaluació única l’alumne ho notificarà al professor la primera setmana de classes.
L’avaluació única consistirà en superar una prova pràctica amb ordinador on l’alumnat haurà de plantejar una estratègia de cerca bibliogràfica plantejada pel professor, triar les bases de dades i presentar els resultats en un format concret.

La reavaluació en aquest cas concret consistirà en un examen tipus test sobre les fonts d’informació explicades a les classes que caldrà superar amb un 50%.