Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicació Interpersonal i Resolució de Conflictes

Codi de l'assignatura: 569659

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: M. Mercedes Martinez Torres

Departament: Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

(Activitats amb la presència del professor.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

11

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

11

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

3

 

(Presentació oral de treballs)

Treball tutelat/dirigit

15.5

(Avaluació continuada tutelada pel professor.)

Aprenentatge autònom

22

(Lectures prèvies i autoavaluacions.)

 

 

Recomanacions

 

És una assignatura eminentment pràctica, per tant, cas de no poder assistir a les sessions no es podran assolir els objectius previstos.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Interactuar adequadament en situacions socials i professionals, amb propòsits i tipus d’interlocutors variats: habilitats interpersonals (adaptar-se amb flexibilitat a persones i situacions variades; mostrar respecte davant de les idees i els estats anímics d’altres persones; respectar i assumir lideratge; mostrar iniciativa).

 


Mostrar un perfil personal compatible amb l’actuació acadèmica i professional: habilitats personals (mostrar responsabilitat i compromís; acceptar les conseqüències de les pròpies accions; saber demanar i acceptar suport; analitzar, controlar i expressar de manera adequada les pròpies emocions i els sentiments; conèixer els punts forts i febles propis; ser capaç de rectificar).

 


Treballar en equip (col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú; col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals; participar en la resolució de conflictes).

 


Comunicar-se oralment i per escrit en l’àmbit universitari (comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua; redactar informes i memòries; mostrar habilitats pragmàtiques superiors per a la conversa, l’entrevista, el debat i els intercanvis d’informació; exposar oralment de manera fluida temes acadèmics i professionals; argumentar les pròpies opinions).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Adquirir coneixements bàsics sobre els conceptes següents: comunicació verbal i no verbal, comunicació interpersonal, estils comunicatius, comunicació grupal, negociació, detecció i resolució de conflictes.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Potenciar les pròpies habilitats comunicatives bàsiques: capacitat d’escoltar, capacitat de posar-se en el lloc de l’altre, capacitat de comunicar-se assertivament en un equip de treball i capacitat d’explicar-se amb claredat de forma oral i escrita.
 • Potenciar el diàleg i el treball grupal com a instrument d’aprenentatge, les capacitats d’escoltar i preguntar, i la valoració crítica dels temes plantejats.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Adquirir el compromís d’una tasca continuada i activa (lectures, avaluacions continuades, pràctiques, etc.) abans o després de les activitats presencials.
 • Adquirir el compromís de participar activament en els grups de treball i en el grup de classe.

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Comunicació interpersonal

1.1. Comunicació verbal i no verbal

1.2. Habilitats comunicatives. Millora de les habilitats comunicatives

1.3. Estils comunicatius. Cap a una comunicació assertiva

1.4. Com ho fem per no discriminar. L’ús d’un llenguatge inclusiu 

2. 2. Comunicació oral i escrita

2.1. Comunicar-se en públic. Qualitats de l’orador

2.2. Comunicació escrita I: presentació de comunicacions científiques

2.3. Comunicació escrita II: presentació de projectes

3. 3. Aplicació de la comunicació al àmbit professional

3.1. L’entrevista de treball. Com superar-la

3.2. Treballar i conduir un equip. Fenòmens grupals i comunicació en grup

3.3. Conflictes i resolució de conflictes. Negociació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Perquè es puguin assolir els objectius proposats es postula un model d’adquisició del coneixement amb tres característiques: constructivista, amb un paper actiu per part de l’alumnat generat a través de la interacció social o la consulta de material seleccionat; que parteix dels coneixements previs i les experiències de l’alumnat, i que s’obre a l’exploració i a la creativitat.
El paper del docent passa a ser el de mediador del coneixement, planificador de les activitats que comporten assolir un aprenentatge comprensiu i potenciador de les habilitats per aprendre a aprendre. Consegüentment, les sessions teòriques i pràctiques, les activitats presencials i no presencials i el sistema d’avaluació estan vinculats i planificats per assolir els objectius de l’assignatura i des d’una perspectiva d’ensenyament-aprenentatge concreta. Les activitats presencials són diverses: exposicions del professorat; resolució de problemes pràctics; seminaris i debats a partir d’un text, un cas o un vídeo; activitats de role-playing; i elaboració i presentació de treballs que complementen o substitueixen parts del temari i que es consideren treball de l’alumnat.
Les noves tecnologies també tenen un paper important en la metodologia docent, especialment la utilització de les eines de la plataforma educativa Moodle:

 • Com a punt d’intercanvi de materials, com ara documents per blocs, avaluacions, treballs individuals o treballs de grup, material complementari a proposta del professorat o de l’alumnat, etc. (aprenentatge cooperatiu).
 • Com a via de tutoria, comunicació en grups, entre l’alumnat, i punt de trobada no presencial (comunicació)


Es treballarà amb el model d’aula invertida, a partir de materials gravats o recomanats pel professorat es farà una posada en comú on aclarir dubtes, fer pràctiques, debatre a fons i trobar les aplicacions a la vida real i a la professió.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada implica, al llarg del curs:

 1. Una avaluació per cada tema que l’alumnat duu a terme com a activitat no presencial. Cal respondre preguntes obertes amb tot el material disponible. Les preguntes requereixen raonament, recerca i comprensió del material proporcionat pel professorat, així com una expressió oral i escrita correcta. Les correccions es fan a tres nivells: nivell d’aprofundiment; grau de comprensió i detecció d’errors conceptuals; i recomanacions sobre l’expressió i la presentació de l’avaluació. L’alumnat pot refer l’avaluació a partir de la valoració del professorat. 60%
 2. Pràctiques comunicatives fetes a l’aula i corregides pel professor  15 %
 3. Presentació d’un treball empíric en forma de comunicació científica (individual o en un grup petit)  o presentació del llançament d’un producte també individual o en un grup petit (presentació oral). La presentació  oral es farà en llengua castellana. Nota: aquests treballs són activitats ja presentades en altres assignatures i que en aquesta s’avaluen des del punt de vista de la correcció comunicativa oral i escrita.  15 %
 4. Participació. En les activitats participatives (seminaris, role-playing, etc.) s’establiran mecanismes de control de la participació i l’assistència.  10 %

 • Per aprovar cal haver assolit un 50 % de la nota final
   


Reavaluació:
 • En el cas de no haver superat l’avaluació continuada, l’alumne haurà de presentar corregides aquelles avaluacions no aprovades o lliurar els treballs no presentats.
 • La reavaluació es realtzarà en les dates que fixi la Comissió de Coordinació del Màster


Barems de l’avaluació:
 • De 0 a 49 %, suspens
 • De 50 a 69 %, aprovat
 • De 70 a 89 %, notable
 • De 90 a 100 %, excel·lent


Matrícula d’honor
L’alumnat amb una qualificació d’excel·lent pot optar a la matrícula d’honor. La professora atorga el nombre de matrícules establert per la normativa de la UB (màxim 5 % d’alumnes matriculats) en funció de la nota final obtinguda.

 

Avaluació única

L’alumnat pot acollir-se a una avaluació única, que consistirà en un examen final de 50 preguntes tancades amb quatre alternatives de resposta (60 % de la nota) i la presentació d’un treball empíric en forma de comunicació científica tutorat pel professorat (40 % de la nota). En cas d’acollir-se a l’avaluació única, aquesta decisió ha de constar per escrit, i hi ha d’haver una còpia del document per a l’estudiant i una altra per al professorat.

 • El termini per demanar-la és una setmana després de l’inici de les classes. Podrà accedir-se al document per demanar l’avaluació única a través del Campus Virtual.

 • Per aprovar cal haver assolit un 50 % de la nota final


Reavaluació:
 • En el cas de no haver superat l’avaluació única, l’alumne haurà de presentar-se novament a examen i  lliurar el treball empíric (si no ho va fer a termini).
 • La reavaluació es realtzarà en les dates que fixi la Comissió de Coordinació del Màster


Barems de l’avaluació:
 • De 0 a 49 %, suspens
 • De 50 a 69 %, aprovat
 • De 70 a 89 %, notable
 • De 90 a 100 %, excel·lent


Matrícula d’honor
L’alumnat amb una qualificació d’excel·lent pot optar a la matrícula d’honor. La professora atorga el nombre de matrícules establert per la normativa de la UB (màxim 5 % d’alumnes matriculats) en funció de la nota final obtinguda.